Przeskocz do treści

Tag#uczeń

Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania

Zwykle dzieci autystyczne cechuje dobra, lub ponadprzeciętna pamięć mechaniczna oraz uzdolnienia do zadań wymagających umiejętności wzrokowo-przestrzennych. Niektóre z nich mogą przejawiać wybiórcze talenty muzyczne i plastyczne, potrafią wykonywać skomplikowane obliczenia … Continue Reading Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania

Ocena opisowa

Ocena opisowa pieczęć szkoły                                                                                                                       Załącznik nr SEMESTRALNA OCENA OPISOWAINFORMUJĄCA O ROZWOJU I UMIEJĘTNOŚCIACHUCZNIA KLASY Iw roku szkolnym: 2004/2005semestr I imię i nazwiskodata i miejsce urodzenia Religia:                          …………………Język angielski:               …………………Język rosyjski:                 …………………Informatyka:                   ……………….. … Continue Reading Ocena opisowa

Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: …………………., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności … Continue Reading Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie takich zajęć. Zajęcia te organizuje się dla dzieci i … Continue Reading Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym

Z formalnego punktu widzenia uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem jest dla szkoły dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z takim rozpoznaniem. W literaturze przedmiotu jest wiele definicji społecznego … Continue Reading Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym

Przykładowa opinia nauczyciela o dziecku

Opinia nauczyciela o dziecku …………………………………. …………………………………. Pieczęć przedszkola Miejscowość ,data Opinia nauczyciela o dzieckuImię i nazwisko dziecka: ……………………………Data i miejsce urodzenia: ……………………………Adres zamieszkania: ………………………………….Cel wydania opinii:W związku z zaobserwowanymi trudnościami … Continue Reading Przykładowa opinia nauczyciela o dziecku

ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem

Istotą problemów dziecka z ADHD jest: zaburzona koncentracja; nadmierna ruchliwość; nadmierna impulsywność. Nadmierna ruchliwość Symptomy i trudności nerwowe poruszanie rękami i stopami; wiercenie się, wstawanie z ławki, chodzenie bez pozwolenia … Continue Reading ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem