Reklamy

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life i Neuroróznorodni

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne – przykłady – Zespół Aspergera, autyzm
 2. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 3. IPET dla ucznia z autyzmem atypowym
 4. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 5. IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład
 6. 8 najczęstszych błędów przy tworzeniu IPET – ów
 7. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły
 8. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 9. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 10. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 11. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 12. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 13. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 14. IPET – mutyzm wybiórczy
 15. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 16. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 17. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 18. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 19. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 20. IPET – najczęstsze pytania
 21. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 22. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 23. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 24. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 25. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 26. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 27. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 28. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 29. Plan uczestnictwa
 30. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 31. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 32. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 33. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 34. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 35. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 36. Ocenianie
 37. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 38. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 39. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 40. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 41. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z ASD i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 42. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 43. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 44. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 45. Autyzm – instrukcje grupowe
 46. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 47. Książeczki wspomagania społecznego
 48. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 49. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 50. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 51. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 52. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 53. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 54. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 55. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 56. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 57. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 58. Edukacja techniczna
 59. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 60. Ewaluacja i procedury celów
 61. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 62. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 63. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 64. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 65. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 66. Zabawa rozpoznaj twarz
 67. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 68. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 69. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 70. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 71. Ruszył autyzm.life
 72. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 73. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 74. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 75. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 76. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 77. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 78. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 79. Diagnoza interakcyjna
 80. Ocenianie
 81. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 82. Ramowy plan IPET-u
 83. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 84. Początek nauczania – ASD
 85. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 86. Czym jest IPET
 87. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com