Reklamy

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY
na rok szkolny 2011/2012

Program jest przeznaczony
dla Norberta ………………………….. Będzie realizowany w ciągu roku szkolnego 2011/2012.
Indywidualne, roczne przygotowanie przedszkolne w wymiarze 4 godzin tygodniowo i jednej godziny rewalidacji indywidualnej. Zajęcia będą odbywały się w sali dydaktycznej, Sali gimnastycznej oraz Sali polisensoryczej.

I. OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU

1. Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia,
grupa, rok szkolny XXXXXXXXX
30.06.2006 r.
…………….., Grupa …. rok szkolny 2011/2012
2. Numer orzeczenia,
z dnia XXXXXXXXX

3. Okres na jaki utworzono IPET Rok szkolny 2011/2012
4. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: autyzm

5. Zalecenia zawarte w orzeczeniu
• Wskazane kształcenie specjalne dla dzieci z autyzmem w grupie przedszkolnej integracyjnej (pomoc nauczyciela wspomagającego lub asystenta dziecka z autyzmem) lub w grupie przedszkolnej specjalnej dla dzieci z autyzmem;
• Jeśli w rejonie zamieszkania dziecko nie będzie miało możliwości uczęszczania do grupy integracyjnej lub specjalnej wskazane jest indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne;
• Zajęcia rewalidacyjne- stymulacja rozwoju poznawczego i mowy;
• Badania kontrolne za rok w celu rozwoju umysłowego i ukierunkowania dalszej edukacji specjalnej

6. Wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
Mocne strony ucznia:
• Ma dobrą sprawność ruchową- dobrze chodzi, biega, porusza się po schodach, wspina się na wysokości;
• bawi się zabawkami dźwiękowymi, lubi samochody wydające dźwięki;
• samodzielnie myje ręce;
• współpracuje przy ubieraniu go;
• je sprawnie ręką pokarm pokrojony;
• posługuje się łyżką przy jedzeniu pokarmów o gęstej konsystencji;
• chętnie podaje dorosłym rękę i podchodzi do nich na ulicy;
• chłopiec ma pogodne usposobienie;
• nie przejawia zachowań agresywnych;
• Rozumie proste polecenia: usiądź, wstań, daj nogę, daj rękę, masz serek, wrzuć do kosza;
• Interesuje się literami i cyframi;
• Chętnie przegląda gazety;
• Składa puzzle z dwóch elementów;
• Potrafi pracować przy stoliku w pozycji siedzącej ze stałą pomocą terapeuty;
• W zakresie edukacji chłopiec zaczyna naśladować ruchy z użyciem przedmiotów;
• Potrafi samodzielnie wkładać i wyjmować przedmioty z pojemnika oraz nakładać klocki na palik;
• Uczy się dopasowywania identycznych przedmiotów i obrazków;
• Stara się samodzielnie wkładać pojedynczy, brakujący, element do drewnianych układanek;
• Reakcje dziecka na bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe są prawidłowe.
Trudności ucznia:
• Nie jeździ na rowerze;
• Istotnie obniżona jest zaradność samoobsługowa chłopca;
• Nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, korzysta z pieluch;
• Nie lubi myć buzi, nie wyciera się;
• Nie nawiązuje kontaktów z dziećmi w zabawie;
• Ma zmienne nastroje;
• Znacznie opóźniony rozwój mowy dziecka;
• Nie czyta, nie liczy;
• Nie rozumie w pełni systemu motywacyjnego;
• Ma problemy z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza;
• Ma trudności z wykonywaniem zadań wymagających współpracy obu rąk;
• Nie wykonuje samodzielnie zadań z zakresu grafomotoryki;
• Wykazuje chwiejność emocjonalną, przechodząc niejednokrotnie z nieuzasadnionego śmiechu w płacz;
• Nie potrafi dzielić się emocjami z innymi uczestnikami interakcji;
• Przejawia zachowania lękowe, boi się nowych pomieszczeń, często reaguje płaczem i krzykiem w nowych sytuacjach.

II. ZAKRES DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

7. Realizowane programy:
• indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

III. CELE PROGRAMU
8. Ogólne • Poprawa komunikacji i stymulacja ogólnorozwojowa
• Usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi
• Wydłużenie czasu koncentracji;
• Zwiększenie sprawności manualnej
• Usprawnienie ruchowe
Edukacyjno- terapeutyczne • rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców.
• wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
• koordynacja pracy rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej
• wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki ( ruchy okrężne , pionowe, poziome, faliste od strony lewej do prawej i z góry do dołu )
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• kształtowanie umiejętności prostej samoobsługi.
• nauka wielozmysłowego poznawania otoczenia
• nabywanie umiejętności komunikacji z otoczeniem w sposób werbalny
• nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy
• odkrycie i rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka.
• Współdziałanie z nauczycielem
• Wyzwalanie aktywności dziecka
• Dostarczanie dziecku poczucia bezpieczeństwa
• Rozluźnienie napięcia mięśniowego
FORMY METODY PRACY Z DZIECKIEM
9. Forma • indywidualna zróżnicowana
• grupowa
Metody:
Metoda M. Ch. Knillów;
– Metoda Malowania 10 palcami;
– Rysowane wierszyki;
– Techniki relaksacyjne;
– Elementy Metody Dobrego Startu – program przygotowujący do nauki pisania;
– Muzykoterapia
– Zabawy paluszkowe

III. RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

10. Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów:

Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne:
Prowadząca: XXXXXXXXXXXX

Rewalidacja indywidualna ukierunkowana na stymulację rozwoju poznawczego i mowy.
Prowadząca: XXXXXXXXXXXXXXX

• Ćwiczenie sprawności manualnej i grafomotorycznej:
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Stymulacja rozwoju poznawczego.
• Rozwijanie percepcji słuchowej
• Doskonalenie czynności samoobsługowych.
• Kształtowanie nawyków higienicznych:
• Wykonywanie czynności samoobsługowych:

Rodzaj działań:

1. Usprawnianie całej ręki poprzez ćwiczenia rozmachowe:
• Wykonywanie w powietrzu prostych ruchów pionowych, poziomych oraz okrężnych;
• Rysowanie w powietrzu dużych wzorów
• Rysowanie na dużym arkuszu lasek, ślimaków, kół, fal;
• Pokrywanie dużych płaszczyzn kredkami, mazakami;
• Zabawa w naśladowanie ptaków;
2. Usprawnianie ruchów dłoni, nadgarstka i palców poprzez ćwiczenia manualne:
• Wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy);
• Robienie kulek z gazet;
• Obrysowywanie figur geometrycznych;
• Zabawy w „grę na pianinie”, „pisanie na maszynie” itp.;
• Lepienie z plasteliny, masy papierowej;
• Wydzieranki z papieru;
• „Zabawy paluszkowe”;
• Rysowanie w szablonie;
• Naklejanie małych elementów;
3. Usprawnianie ruchu chwytnego palców:
• Zbieranie koralików do pojemnika;
• Nawlekanie koralików na sznurek;
• Wtykanie klocków
4. Zmniejszanie nadmiernego napięcia mięśni rąk:
• Malowanie kulkami z waty;
• Malowanie patyczkami do uszu;
• Malowanie kształtów „e” i „o” bez odrywania ręki;
5. Nauka prawidłowego trzymania ołówka.
Ćwiczenia graficzne:
• kalkowanie prostych wzorów;
• rysowanie po śladzie bez odrywania ręki;
• łączenie kropek;
• zamalowywanie małych powierzchni kredkami;
• rysowanie labiryntów;
• toczenie piłki do celu;
• rzucanie do celu;
• leniwe ósemki Denisona;
• układanie prostych budowli z klocków;
• gra w kręgle

1. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych:
• rozpoznawanie treści obrazków;
• różnicowanie kolorów;
• różnicowanie prostych figur geometrycznych;
• dobieranie jednakowych obrazków;
• spostrzeganie różnic;
• układanie prostych puzzli;
• wyszukiwanie braków na obrazku;
• układanie obrazków wg wzoru;
2. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i naśladowania dźwięków:
• wysłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
• naśladowanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
• odtwarzanie przez dziecko rytmu (klaskanie, wystukiwanie);
3. Rozwijanie procesów myślenia
• dobieranie przedmiotów w pary;
• klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wspólną cechę;
4. Usprawnianie zdolności zapamiętywania:
• uczenie się wierszyków, piosenek,

Organizowanie zabaw z:
• ćwiczeniami ortofonicznymi
usprawniającymi narządy mowy i utrwalenie prawidłowej artykulacji,
• ćwiczeniami oddechowymi regulującymi aparat oddechowy: wdech i wydech,
• układanki obrazkowe, rymowanki, zabawy dydaktyczne,
• wycieczki, zabawy.
• nauka wierszy i piosenek
• kształtowanie sprawności prawidłowego wykonywania czynności higienicznych,
• usprawnianie jedzenia łyżką i picie z kubka,
• spożywa posiłek przy stole, zachowuje czystość w miejscu jedzenia,
• korzysta po posiłku z serwetek,
• trening czystości,
Sposoby realizacji:
• pokaz, praktyczne wykonywanie czynności,
• śpiewanie piosenek,
• wyliczanki, rymowanki.

IV. FORMY, SPOSOBY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY

11. Formy pomocy udzielanej uczniowi Sposoby
Okres/wym. godz.

Zajęcia resocjalizacyjne Nie dotyczy
————————————-
Zajęcia socjoterapeutyczne Nie dotyczy
————————————-
Zajęcia rehabilitacyjne Nie odbywają się w p-lu
————————————-
Zajęcia rewalidacyjne
XXXXXXXXXXXXX Zajęcia indywidualne
praktyczne, ćwiczebne, naśladownictwo,
stymulacja polisensoryczna. 1 raz w tygodniu 60 min.
Zajęcia logopedyczne Zabawy stymulacyjne wielozmysłowe
zajęcia indywidualne
—————————————
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne nie dotyczy
—————————————–
Wsparcie pedagoga wspomagającego Nie ma —————————————–
Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zabawy ruchowe,
zajęcia edukacyjne,
ćwiczenia gimnastyczne,
zabawy dydaktyczne,
zabawy grupowe,
w parach, zespołach 4-6 osobowych, indywidualnie.
Dwa razy w tygodniu po 90 min
1 raz w tygodniu 60 min
Inne
——————– ——————————————

V. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INSTYTUCJAMI

12. Instytucja Rodzaj i zakres współpracy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Zajęcia terapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty, porady dotyczące rozwoju i wychowania, porady, prelekcje, spotkania, prowadzenie treningów, warsztatów, udzielania instruktaży.
Poradnia specjalistyczna Konsultacje i poradnictwo
Organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia…)
Informacje o instytucjach wspierających rozwój i wychowanie dziecka.

Placówki doskonalenia nauczycieli

XXXXXXXXXXXXXX

VI. WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI.
Działania wspierające rodziców

13. Działania wspierające rodziców dziecka
• rozmowa wspierająca,
• instruktaże do pracy w domu,
• pedagogizacja rodziców w zakresie metod pracy nad występującymi u dziecka trudnościami,
• wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka (zrozumienie potrzeb i trudności dziecka),
• stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka.
14. Zakres współpracy z rodzicami
• wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej:
• zajęcia pokazowe, porady, konsultacje, instruktaż,
• dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych oraz rozwoju ruchowego z uwzględnieniem rozwijania sprawności ruchowej, czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych,
• dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania mowy (ćwiczenia, pomoce dydaktyczne)
15. Ewaluacja PAC 1 Gunzburga

VII. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

16. Proponowane modyfikacje IPET
—————————————————————-
17. Data
30.09.2011r.
18. Podpisy członków Zespołu:

Dyrektor: ………………………………….
Koordynator: ……………………………..
Nauczyciel: ………………………………..
nauczyciel: …………………………………
nauczyciel: ………………………………..
logopeda: ………………………………….
fizjoterapeuta: …………………………….

19. Data i podpis rodzica/opiekuna

20. Podpis Dyrektora

Opracowała: Barbara Lubiejewska

źródło: edux.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s