DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 2. Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 3. Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem
 4. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
 6. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 7. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 8. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 9. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 10. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 11. Zaburzenia zdolności matematycznych
 12. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 13. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 14. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 15. Uczeń z autyzmem
 16. Ocenianie
 17. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 18. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 19. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 20. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 21. Autyzm – instrukcje grupowe
 22. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 23. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 24. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 25. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 26. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 27. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 28. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 29. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 30. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 31. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 32. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 33. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 34. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 35. Wychowanie fizyczne- autyzm
 36. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 37. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 38. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 39. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 40. Nauczanie indywidualne
 41. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 42. Jakie strategie można zastosować w klasie
 43. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 44. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 45. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 46. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 47. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 48. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 49. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 50. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 51. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 52. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 53. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 54. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 55. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 56. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 57. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 58. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 59. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 60. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 61. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 62. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 63. Początek nauczania – ASD
 64. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 65. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 66. Współpraca między nauczycielami 
 67. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 68. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 69. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 70. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 71. Samodzielna praca i zabawa
 72. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 73. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 74. Edukacja techniczna
 75. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 76. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 77. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 78. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 79. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 80. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 81. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 82. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 83. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 84. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 85. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 86. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 87. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 88. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 89. Terapia ręki
 90. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 91. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 92. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 93. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 94. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 95. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 96. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 97. Kroje pisma – sposoby
 98. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 99. Budowanie zdań – ćwiczenia
 100. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 101. Techniki relaksacyjne
 102. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 103. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 104. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 105. Zabawa „Tu jestem”
 106. Zabawa „Przyimki i ja”
 107. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 108. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 109. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 110. Mapy myśli – rewalidacja
 111. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 112. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 113. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 114. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 115. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 116. Autyzm – nauka w grupie
 117. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 118. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 119. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 120. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 121. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 122. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 123. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 124. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 125. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 126. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 127. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 128. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 129. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 130. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 131. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 132. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 133. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 134. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 135. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 136. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 137. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 138. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 139. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 140. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 141. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 142. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 143. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 144. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 145. Zabawy integracyjne
 146. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 147. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 148. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 149. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 150. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 151. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 152. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 153. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 154. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 155. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 156. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 157. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 158. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 159. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 160. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 161. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 162. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 163. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 164. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 165. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 166. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 167. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 168. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 169. Ruszył autyzmschemat.life
 170. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 171. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 172. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 173. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 174. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 175. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 176. Edukacja włączająca
 177. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 178. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 179. Stanowisko pracy ucznia
 180. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 181. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 182. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 183. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 184. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 185. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 186. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 187. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 188. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 189. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 190. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 191. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 192. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 193. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 194. Przerwa
 195. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 196. Odosobnienie – autyzm
 197. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 198. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 199. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 200. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 201. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 202. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 203. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 204. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 205. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 206. Schemat nowej szkoły
 207. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 208. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 209. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 210. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 211. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 212. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 213. WF
 214. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 215. Nauczyciel na zastępstwie
 216. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 217. Sprawdziany/testy
 218. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 219. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 220. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 221. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 222. ASD – wsparcie edukacyjne
 223. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 224. Zadanie domowe – rewalidacja

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: