autyzmwszkole.com

ZESPÓŁ ASPERGERA ASD UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE EMOCJE INTEGRACJA SENSORYCZNA SI KOMUNIKACJA IPET REWALIDACJA MOTORYKA AUTYZM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA MAŁE DZIECKO ZABAWA ZDROWIE

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com o raz strona neuroróżnorodni.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Egzamin ósmoklasistów – dostosowania
 2. Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych
 3. Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania
 4. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty
 5. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 6. Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 7. Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem
 8. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
 10. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 11. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 12. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 13. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 14. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 15. Zaburzenia zdolności matematycznych
 16. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 17. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 18. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 19. Uczeń z autyzmem
 20. Ocenianie
 21. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 22. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 23. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 24. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 25. Autyzm – instrukcje grupowe
 26. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 27. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 28. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 29. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 30. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 31. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 32. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 33. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 34. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 35. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 36. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 37. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 38. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 39. Wychowanie fizyczne- autyzm
 40. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 41. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 42. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 43. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 44. Nauczanie indywidualne
 45. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 46. Jakie strategie można zastosować w klasie
 47. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 48. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 49. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 50. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 51. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 52. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 53. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 54. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 55. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 56. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 57. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 58. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 59. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 60. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 61. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 62. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 63. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 64. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 65. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 66. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 67. Początek nauczania – ASD
 68. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 69. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 70. Współpraca między nauczycielami 
 71. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 72. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 73. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 74. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 75. Samodzielna praca i zabawa
 76. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 77. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 78. Edukacja techniczna
 79. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 80. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 81. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 82. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 83. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 84. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 85. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 86. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 87. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 88. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 89. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 90. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 91. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 92. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 93. Terapia ręki
 94. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 95. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 96. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 97. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 98. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 99. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 100. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 101. Kroje pisma – sposoby
 102. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 103. Budowanie zdań – ćwiczenia
 104. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 105. Techniki relaksacyjne
 106. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 107. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 108. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 109. Zabawa „Tu jestem”
 110. Zabawa „Przyimki i ja”
 111. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 112. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 113. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 114. Mapy myśli – rewalidacja
 115. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 116. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 117. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 118. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 119. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 120. Autyzm – nauka w grupie
 121. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 122. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 123. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 124. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 125. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 126. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 127. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 128. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 129. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 130. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 131. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 132. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 133. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 134. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 135. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 136. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 137. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 138. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 139. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 140. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 141. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 142. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 143. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 144. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 145. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 146. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 147. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 148. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 149. Zabawy integracyjne
 150. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 151. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 152. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 153. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 154. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 155. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 156. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 157. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 158. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 159. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 160. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 161. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 162. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 163. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 164. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 165. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 166. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 167. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 168. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 169. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 170. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 171. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 172. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 173. Ruszył autyzmschemat.life
 174. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 175. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 176. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 177. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 178. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 179. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 180. Edukacja włączająca
 181. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 182. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 183. Stanowisko pracy ucznia
 184. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 185. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 186. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 187. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 188. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 189. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 190. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 191. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 192. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 193. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 194. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 195. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 196. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 197. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 198. Przerwa
 199. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 200. Odosobnienie – autyzm
 201. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 202. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 203. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 204. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 205. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 206. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 207. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 208. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 209. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 210. Schemat nowej szkoły
 211. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 212. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 213. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 214. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 215. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 216. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 217. WF
 218. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 219. Nauczyciel na zastępstwie
 220. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 221. Sprawdziany/testy
 222. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 223. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 224. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 225. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 226. ASD – wsparcie edukacyjne
 227. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 228. Zadanie domowe – rewalidacja
%d blogerów lubi to: