DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 2. Uczeń z autyzmem
 3. Ocenianie
 4. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 5. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 6. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 7. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 8. Autyzm – instrukcje grupowe
 9. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 10. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 11. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 12. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 13. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 14. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 15. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 16. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 17. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 18. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 19. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 20. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 21. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 22. Wychowanie fizyczne- autyzm
 23. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 24. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 25. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 26. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 27. Nauczanie indywidualne
 28. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 29. Jakie strategie można zastosować w klasie
 30. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 31. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 32. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 33. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 34. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 35. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 36. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 37. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 38. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 39. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 40. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 41. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 42. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 43. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 44. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 45. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 46. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 47. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 48. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 49. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 50. Początek nauczania – ASD
 51. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 52. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 53. Współpraca między nauczycielami 
 54. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 55. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 56. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 57. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 58. Samodzielna praca i zabawa
 59. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 60. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 61. Edukacja techniczna
 62. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 63. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 64. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 65. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 66. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 67. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 68. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 69. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 70. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 71. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 72. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 73. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 74. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 75. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 76. Terapia ręki
 77. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 78. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 79. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 80. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 81. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 82. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 83. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 84. Kroje pisma – sposoby
 85. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 86. Budowanie zdań – ćwiczenia
 87. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 88. Techniki relaksacyjne
 89. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 90. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 91. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 92. Zabawa „Tu jestem”
 93. Zabawa „Przyimki i ja”
 94. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 95. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 96. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 97. Mapy myśli – rewalidacja
 98. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 99. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 100. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 101. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 102. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 103. Autyzm – nauka w grupie
 104. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 105. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 106. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 107. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 108. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 109. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 110. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 111. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 112. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 113. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 114. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 115. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 116. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 117. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 118. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 119. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 120. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 121. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 122. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 123. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 124. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 125. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 126. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 127. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 128. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 129. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 130. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 131. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 132. Zabawy integracyjne
 133. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 134. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 135. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 136. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 137. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 138. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 139. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 140. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 141. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 142. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 143. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 144. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 145. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 146. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 147. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 148. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 149. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 150. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 151. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 152. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 153. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 154. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 155. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 156. Ruszył autyzmschemat.life
 157. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 158. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 159. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 160. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 161. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 162. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 163. Edukacja włączająca
 164. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 165. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 166. Stanowisko pracy ucznia
 167. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 168. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 169. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 170. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 171. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 172. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 173. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 174. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 175. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 176. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 177. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 178. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 179. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 180. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 181. Przerwa
 182. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 183. Odosobnienie – autyzm
 184. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 185. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 186. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 187. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 188. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 189. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 190. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 191. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 192. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 193. Schemat nowej szkoły
 194. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 195. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 196. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 197. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 198. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 199. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 200. WF
 201. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 202. Nauczyciel na zastępstwie
 203. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 204. Sprawdziany/testy
 205. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 206. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 207. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 208. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 209. ASD – wsparcie edukacyjne
 210. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 211. Zadanie domowe – rewalidacja
Reklamy