Reklamy

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Tu zamieszczam przykładowe sprawozdania, oceny, opinie, opisy uczniów. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life i Neuroróznorodni

TEMATY I ZAJĘCIA:

Wspomaganie pedagogiczne ocena i terapia

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 1. IPET WOPFU – dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów – spektrum autyzmu Zespół Aspergera / autyzm
 2. 4 przykładowe Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia
 3. Przykładowa opinia pedagoga – funkcjonowanie ucznia w szkole
 4. Przykładowy IPET dla ucznia z Zespołem Aspergera
 5. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne – przykłady – Zespół Aspergera, autyzm
 6. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 7. IPET dla ucznia z autyzmem atypowym
 8. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 9. IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład
 10. 8 najczęstszych błędów przy tworzeniu IPET – ów
 11. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły
 12. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 13. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 14. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 15. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 16. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 17. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 18. IPET – mutyzm wybiórczy
 19. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 20. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 21. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 22. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 23. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 24. IPET – najczęstsze pytania
 25. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 26. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 27. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 28. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 29. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 30. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 31. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 32. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 33. Plan uczestnictwa
 34. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 35. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 36. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 37. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 38. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 39. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 40. Ocenianie
 41. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 42. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 43. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 44. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 45. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z ASD i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 46. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 47. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 48. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 49. Autyzm – instrukcje grupowe
 50. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 51. Książeczki wspomagania społecznego
 52. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 53. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 54. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 55. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 56. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 57. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 58. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 59. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 60. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 61. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 62. Edukacja techniczna
 63. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 64. Ewaluacja i procedury celów
 65. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 66. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 67. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 68. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 69. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 70. Zabawa rozpoznaj twarz
 71. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 72. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 73. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 74. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 75. Ruszył autyzm.life
 76. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 77. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 78. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 79. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 80. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 81. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 82. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 83. Diagnoza interakcyjna
 84. Ocenianie
 85. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 86. Ramowy plan IPET-u
 87. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 88. Początek nauczania – ASD
 89. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 90. Czym jest IPET
 91. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com