DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 2. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 3. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 4. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 5. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z nauczycielem
 6. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 7. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 8. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 9. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 10. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 11. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 12. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 13. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 14. Wychowanie fizyczne- autyzm
 15. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 16. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 17. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 18. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 19. Nauczanie indywidualne
 20. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 21. Jakie strategie można zastosować w klasie
 22. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 23. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 24. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 25. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 26. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 27. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 28. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 29. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 30. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 31. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 32. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 33. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 34. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 35. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 36. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 37. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 38. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 39. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 40. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 41. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 42. Początek nauczania – ASD
 43. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 44. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 45. Współpraca między nauczycielami 
 46. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 47. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 48. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 49. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 50. Samodzielna praca i zabawa
 51. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 52. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 53. Edukacja techniczna
 54. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 55. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 56. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 57. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 58. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 59. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 60. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 61. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 62. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 63. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 64. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 65. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 66. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 67. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 68. Terapia ręki
 69. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 70. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 71. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 72. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 73. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 74. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 75. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 76. Kroje pisma – sposoby
 77. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 78. Budowanie zdań – ćwiczenia
 79. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 80. Techniki relaksacyjne
 81. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 82. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 83. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 84. Zabawa „Tu jestem”
 85. Zabawa „Przyimki i ja”
 86. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 87. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 88. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 89. Mapy myśli – rewalidacja
 90. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 91. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 92. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 93. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 94. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 95. Autyzm – nauka w grupie
 96. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 97. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 98. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 99. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 100. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 101. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 102. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 103. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 104. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 105. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 106. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 107. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 108. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 109. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 110. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 111. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 112. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 113. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 114. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 115. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 116. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 117. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 118. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 119. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 120. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 121. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 122. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 123. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 124. Zabawy integracyjne
 125. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 126. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 127. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 128. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 129. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 130. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 131. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 132. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 133. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 134. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 135. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 136. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 137. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 138. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 139. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 140. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 141. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 142. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 143. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 144. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 145. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 146. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 147. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 148. Ruszył autyzmschemat.life
 149. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 150. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 151. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 152. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 153. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 154. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 155. Edukacja włączająca
 156. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 157. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 158. Stanowisko pracy ucznia
 159. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 160. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 161. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 162. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 163. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 164. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 165. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 166. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 167. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 168. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 169. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 170. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 171. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 172. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 173. Przerwa
 174. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 175. Odosobnienie – autyzm
 176. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 177. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 178. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 179. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 180. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 181. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 182. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 183. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 184. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 185. Schemat nowej szkoły
 186. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 187. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 188. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 189. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 190. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 191. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 192. WF
 193. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 194. Nauczyciel na zastępstwie
 195. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 196. Sprawdziany/testy
 197. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 198. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 199. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 200. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 201. ASD – wsparcie edukacyjne
 202. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 203. Zadanie domowe – rewalidacja
Reklamy