Przeskocz do treści

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com o raz strona neuroróżnorodni.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty
 2. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 3. Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 4. Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem
 5. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
 7. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 8. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 9. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 10. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 11. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 12. Zaburzenia zdolności matematycznych
 13. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 14. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 15. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 16. Uczeń z autyzmem
 17. Ocenianie
 18. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 19. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 20. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 21. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 22. Autyzm – instrukcje grupowe
 23. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 24. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 25. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 26. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 27. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 28. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 29. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 30. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 31. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 32. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 33. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 34. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 35. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 36. Wychowanie fizyczne- autyzm
 37. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 38. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 39. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 40. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 41. Nauczanie indywidualne
 42. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 43. Jakie strategie można zastosować w klasie
 44. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 45. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 46. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 47. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 48. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 49. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 50. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 51. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 52. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 53. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 54. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 55. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 56. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 57. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 58. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 59. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 60. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 61. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 62. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 63. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 64. Początek nauczania – ASD
 65. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 66. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 67. Współpraca między nauczycielami 
 68. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 69. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 70. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 71. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 72. Samodzielna praca i zabawa
 73. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 74. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 75. Edukacja techniczna
 76. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 77. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 78. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 79. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 80. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 81. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 82. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 83. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 84. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 85. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 86. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 87. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 88. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 89. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 90. Terapia ręki
 91. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 92. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 93. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 94. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 95. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 96. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 97. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 98. Kroje pisma – sposoby
 99. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 100. Budowanie zdań – ćwiczenia
 101. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 102. Techniki relaksacyjne
 103. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 104. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 105. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 106. Zabawa „Tu jestem”
 107. Zabawa „Przyimki i ja”
 108. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 109. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 110. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 111. Mapy myśli – rewalidacja
 112. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 113. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 114. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 115. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 116. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 117. Autyzm – nauka w grupie
 118. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 119. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 120. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 121. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 122. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 123. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 124. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 125. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 126. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 127. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 128. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 129. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 130. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 131. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 132. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 133. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 134. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 135. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 136. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 137. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 138. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 139. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 140. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 141. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 142. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 143. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 144. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 145. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 146. Zabawy integracyjne
 147. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 148. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 149. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 150. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 151. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 152. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 153. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 154. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 155. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 156. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 157. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 158. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 159. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 160. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 161. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 162. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 163. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 164. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 165. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 166. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 167. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 168. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 169. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 170. Ruszył autyzmschemat.life
 171. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 172. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 173. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 174. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 175. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 176. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 177. Edukacja włączająca
 178. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 179. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 180. Stanowisko pracy ucznia
 181. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 182. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 183. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 184. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 185. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 186. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 187. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 188. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 189. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 190. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 191. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 192. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 193. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 194. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 195. Przerwa
 196. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 197. Odosobnienie – autyzm
 198. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 199. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 200. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 201. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 202. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 203. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 204. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 205. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 206. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 207. Schemat nowej szkoły
 208. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 209. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 210. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 211. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 212. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 213. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 214. WF
 215. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 216. Nauczyciel na zastępstwie
 217. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 218. Sprawdziany/testy
 219. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 220. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 221. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 222. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 223. ASD – wsparcie edukacyjne
 224. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 225. Zadanie domowe – rewalidacja
%d blogerów lubi to: