Reklamy

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com o raz strona neuroróżnorodni.com:

ZAGADNIENIA:

 1. Techniki pracy z dzieckiem z ASD i dysfunkcją sensoryczną
 2. Uczeń zaniedbany środowiskowo
 3. Uczeń przewlekle chory – Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 4. Egzamin ósmoklasistów – dostosowania
 5. Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych
 6. Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania
 7. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty
 8. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 9. Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 10. Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem
 11. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 12. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
 13. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 14. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 15. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 16. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 17. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 18. Zaburzenia zdolności matematycznych
 19. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 20. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 21. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 22. Uczeń z autyzmem
 23. Ocenianie
 24. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 25. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 26. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 27. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 28. Autyzm – instrukcje grupowe
 29. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 30. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 31. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 32. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 33. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 34. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 35. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 36. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 37. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 38. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 39. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 40. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 41. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 42. Wychowanie fizyczne- autyzm
 43. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 44. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 45. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 46. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 47. Nauczanie indywidualne
 48. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 49. Jakie strategie można zastosować w klasie
 50. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 51. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 52. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 53. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 54. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 55. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 56. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 57. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 58. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 59. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 60. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 61. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 62. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 63. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 64. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 65. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 66. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 67. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 68. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 69. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 70. Początek nauczania – ASD
 71. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 72. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 73. Współpraca między nauczycielami 
 74. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 75. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 76. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 77. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 78. Samodzielna praca i zabawa
 79. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 80. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 81. Edukacja techniczna
 82. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 83. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 84. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 85. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 86. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 87. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 88. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 89. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 90. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 91. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 92. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 93. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 94. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 95. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 96. Terapia ręki
 97. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 98. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 99. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 100. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 101. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 102. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 103. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 104. Kroje pisma – sposoby
 105. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 106. Budowanie zdań – ćwiczenia
 107. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 108. Techniki relaksacyjne
 109. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 110. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 111. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 112. Zabawa „Tu jestem”
 113. Zabawa „Przyimki i ja”
 114. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 115. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 116. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 117. Mapy myśli – rewalidacja
 118. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 119. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 120. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 121. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 122. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 123. Autyzm – nauka w grupie
 124. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 125. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 126. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 127. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 128. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 129. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 130. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 131. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 132. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 133. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 134. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 135. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 136. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 137. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 138. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 139. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 140. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 141. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 142. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 143. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 144. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 145. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 146. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 147. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 148. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 149. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 150. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 151. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 152. Zabawy integracyjne
 153. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 154. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 155. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 156. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 157. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 158. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 159. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 160. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 161. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 162. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 163. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 164. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 165. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 166. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 167. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 168. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 169. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 170. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 171. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 172. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 173. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 174. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 175. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 176. Ruszył autyzmschemat.life
 177. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 178. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 179. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 180. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 181. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 182. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 183. Edukacja włączająca
 184. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 185. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 186. Stanowisko pracy ucznia
 187. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 188. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 189. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 190. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 191. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 192. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 193. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 194. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 195. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 196. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 197. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 198. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 199. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 200. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 201. Przerwa
 202. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 203. Odosobnienie – autyzm
 204. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 205. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 206. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 207. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 208. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 209. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 210. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 211. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 212. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 213. Schemat nowej szkoły
 214. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 215. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 216. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 217. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 218. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 219. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 220. WF
 221. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 222. Nauczyciel na zastępstwie
 223. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 224. Sprawdziany/testy
 225. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 226. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 227. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 228. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 229. ASD – wsparcie edukacyjne
 230. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 231. Zadanie domowe – rewalidacja