ZASADY PRACY NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
(z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, niepełnosprawnością intelektualną).

I. Uczniowie z nadpobudliwością stwierdzoną przez poradnię charakteryzują się:
-nadmierną ruchliwością,
-zaburzeniami koncentracji uwagi,
-gadulstwem lub ciągłym powtarzaniem słów,
-nieprzewidywalnością.
W pracy z dziećmi należy:
-ukierunkować nadmierną energię ruchową,
-skupiać uwagę na danej czynności ze względów bezpieczeństwa,
-formułować jasne i krótkie polecenia,
-przypominać obowiązujące zasady na lekcji,
-odwracać uwagę dziecka od własnej impulsywności poprzez wyznaczanie dodatkowych zadań,
-akcentowanie każdego sukcesu,
-na zakończenie lekcji prowadzić ćwiczenia wyciszające,
-ustalać dopuszczalne formy rozładowania napięcia, np.określony okrzyk, bieg wyznaczoną trasą, skakanie po materacach, kopanie piłką lub rzuty do celu itp.
-wzmacniać pozytywnie (chwalić).

II. Uczniowie z dysleksją charakteryzują się:
-zaburzeniami procesu lateralizacji, przez co mają trudności w odróżnianiu stron, kierunków prawy/lewy oraz rąk i nóg,
-zaburzeniami koordynacyjno-przestrzennymi, dlatego mają zachwiania równowagi, lęk wysokości, lęk przed przyborem, słabo rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną,
-zaburzeniami percepcji wzrokowej, które utrudniają odróżnienie pojęć:góra-dół, wyżej-niżej, w prawo-w lewo,
-zaburzeniami percepcji słuchowej, które zaburzają rozumienie poleceń, gdyż docierają one do nich zniekształcone.
W pracy z dziećmi należy:
-stosować ćwiczenia naprzemianstronne,
-okazywać im dużo cierpliwości,
-stosować ćwiczenia równoważne,
-wydawać proste polecenia,
-dokładnie objaśniać polecenia i dokonywać pokazu.

III. Uczniowie z opinią o obniżeniu wymagań edukacyjnych, wykazują się:
-wolniejszym rozumieniem poleceń lub ich myleniem,
-nieprawidłowym wykonywaniem zadań.
W pracy z dziećmi należy:
-wydłużać czas nauki lub wykonywania ćwiczenia,
-pomocy koleżeńskiej lub nauczyciela,
-chwalenia postępów,
-wydawania prostych poleceń,
-dokładnie objaśniać i dokonywać pokazu,
-egzekwować proste formy ruchowe.

V. Uczniowie z zaburzeniami rozwoju ruchowego w zakresie sprawności manualnej wykazują się:
-ogólnie niską sprawnością fizyczną.
Wymagają:
-zastosowania zaleceń z pkt.III,
-liberalizacji wymagań.

VI. Symptomy trudności w przypadku inteligencji niższej niż przeciętna:
-niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych ćwiczeń
(potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie, rzucanie do celu itp.),
-trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier.
Wymagają:
-zapewnienia większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność
(w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających
możliwości ruchowe ucznia).
-wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych.
-w ocenianiu zwracać większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania,
nie jego ostateczny efekt.

VII. Wymagania edukacyjne dla uczniów z deficytami rozwoju fizycznego, alergicznych, asteników i z nadwagą.
1.Uczniowie, którzy posiadają wady postawy tzw. plecy okrągłe, zwalniani będą z następujących ćwiczeń na lekcji:
-z leżenia tyłem łukiem(mostek),
-z leżenia przodem łukiem(foka),
-z wszelkiego rodzaju opadów(ćwiczeń na drążkach, poręczach).
2.Uczniowie, którzy posiadają boczne skrzywienie kręgosłupa zwalniani będą z następujących ćwiczeń:
-skoków,
-przewrotów,
-ze stania na rękach,
-z dźwigania,
-biegów wytrzymałościowych.
3.Uczniowie, którzy posiadają zniekształcenie kończyn dolnych zwalniani będą z następujących ćwiczeń:
-z chodu na zewnętrznych krawędziach stóp-dotyczy kolan szpotawych,
-długotrwałego stania,
-dźwigania dużych ciężarów,
-zeskoków i skoków biernych na twarde podłoże,
-z dużych rozkroków w pozycji stojącej.
4.Uczniowie asteniczni zwalniani będą z następujących ćwiczeń:
-z wysiłków o charakterze statycznym,
-z długotrwałych ćwiczeń o charakterze wysiłkowym,
-stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu: zwisów, odporów, wspinania, skoków.
5.Wobec uczniów alergicznych stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń powodujących duszności.
6.Wobec uczniów z nadwagą stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń wysiłkowych statycznych, dynamicznych, skokach.

Uczniowie, którzy w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarz(np. długotrwała choroba)nie będą mogli przystąpić do sprawdzianów praktycznych (motoryka, umiejętności ruchowe)otrzymują zadania alternatywne.
Uczniowie, którzy nie mogą przystąpić do sprawdzianów z przyczyn usprawiedliwionych, mają obowiązek ich zaliczenia w terminie ustalonym z nauczycielem.

OCENA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z TRUDNOŚCIAMI
EDUKACYJNYMI

Prawa ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy brać pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.(DZ.U. z 2004r., NR 199, poz.2046 )

Występujące u uczniów specyficzne trudności i deficyty rozwojowe są podstawą do obniżania wymagań edukacyjnych oraz dostosowania poziomu wiedzy czy umiejętności sprowadzanych do możliwości indywidualnych ucznia – zgodnie z opinią poradni. Oceniając tych uczniów bierzemy pod uwagę:
1.Postępy uczniów i ich psychofizyczne i możliwości (efekty pracy a nie popełniane
błędy).
2.Wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez nich
zadań.
3.Sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego.
Można podwyższyć ocenę uczniowi, który z różnych powodów nie może realizować zadań wynikających z programu nauczania pod warunkiem, że: sumiennie i aktywnie uczestniczy na zajęciach wychowania fizycznego, jak i w zajęciach nadobowiązkowych, w miarę swoich możliwości podnosi swoją sprawność fizyczną – wykazuje stałe postępy w usprawnianiu.

OBJAWY ZABURZEŃ FUNKCJI SŁUCHOWO–JĘZYKOWYCH ORAZ WZROKOWO-PRZESTRZENNYCH, INTEGRACJI PERCEPCYJNO-MOTORYCZNEJ I LATERALIZACJI

-mylenie prawej i lewej strony,
-trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni),
-trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych,
-trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki,
-niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi (np.narty, deskorolka).

FORMY, METODY, SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

1.Podczas stawiania wymagań uwzględniać trudności ucznia.

2.W miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie.

3.Dzielić dane zagania na etapy i zachęcać do wykonywania ich.

4.Nie zmuszać do wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudności.

5.Dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu.

6.Nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy.

7.Podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć.

8.Włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse.

SYMPTOMY TRUDNOŚCI W PRZYPADKU INTELIGENCJI NIŻSZEJ NIŻ PRZECIĘTNA

-niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych ćwiczeń (potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie, rzucanie do celu itp.),
-trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB
PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

1.Zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia).

2.Wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych.

3.W ocenianiu zwracać większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania, nie jego ostateczny efekt (Małgorzata Podgórska, edux.pl).

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s