DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 2. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 3. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 4. Jakie strategie można zastosować w klasie
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 6. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 7. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 8. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 9. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 10. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 11. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 12. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 13. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 14. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 15. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 16. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 17. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 18. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 19. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 20. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 21. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 22. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 23. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 24. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 25. Początek nauczania – ASD
 26. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 27. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 28. Współpraca między nauczycielami 
 29. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 30. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 31. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 32. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 33. Samodzielna praca i zabawa
 34. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 35. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 36. Edukacja techniczna
 37. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 38. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 39. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 40. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 41. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 42. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 43. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 44. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 45. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 46. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 47. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 48. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 49. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 50. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 51. Terapia ręki
 52. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 53. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 54. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 55. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 56. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 57. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 58. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 59. Kroje pisma – sposoby
 60. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 61. Budowanie zdań – ćwiczenia
 62. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 63. Techniki relaksacyjne
 64. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 65. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 66. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 67. Zabawa „Tu jestem”
 68. Zabawa „Przyimki i ja”
 69. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 70. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 71. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 72. Mapy myśli – rewalidacja
 73. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 74. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 75. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 76. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 77. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 78. Autyzm – nauka w grupie
 79. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 80. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 81. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 82. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 83. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 84. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 85. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 86. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 87. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 88. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 89. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 90. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 91. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 92. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 93. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 94. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 95. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 96. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 97. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 98. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 99. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 100. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 101. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 102. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 103. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 104. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 105. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 106. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 107. Zabawy integracyjne
 108. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 109. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 110. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 111. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 112. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 113. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 114. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 115. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 116. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 117. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 118. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 119. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 120. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 121. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 122. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 123. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 124. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 125. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 126. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 127. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 128. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 129. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 130. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 131. Ruszył autyzmschemat.life
 132. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 133. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 134. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 135. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 136. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 137. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 138. Edukacja włączająca
 139. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 140. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 141. Stanowisko pracy ucznia
 142. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 143. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 144. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 145. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 146. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 147. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 148. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 149. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 150. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 151. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 152. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 153. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 154. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 155. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 156. Przerwa
 157. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 158. Odosobnienie – autyzm
 159. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 160. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 161. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 162. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 163. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 164. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 165. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 166. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 167. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 168. Schemat nowej szkoły
 169. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 170. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 171. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 172. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 173. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 174. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 175. WF
 176. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 177. Nauczyciel na zastępstwie
 178. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 179. Sprawdziany/testy
 180. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 181. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 182. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 183. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 184. ASD – wsparcie edukacyjne
 185. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 186. Zadanie domowe – rewalidacja

 

Reklamy