W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły
 2. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 4. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 5. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 7. IPET – mutyzm wybiórczy
 8. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 9. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 10. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 11. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 12. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 13. IPET – najczęstsze pytania
 14. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 15. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 16. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 17. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 18. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 19. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 20. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 21. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 22. Plan uczestnictwa
 23. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 24. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 25. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 26. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 27. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 28. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 29. Ocenianie
 30. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 31. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 32. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 33. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 34. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 35. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 36. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 37. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 38. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 39. Autyzm – instrukcje grupowe
 40. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 41. Książeczki wspomagania społecznego
 42. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 43. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 44. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 45. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 46. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 47. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 48. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 49. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 50. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 51. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 52. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 53. Edukacja techniczna
 54. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 55. Ewaluacja i procedury celów
 56. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 57. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 58. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 59. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 60. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 61. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 62. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 63. Zabawa rozpoznaj twarz
 64. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 65. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 66. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 67. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 68. Ruszył autyzmschemat.life
 69. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 70. IPET 2017
 71. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 72. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 73. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 74. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 75. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 76. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 77. Diagnoza interakcyjna
 78. Ocenianie
 79. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 80. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 81. Ramowy plan IPET-u
 82. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 83. Początek nauczania – ASD
 84. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 85. Czym jest IPET
 86. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 87. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 88. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

ZAKŁADKI:

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com