DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 2. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 3. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 4. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 5. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 6. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 7. Jakie strategie można zastosować w klasie
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 9. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 10. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 11. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 12. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 13. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 14. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 15. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 16. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 17. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 18. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 19. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 20. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 21. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 22. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 23. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 24. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 25. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 26. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 27. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 28. Początek nauczania – ASD
 29. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 30. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 31. Współpraca między nauczycielami 
 32. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 33. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 34. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 35. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 36. Samodzielna praca i zabawa
 37. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 38. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 39. Edukacja techniczna
 40. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 41. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 42. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 43. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 44. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 45. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 46. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 47. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 48. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 49. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 50. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 51. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 52. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 53. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 54. Terapia ręki
 55. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 56. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 57. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 58. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 59. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 60. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 61. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 62. Kroje pisma – sposoby
 63. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 64. Budowanie zdań – ćwiczenia
 65. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 66. Techniki relaksacyjne
 67. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 68. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 69. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 70. Zabawa „Tu jestem”
 71. Zabawa „Przyimki i ja”
 72. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 73. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 74. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 75. Mapy myśli – rewalidacja
 76. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 77. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 78. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 79. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 80. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 81. Autyzm – nauka w grupie
 82. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 83. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 84. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 85. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 86. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 87. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 88. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 89. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 90. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 91. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 92. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 93. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 94. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 95. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 96. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 97. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 98. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 99. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 100. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 101. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 102. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 103. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 104. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 105. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 106. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 107. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 108. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 109. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 110. Zabawy integracyjne
 111. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 112. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 113. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 114. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 115. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 116. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 117. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 118. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 119. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 120. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 121. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 122. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 123. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 124. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 125. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 126. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 127. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 128. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 129. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 130. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 131. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 132. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 133. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 134. Ruszył autyzmschemat.life
 135. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 136. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 137. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 138. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 139. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 140. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 141. Edukacja włączająca
 142. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 143. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 144. Stanowisko pracy ucznia
 145. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 146. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 147. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 148. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 149. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 150. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 151. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 152. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 153. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 154. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 155. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 156. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 157. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 158. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 159. Przerwa
 160. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 161. Odosobnienie – autyzm
 162. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 163. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 164. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 165. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 166. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 167. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 168. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 169. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 170. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 171. Schemat nowej szkoły
 172. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 173. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 174. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 175. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 176. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 177. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 178. WF
 179. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 180. Nauczyciel na zastępstwie
 181. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 182. Sprawdziany/testy
 183. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 184. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 185. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 186. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 187. ASD – wsparcie edukacyjne
 188. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 189. Zadanie domowe – rewalidacja

 

Reklamy