DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 2. Zaburzenia zdolności matematycznych
 3. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 4. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 5. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 6. Uczeń z autyzmem
 7. Ocenianie
 8. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 9. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 10. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 11. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 12. Autyzm – instrukcje grupowe
 13. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 14. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 15. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 16. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 17. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 18. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 19. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 20. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 21. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 22. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 23. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 24. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 25. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 26. Wychowanie fizyczne- autyzm
 27. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 28. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 29. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 30. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 31. Nauczanie indywidualne
 32. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 33. Jakie strategie można zastosować w klasie
 34. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 35. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 36. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 37. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 38. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 39. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 40. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 41. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 42. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 43. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 44. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 45. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 46. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 47. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 48. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 49. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 50. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 51. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 52. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 53. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 54. Początek nauczania – ASD
 55. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 56. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 57. Współpraca między nauczycielami 
 58. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 59. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 60. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 61. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 62. Samodzielna praca i zabawa
 63. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 64. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 65. Edukacja techniczna
 66. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 67. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 68. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 69. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 70. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 71. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 72. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 73. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 74. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 75. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 76. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 77. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 78. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 79. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 80. Terapia ręki
 81. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 82. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 83. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 84. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 85. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 86. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 87. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 88. Kroje pisma – sposoby
 89. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 90. Budowanie zdań – ćwiczenia
 91. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 92. Techniki relaksacyjne
 93. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 94. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 95. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 96. Zabawa „Tu jestem”
 97. Zabawa „Przyimki i ja”
 98. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 99. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 100. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 101. Mapy myśli – rewalidacja
 102. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 103. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 104. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 105. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 106. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 107. Autyzm – nauka w grupie
 108. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 109. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 110. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 111. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 112. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 113. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 114. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 115. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 116. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 117. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 118. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 119. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 120. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 121. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 122. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 123. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 124. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 125. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 126. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 127. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 128. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 129. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 130. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 131. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 132. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 133. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 134. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 135. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 136. Zabawy integracyjne
 137. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 138. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 139. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 140. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 141. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 142. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 143. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 144. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 145. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 146. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 147. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 148. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 149. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 150. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 151. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 152. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 153. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 154. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 155. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 156. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 157. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 158. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 159. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 160. Ruszył autyzmschemat.life
 161. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 162. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 163. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 164. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 165. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 166. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 167. Edukacja włączająca
 168. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 169. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 170. Stanowisko pracy ucznia
 171. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 172. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 173. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 174. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 175. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 176. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 177. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 178. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 179. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 180. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 181. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 182. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 183. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 184. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 185. Przerwa
 186. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 187. Odosobnienie – autyzm
 188. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 189. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 190. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 191. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 192. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 193. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 194. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 195. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 196. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 197. Schemat nowej szkoły
 198. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 199. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 200. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 201. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 202. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 203. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 204. WF
 205. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 206. Nauczyciel na zastępstwie
 207. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 208. Sprawdziany/testy
 209. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 210. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 211. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 212. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 213. ASD – wsparcie edukacyjne
 214. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 215. Zadanie domowe – rewalidacja
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: