Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, SPD, IPET, edukacja specjalna, rewalidacja, umiejętności społeczne, zaburzenia integracji sensorycznej SI, emocje, komunikacja, asystent, scenariusze zabaw

Tag

#IPET

Uczeń jako członek szkoły – IPET

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym dla gimnazjum

Continue reading „Uczeń jako członek szkoły – IPET”

Reklamy

Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie

Ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych (dyskalkulia) dla klas 1-3

Continue reading „Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie”

Reklamy

Planowanie i konstruowanie programów IPET

Planowanie i konstruowanie programów

Zasadniczym aktem prawnym obowiązującym wszystkich nauczycieli jest rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia. Aktualnie jest to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977). Continue reading „Planowanie i konstruowanie programów IPET”

Reklamy

Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Cele edukacyjne

„Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest utrwalenie posiadanej wiedzy i poszerzanie jej zakresu, kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych oraz wyposażenie uczniów w nowe umiejętności umożliwiające im samodzielne, niezależne funkcjonowanie przez: Continue reading „Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych”

Reklamy

Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z autyzmem/ZA oraz ucznia z zaburzeniami pokrewnymi, a także ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Continue reading „Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)”

Reklamy

Warunki i zasady niezbędne do opracowania IPET-u

Warunki i zasady do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych

Wskazanie źródeł informacji o uczniu:

Continue reading „Warunki i zasady niezbędne do opracowania IPET-u”

Reklamy

Ramowy plan IPET-u

RAMOWY PLAN PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNAGO

Obszar I – Samoobsługa: „Ja z samym sobą”

Jedzenie

  • Spożywanie posiłków; posługiwanie się sztućcami i naczyniami.
  • Nalewanie i przelewanie płynów.
  • Przygotowywanie posiłków.
  • Zasady zachowania się przy stole.

Ubieranie się

  • Ubieranie i rozbieranie się.
  • Dobór stroju.
  • Estetyka ubioru.

Continue reading „Ramowy plan IPET-u”

Reklamy

Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Cele edukacyjne

Continue reading „Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)”

Reklamy

Czym jest IPET?

iStock_000004038955XSmall

IPET to indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który szkoła lub przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program powinien powstać do 30 września danego roku szkolnego lub w terminie 30 dni od przekazania przez rodziców orzeczenia.

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny jest tworzony przez Zespół, powołany przez dyrektora. Dobrze, aby w pracach zespołu uczestniczyli wszyscy nauczyciele i specjaliści, którzy pracują lub będą pracowali z dzieckiem oraz rodzice (mają do tego prawo).

Zespół dokonuje diagnozy dziecka, jego mocnych stron i deficytów, analizuje zapisy orzeczenia i proponuje formy wsparcia. W pracach zespołu mogą także uczestniczyć rodzice, specjaliści pracujący z dzieckiem poza szkołą lub pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania kopii IPET – u.

Podstawa prawna: par. 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 392).

par. 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1489).

par. 22 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzelania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532).

Warto wiedzieć, że korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych. Można zatem nie zgodzić się zarówno na diagnozowanie dziecka przez szkołę („rozpoznawanie”), jak i na jego udział w zajęciach.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana nie tylko uczniom, ale też rodzicom i nauczycielom. Jako, że korzystanie z niej jest dobrowolne, rodzice mogą odmówić korzystania z porad szkoły.

Podstawa prawna: par. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532).

źródło: wszystkojasne. waw.pl

 

 

Reklamy

Blog na WordPress.com.

Up ↑