DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem
 2. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
 4. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 5. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 6. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 7. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 8. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 9. Zaburzenia zdolności matematycznych
 10. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 11. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 12. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 13. Uczeń z autyzmem
 14. Ocenianie
 15. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 16. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 17. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 18. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 19. Autyzm – instrukcje grupowe
 20. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 21. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 22. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 23. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 24. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 25. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 26. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 27. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 28. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 29. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 30. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 31. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 32. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 33. Wychowanie fizyczne- autyzm
 34. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 35. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 36. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 37. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 38. Nauczanie indywidualne
 39. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 40. Jakie strategie można zastosować w klasie
 41. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 42. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 43. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 44. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 45. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 46. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 47. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 48. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 49. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 50. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 51. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 52. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 53. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 54. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 55. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 56. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 57. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 58. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 59. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 60. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 61. Początek nauczania – ASD
 62. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 63. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 64. Współpraca między nauczycielami 
 65. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 66. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 67. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 68. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 69. Samodzielna praca i zabawa
 70. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 71. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 72. Edukacja techniczna
 73. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 74. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 75. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 76. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 77. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 78. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 79. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 80. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 81. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 82. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 83. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 84. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 85. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 86. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 87. Terapia ręki
 88. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 89. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 90. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 91. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 92. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 93. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 94. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 95. Kroje pisma – sposoby
 96. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 97. Budowanie zdań – ćwiczenia
 98. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 99. Techniki relaksacyjne
 100. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 101. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 102. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 103. Zabawa „Tu jestem”
 104. Zabawa „Przyimki i ja”
 105. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 106. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 107. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 108. Mapy myśli – rewalidacja
 109. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 110. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 111. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 112. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 113. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 114. Autyzm – nauka w grupie
 115. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 116. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 117. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 118. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 119. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 120. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 121. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 122. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 123. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 124. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 125. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 126. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 127. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 128. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 129. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 130. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 131. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 132. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 133. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 134. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 135. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 136. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 137. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 138. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 139. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 140. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 141. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 142. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 143. Zabawy integracyjne
 144. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 145. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 146. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 147. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 148. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 149. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 150. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 151. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 152. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 153. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 154. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 155. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 156. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 157. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 158. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 159. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 160. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 161. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 162. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 163. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 164. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 165. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 166. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 167. Ruszył autyzmschemat.life
 168. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 169. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 170. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 171. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 172. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 173. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 174. Edukacja włączająca
 175. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 176. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 177. Stanowisko pracy ucznia
 178. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 179. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 180. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 181. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 182. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 183. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 184. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 185. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 186. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 187. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 188. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 189. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 190. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 191. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 192. Przerwa
 193. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 194. Odosobnienie – autyzm
 195. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 196. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 197. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 198. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 199. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 200. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 201. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 202. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 203. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 204. Schemat nowej szkoły
 205. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 206. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 207. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 208. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 209. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 210. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 211. WF
 212. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 213. Nauczyciel na zastępstwie
 214. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 215. Sprawdziany/testy
 216. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 217. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 218. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 219. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 220. ASD – wsparcie edukacyjne
 221. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 222. Zadanie domowe – rewalidacja

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: