Uczeń jako członek szkoły – IPET

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym dla gimnazjum Obszar II - Uspołecznienie "JA I OTOCZENIE" Dział: Uczeń jako odbiorca sztuki i kultury - treści kształcenia W kinie: "Wybiera film, który chce obejrzeć w kinie. Kupuje bilet dla siebie i osoby towarzyszącej. W ciszy ogląda film. Opowiada o... Czytaj dalej →

Reklamy

Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie

Ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych (dyskalkulia) dla klas 1-3 Zakres trudności: działania na liczbach Dodawanie i odejmowanie Uczeń ma trudności z: wykonywaniem obliczeń z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z wykorzystaniem liczmanów według podanego schematu; dokonywaniem rozkładu liczby na dwa lub trzy składniki. Popełnia pomyłki w obliczeniach i podaje przypadkowy... Czytaj dalej →

Planowanie i konstruowanie programów IPET

Planowanie i konstruowanie programów Zasadniczym aktem prawnym obowiązującym wszystkich nauczycieli jest rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia. Aktualnie jest to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977). "Przystępując do konstruowania programu należy,... Czytaj dalej →

Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Cele edukacyjne "Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest utrwalenie posiadanej wiedzy i poszerzanie jej zakresu, kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych oraz wyposażenie uczniów w nowe umiejętności umożliwiające im samodzielne, niezależne funkcjonowanie przez: wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia; rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności... Czytaj dalej →

Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z autyzmem/ZA oraz ucznia z zaburzeniami pokrewnymi, a także ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym STRONA TYTUŁOWA Nazwa szkoły. Nazwa programu (np. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia klasy I z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012... Czytaj dalej →

Warunki i zasady niezbędne do opracowania IPET-u

Warunki i zasady do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych Wskazanie źródeł informacji o uczniu: a) pośrednie (formalne): dokumenty specjalistyczne, psychologiczno-pedagogiczne; orzeczenia z poradni psychologoczno-pedagogicznej; opinia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna; badania lekarskie - okulista, lekarz ogólny, neurolog, logopeda, foniatra i inni; podstawy prawne: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji... Czytaj dalej →

Ramowy plan IPET-u

RAMOWY PLAN PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNAGO Obszar I - Samoobsługa: "Ja z samym sobą" Jedzenie Spożywanie posiłków; posługiwanie się sztućcami i naczyniami. Nalewanie i przelewanie płynów. Przygotowywanie posiłków. Zasady zachowania się przy stole. Ubieranie się Ubieranie i rozbieranie się. Dobór stroju. Estetyka ubioru. Mycie się Mycie rąk twarzy, ciała. Higiena osobista Troska o zdrowie. Załatwianie potrzeb fizjologicznych.... Czytaj dalej →

Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532). Cele edukacyjne Celem edukacji u cznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie jego autonomii, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia... Czytaj dalej →

Czym jest IPET?

IPET to indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, który szkoła lub przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program powinien powstać do 30 września danego roku szkolnego lub w terminie 30 dni od przekazania przez rodziców orzeczenia. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny jest tworzony przez Zespół, powołany przez dyrektora. Dobrze, aby w... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑