Reklamy

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z ASD

Reklamy

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com o raz strona neuroróżnorodni.com:

ZAGADNIENIA:

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – autyzm i zespół Aspergera
 2. Techniki pracy z dzieckiem z ASD i dysfunkcją sensoryczną
 3. Uczeń zaniedbany środowiskowo
 4. Uczeń przewlekle chory – Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 5. Egzamin ósmoklasistów – dostosowania
 6. Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych
 7. Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania
 8. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty
 9. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 10. Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 11. Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem
 12. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
 14. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 15. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 16. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 17. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 18. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 19. Zaburzenia zdolności matematycznych
 20. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 21. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 22. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 23. Uczeń z autyzmem
 24. Ocenianie
 25. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 26. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 27. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 28. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 29. Autyzm – instrukcje grupowe
 30. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 31. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 32. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 33. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 34. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 35. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 36. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 37. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 38. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 39. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 40. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 41. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 42. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 43. Wychowanie fizyczne- autyzm
 44. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 45. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 46. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 47. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 48. Nauczanie indywidualne
 49. Jakie strategie można zastosować w klasie
 50. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 51. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 52. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 53. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 54. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 55. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 56. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 57. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 58. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 59. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 60. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 61. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 62. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 63. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 64. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 65. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 66. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 67. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 68. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 69. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 70. Początek nauczania – ASD
 71. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 72. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 73. Współpraca między nauczycielami 
 74. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 75. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 76. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 77. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 78. Samodzielna praca i zabawa
 79. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 80. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 81. Edukacja techniczna
 82. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 83. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 84. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 85. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 86. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 87. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 88. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 89. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 90. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 91. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 92. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 93. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 94. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 95. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 96. Terapia ręki
 97. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 98. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 99. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 100. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 101. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 102. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 103. Kroje pisma – sposoby
 104. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 105. Budowanie zdań – ćwiczenia
 106. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 107. Techniki relaksacyjne
 108. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 109. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 110. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 111. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 112. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 113. Autyzm – nauka w grupie
 114. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 115. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 116. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 117. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 118. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 119. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 120. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 121. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 122. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 123. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 124. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 125. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 126. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 127. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 128. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 129. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 130. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 131. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 132. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 133. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 134. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 135. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 136. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 137. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 138. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 139. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 140. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 141. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 142. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 143. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 144. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 145. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 146. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 147. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 148. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 149. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 150. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 151. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 152. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 153. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 154. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 155. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 156. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 157. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 158. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 159. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 160. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 161. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 162. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 163. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 164. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 165. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 166. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 167. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 168. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 169. Stanowisko pracy ucznia
 170. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 171. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 172. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 173. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 174. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 175. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 176. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 177. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 178. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 179. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 180. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 181. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 182. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 183. Przerwa
 184. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 185. Odosobnienie – autyzm
 186. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 187. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 188. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 189. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 190. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 191. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 192. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 193. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 194. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 195. Schemat nowej szkoły
 196. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 197. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 198. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 199. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 200. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 201. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 202. WF
 203. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 204. Nauczyciel na zastępstwie
 205. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 206. Sprawdziany/testy
 207. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 208. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 209. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 210. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 211. ASD – wsparcie edukacyjne
 212. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 213. Zadanie domowe – rewalidacja
%d blogerów lubi to: