Pomysły do IPET WOPFU WWRD

Reklamy

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych IPET, Wczesnego Wspomagania Rozwoju WWRD itp. dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Tu zamieszczam przykładowe sprawozdania, oceny, opinie, opisy uczniów. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life i Neuroróznorodni

TEMATY I ZAJĘCIA:

Wspomaganie pedagogiczne ocena i terapia

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 1. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia ze spektrum autyzmu kl. I – studium przypadku
 3. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 4. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia ze spektrum autyzmu
 5. IPET, WOPF-u i Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla ucznia ze spektrum autyzmu
 6. IPET WOPFU – dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów – spektrum autyzmu Zespół Aspergera / autyzm
 7. 4 przykładowe Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia
 8. Przykładowa opinia pedagoga – funkcjonowanie ucznia w szkole
 9. Przykładowy IPET dla ucznia z Zespołem Aspergera
 10. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne – przykłady – Zespół Aspergera, autyzm
 11. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 12. IPET dla ucznia z autyzmem atypowym
 13. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 14. IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład
 15. 8 najczęstszych błędów przy tworzeniu IPET – ów
 16. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły
 17. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 18. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 19. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 20. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 21. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 22. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 23. IPET – mutyzm wybiórczy
 24. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 25. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 26. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 27. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 28. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 29. IPET – najczęstsze pytania
 30. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 31. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 32. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 33. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 34. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 35. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 36. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 37. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 38. Plan uczestnictwa
 39. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 40. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 41. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 42. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 43. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 44. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 45. Ocenianie
 46. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 47. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 48. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 49. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 50. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z ASD i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 51. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 52. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 53. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 54. Autyzm – instrukcje grupowe
 55. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 56. Książeczki wspomagania społecznego
 57. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 58. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 59. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 60. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 61. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 62. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 63. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 64. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 65. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 66. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 67. Edukacja techniczna
 68. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 69. Ewaluacja i procedury celów
 70. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 71. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 72. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 73. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 74. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 75. Zabawa rozpoznaj twarz
 76. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 77. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 78. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 79. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 80. Ruszył autyzm.life
 81. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 82. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 83. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 84. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 85. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 86. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 87. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 88. Diagnoza interakcyjna
 89. Ocenianie
 90. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 91. Ramowy plan IPET-u
 92. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 93. Początek nauczania – ASD
 94. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 95. Czym jest IPET
 96. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com

%d blogerów lubi to: