Przeskocz do treści

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com o raz strona neuroróżnorodni.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Egzamin ósmoklasistów – dostosowania
 2. Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych
 3. Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania
 4. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty
 5. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 6. Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 7. Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem
 8. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
 10. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 11. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 12. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 13. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 14. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 15. Zaburzenia zdolności matematycznych
 16. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 17. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 18. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 19. Uczeń z autyzmem
 20. Ocenianie
 21. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 22. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 23. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 24. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 25. Autyzm – instrukcje grupowe
 26. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 27. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 28. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 29. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 30. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 31. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 32. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 33. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 34. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 35. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 36. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 37. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 38. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 39. Wychowanie fizyczne- autyzm
 40. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 41. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 42. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 43. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 44. Nauczanie indywidualne
 45. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 46. Jakie strategie można zastosować w klasie
 47. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 48. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 49. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 50. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 51. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 52. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 53. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 54. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 55. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 56. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 57. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 58. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 59. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 60. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 61. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 62. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 63. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 64. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 65. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 66. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 67. Początek nauczania – ASD
 68. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 69. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 70. Współpraca między nauczycielami 
 71. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 72. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 73. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 74. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 75. Samodzielna praca i zabawa
 76. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 77. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 78. Edukacja techniczna
 79. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 80. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 81. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 82. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 83. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 84. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 85. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 86. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 87. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 88. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 89. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 90. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 91. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 92. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 93. Terapia ręki
 94. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 95. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 96. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 97. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 98. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 99. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 100. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 101. Kroje pisma – sposoby
 102. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 103. Budowanie zdań – ćwiczenia
 104. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 105. Techniki relaksacyjne
 106. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 107. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 108. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 109. Zabawa „Tu jestem”
 110. Zabawa „Przyimki i ja”
 111. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 112. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 113. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 114. Mapy myśli – rewalidacja
 115. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 116. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 117. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 118. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 119. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 120. Autyzm – nauka w grupie
 121. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 122. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 123. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 124. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 125. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 126. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 127. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 128. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 129. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 130. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 131. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 132. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 133. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 134. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 135. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 136. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 137. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 138. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 139. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 140. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 141. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 142. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 143. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 144. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 145. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 146. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 147. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 148. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 149. Zabawy integracyjne
 150. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 151. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 152. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 153. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 154. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 155. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 156. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 157. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 158. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 159. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 160. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 161. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 162. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 163. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 164. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 165. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 166. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 167. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 168. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 169. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 170. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 171. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 172. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 173. Ruszył autyzmschemat.life
 174. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 175. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 176. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 177. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 178. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 179. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 180. Edukacja włączająca
 181. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 182. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 183. Stanowisko pracy ucznia
 184. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 185. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 186. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 187. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 188. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 189. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 190. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 191. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 192. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 193. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 194. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 195. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 196. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 197. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 198. Przerwa
 199. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 200. Odosobnienie – autyzm
 201. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 202. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 203. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 204. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 205. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 206. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 207. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 208. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 209. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 210. Schemat nowej szkoły
 211. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 212. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 213. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 214. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 215. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 216. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 217. WF
 218. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 219. Nauczyciel na zastępstwie
 220. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 221. Sprawdziany/testy
 222. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 223. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 224. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 225. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 226. ASD – wsparcie edukacyjne
 227. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 228. Zadanie domowe – rewalidacja
%d blogerów lubi to: