DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 2. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 3. Zaburzenia zdolności matematycznych
 4. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 5. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 6. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 7. Uczeń z autyzmem
 8. Ocenianie
 9. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 10. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 11. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 12. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 13. Autyzm – instrukcje grupowe
 14. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 15. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 16. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 17. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 18. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 19. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 20. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 21. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 22. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 23. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 24. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 25. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 26. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 27. Wychowanie fizyczne- autyzm
 28. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 29. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 30. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 31. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 32. Nauczanie indywidualne
 33. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 34. Jakie strategie można zastosować w klasie
 35. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 36. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 37. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 38. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 39. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 40. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 41. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 42. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 43. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 44. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 45. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 46. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 47. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 48. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 49. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 50. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 51. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 52. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 53. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 54. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 55. Początek nauczania – ASD
 56. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 57. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 58. Współpraca między nauczycielami 
 59. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 60. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 61. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 62. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 63. Samodzielna praca i zabawa
 64. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 65. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 66. Edukacja techniczna
 67. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 68. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 69. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 70. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 71. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 72. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 73. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 74. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 75. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 76. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 77. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 78. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 79. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 80. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 81. Terapia ręki
 82. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 83. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 84. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 85. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 86. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 87. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 88. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 89. Kroje pisma – sposoby
 90. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 91. Budowanie zdań – ćwiczenia
 92. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 93. Techniki relaksacyjne
 94. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 95. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 96. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 97. Zabawa „Tu jestem”
 98. Zabawa „Przyimki i ja”
 99. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 100. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 101. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 102. Mapy myśli – rewalidacja
 103. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 104. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 105. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 106. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 107. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 108. Autyzm – nauka w grupie
 109. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 110. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 111. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 112. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 113. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 114. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 115. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 116. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 117. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 118. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 119. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 120. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 121. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 122. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 123. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 124. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 125. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 126. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 127. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 128. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 129. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 130. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 131. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 132. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 133. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 134. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 135. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 136. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 137. Zabawy integracyjne
 138. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 139. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 140. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 141. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 142. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 143. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 144. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 145. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 146. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 147. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 148. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 149. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 150. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 151. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 152. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 153. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 154. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 155. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 156. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 157. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 158. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 159. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 160. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 161. Ruszył autyzmschemat.life
 162. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 163. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 164. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 165. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 166. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 167. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 168. Edukacja włączająca
 169. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 170. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 171. Stanowisko pracy ucznia
 172. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 173. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 174. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 175. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 176. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 177. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 178. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 179. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 180. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 181. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 182. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 183. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 184. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 185. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 186. Przerwa
 187. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 188. Odosobnienie – autyzm
 189. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 190. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 191. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 192. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 193. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 194. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 195. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 196. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 197. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 198. Schemat nowej szkoły
 199. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 200. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 201. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 202. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 203. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 204. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 205. WF
 206. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 207. Nauczyciel na zastępstwie
 208. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 209. Sprawdziany/testy
 210. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 211. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 212. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 213. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 214. ASD – wsparcie edukacyjne
 215. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 216. Zadanie domowe – rewalidacja
Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: