Reklamy

Pomysły do IPET WOPFU WWRD

Reklamy

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych IPET, Wczesnego Wspomagania Rozwoju WWRD itp. dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Tu zamieszczam przykładowe sprawozdania, oceny, opinie, opisy uczniów. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life i Neuroróznorodni

TEMATY I ZAJĘCIA:

Wspomaganie pedagogiczne ocena i terapia

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 1. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. Przykładowy Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania
 3. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia ze spektrum autyzmu kl. I – studium przypadku
 4. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 5. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia ze spektrum autyzmu
 6. IPET, WOPF-u i Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla ucznia ze spektrum autyzmu
 7. IPET WOPFU – dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów – spektrum autyzmu Zespół Aspergera / autyzm
 8. 4 przykładowe Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia
 9. Przykładowa opinia pedagoga – funkcjonowanie ucznia w szkole
 10. Przykładowy IPET dla ucznia z Zespołem Aspergera
 11. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne – przykłady – Zespół Aspergera, autyzm
 12. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 13. IPET dla ucznia z autyzmem atypowym
 14. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 15. IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład
 16. 8 najczęstszych błędów przy tworzeniu IPET – ów
 17. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły
 18. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 19. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 20. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 21. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 22. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 23. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 24. IPET – mutyzm wybiórczy
 25. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 26. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 27. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 28. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 29. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 30. IPET – najczęstsze pytania
 31. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 32. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 33. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 34. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 35. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 36. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 37. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 38. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 39. Plan uczestnictwa
 40. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 41. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 42. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 43. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 44. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 45. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 46. Ocenianie
 47. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 48. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 49. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 50. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 51. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z ASD i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 52. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 53. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 54. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 55. Autyzm – instrukcje grupowe
 56. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 57. Książeczki wspomagania społecznego
 58. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 59. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 60. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 61. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 62. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 63. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 64. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 65. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 66. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 67. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 68. Edukacja techniczna
 69. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 70. Ewaluacja i procedury celów
 71. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 72. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 73. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 74. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 75. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 76. Zabawa rozpoznaj twarz
 77. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 78. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 79. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 80. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 81. Ruszył autyzm.life
 82. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 83. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 84. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 85. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 86. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 87. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 88. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 89. Diagnoza interakcyjna
 90. Ocenianie
 91. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 92. Ramowy plan IPET-u
 93. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 94. Początek nauczania – ASD
 95. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 96. Czym jest IPET
 97. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com

%d blogerów lubi to: