W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. 8 najczęstszych błędów przy tworzeniu IPET – ów
 2. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły
 3. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 4. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 5. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 6. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 7. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 9. IPET – mutyzm wybiórczy
 10. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 11. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 12. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 13. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 14. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 15. IPET – najczęstsze pytania
 16. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 17. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 18. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 19. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 20. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 21. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 22. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 23. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 24. Plan uczestnictwa
 25. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 26. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 27. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 28. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 29. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 30. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 31. Ocenianie
 32. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 33. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 34. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 35. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 36. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 37. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 38. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 39. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 40. Autyzm – instrukcje grupowe
 41. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 42. Książeczki wspomagania społecznego
 43. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 44. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 45. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 46. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 47. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 48. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 49. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 50. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 51. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 52. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 53. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 54. Edukacja techniczna
 55. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 56. Ewaluacja i procedury celów
 57. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 58. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 59. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 60. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 61. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 62. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 63. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 64. Zabawa rozpoznaj twarz
 65. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 66. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 67. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 68. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 69. Ruszył autyzm.life
 70. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 71. IPET 2017
 72. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 73. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 74. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 75. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 76. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 77. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 78. Diagnoza interakcyjna
 79. Ocenianie
 80. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 81. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 82. Ramowy plan IPET-u
 83. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 84. Początek nauczania – ASD
 85. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 86. Czym jest IPET
 87. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 88. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 89. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com