Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com o raz strona neuroróżnorodni.com:

ZAGADNIENIA:

 1. Uczeń zaniedbany środowiskowo
 2. Uczeń przewlekle chory – Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 3. Egzamin ósmoklasistów – dostosowania
 4. Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych
 5. Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania
 6. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty
 7. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 8. Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 9. Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem
 10. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
 12. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 13. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 14. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 15. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 16. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 17. Zaburzenia zdolności matematycznych
 18. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 19. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 20. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 21. Uczeń z autyzmem
 22. Ocenianie
 23. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 24. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 25. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 26. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 27. Autyzm – instrukcje grupowe
 28. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 29. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 30. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 31. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 32. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 33. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 34. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 35. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 36. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 37. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 38. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 39. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 40. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 41. Wychowanie fizyczne- autyzm
 42. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 43. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 44. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 45. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 46. Nauczanie indywidualne
 47. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 48. Jakie strategie można zastosować w klasie
 49. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 50. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 51. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 52. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 53. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 54. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 55. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 56. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 57. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 58. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 59. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 60. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 61. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 62. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 63. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 64. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 65. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 66. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 67. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 68. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 69. Początek nauczania – ASD
 70. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 71. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 72. Współpraca między nauczycielami 
 73. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 74. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 75. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 76. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 77. Samodzielna praca i zabawa
 78. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 79. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 80. Edukacja techniczna
 81. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 82. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 83. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 84. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 85. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 86. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 87. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 88. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 89. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 90. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 91. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 92. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 93. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 94. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 95. Terapia ręki
 96. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 97. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 98. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 99. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 100. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 101. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 102. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 103. Kroje pisma – sposoby
 104. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 105. Budowanie zdań – ćwiczenia
 106. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 107. Techniki relaksacyjne
 108. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 109. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 110. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 111. Zabawa „Tu jestem”
 112. Zabawa „Przyimki i ja”
 113. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 114. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 115. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 116. Mapy myśli – rewalidacja
 117. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 118. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 119. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 120. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 121. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 122. Autyzm – nauka w grupie
 123. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 124. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 125. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 126. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 127. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 128. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 129. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 130. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 131. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 132. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 133. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 134. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 135. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 136. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 137. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 138. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 139. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 140. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 141. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 142. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 143. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 144. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 145. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 146. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 147. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 148. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 149. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 150. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 151. Zabawy integracyjne
 152. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 153. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 154. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 155. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 156. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 157. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 158. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 159. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 160. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 161. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 162. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 163. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 164. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 165. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 166. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 167. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 168. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 169. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 170. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 171. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 172. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 173. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 174. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 175. Ruszył autyzmschemat.life
 176. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 177. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 178. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 179. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 180. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 181. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 182. Edukacja włączająca
 183. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 184. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 185. Stanowisko pracy ucznia
 186. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 187. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 188. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 189. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 190. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 191. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 192. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 193. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 194. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 195. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 196. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 197. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 198. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 199. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 200. Przerwa
 201. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 202. Odosobnienie – autyzm
 203. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 204. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 205. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 206. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 207. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 208. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 209. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 210. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 211. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 212. Schemat nowej szkoły
 213. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 214. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 215. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 216. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 217. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 218. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 219. WF
 220. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 221. Nauczyciel na zastępstwie
 222. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 223. Sprawdziany/testy
 224. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 225. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 226. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 227. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 228. ASD – wsparcie edukacyjne
 229. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 230. Zadanie domowe – rewalidacja