IPET w pytaniach i odpowiedziach

Kto opracowuje IPET?Zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
Kto koordynuje pracę zespołu?– Wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, lub
– wyznaczony przez dyrektora szkołynauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem.
Kto może dodatkowo uczestniczyć w pracach zespołu? Na wniosek dyrektora szkoły: przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela.
– na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia: inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
Na jaki okres opracowuje się IPET?Na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
Jaki jest termin opracowania IPET?– Do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie kształcenia;
– 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kiedy odbywają się spotkania zespołu?W miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
Jaka jest podstawa przygotowania IPET?– Dokonana przez zespół wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia;
– diagnoza i wnioski sformułowane na jej podstawie;
– zalecenia zawarte w orzeczeniu.
Jakie są prawa rodzica (pełnoletniego ucznia)?– Prawo uczestniczenia w:
– spotkaniach zespołu,
– opracowaniu i modyfikacji programu,
– dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen;
– prawo do uzyskania od dyrektora pisemnego zawiadomienia (w sposób przyjęty w danej szkole) o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu;

źródło: Opracowanie: K. Słupek na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)K. Słupek, UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI…, HARMONIA, Gdańsk 2018

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s