Przeskocz do treści

Tag#wskazówki

Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty

Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna (70 – 84 w skalach Wechslera) stanowią 14% populacji szkolnej. Uzyskują oni słabe wyniki w nauce pomimo dużego własnego nakładu pracy, niekiedy nawet mimo … Continue Reading Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie takich zajęć. Zajęcia te organizuje się dla dzieci i … Continue Reading Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym

Z formalnego punktu widzenia uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem jest dla szkoły dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z takim rozpoznaniem. W literaturze przedmiotu jest wiele definicji społecznego … Continue Reading Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym

ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem

Istotą problemów dziecka z ADHD jest: zaburzona koncentracja; nadmierna ruchliwość; nadmierna impulsywność. Nadmierna ruchliwość Symptomy i trudności nerwowe poruszanie rękami i stopami; wiercenie się, wstawanie z ławki, chodzenie bez pozwolenia … Continue Reading ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem

Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem

Oficjalnie w piśmiennictwie przyjęto dwie nazwy nadpobudliwości psychoruchowej: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji – klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM – 5); Hyperkinetic Disorder, … Continue Reading Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – symptomy, wskazówki do pracy

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie mają fizycznych oznak swojej niepełnosprawności. Posiadają czasem bogaty zasób słownictwa, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wysławianiu się w takim stopniu, że w … Continue Reading Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – symptomy, wskazówki do pracy