Terapie związane ze spektrum autyzmu muszą odpowiedzieć na kompleksowe potrzeby swoich klientów –  dzieci i dorosłych. Powinny niwelować trudności i być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, a metody i techniki powinny być skuteczne… Zaburzone obszary to przede wszystkim funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu – trening umiejętności społecznych. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja; wykształcona mowa i język oraz używanie słów w sposób sensowny (komunikacja i język, logopedia). Sprawa się komplikuje jeśli dzieci mają zaburzenia oralno- motoryczne. Wyrażanie emocji – to kolejna płaszczyzna utrudnień. Wadliwa motoryka duża i mała będzie przeszkadzać w pisaniu, czytaniu i na lekcjach WF-u, a złe opanowanie symbolu utrudni przyswajanie informacji. Złe zachowanie może być źródłem wszystkich problemów edukacyjnych – terapie zajęciowe. Czasem potrzebne są leki – farmakoterapia żeby wyeliminować choroby współwystępujące (neuropsychiatra, neurolog, gastrolog, alergolog) itp. itd.  Ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej zmiany oczekujemy… Pod spodem wklejam zagadnienia związane z terapiami i wspomaganiem zaburzonych obszarów funkcjonowania. W zakładkach zbieram tematy, w tematach szczegóły. Zapraszam również do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Uczeń z zespołem Aspergera – przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego
 2. Spektrum autyzmu – Ocena funkcjonalna do planu wspierania zachowania – przypadek Joeya
 3. Arkusz oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
 6. Arkusz oceny opisowej ucznia
 7. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 8. Arkusz oceny efektów pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 9. Opis przypadku: Szczegółowa diagnoza logopedyczno-pedagogiczna i przykłady ćwiczeń
 10. Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 11. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 12. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 13. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
  Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 14. Lista umiejętnosci ucznia – socjalizacja/autyzm
  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
 15. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 16. Uczeń z autyzmem
  Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 17. Gotowość szkolna
 18. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
  Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 19. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 20. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
  Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
  Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
  Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
  Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 21. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 22. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 23. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
  Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
  Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 24. Arkusz pomocniczy do oceny fukcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
  Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 25. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
  Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
  Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
  Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku
 26. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 27. Sposób na relaksację w ZA
 28. Restrukturyzacja poznawcza
 29. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 30. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 31. Rozsypanki wyrazowe*
 32. Ocenianie
 33. Autyzm – wycinane układanki
 34. Autystyczny uczeń – rozmowa
 35. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 36. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
  Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
  Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych

 37. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności

 38. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
  Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
  Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
  Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
  Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
  Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
  Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
  Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
  Nagradzanie – autystyczny uczeń
  Autyzm – instrukcje grupowe

 39. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
  Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
  Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
  Zmaganie się z zadaniami domowymi
  Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Samodzielna praca i zabawa
  Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
  Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
  Wychowanie fizyczne- autyzm
  WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
  Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Nauczanie indywidualne
  Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Jakie strategie można zastosować w klasie
  Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
  Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
  Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
  Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
  Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
  Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
  Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
  Samoobsługa – jedzenie – do IPET
  Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
  Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
  Uczeń jako członek szkoły – IPET
  Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
  Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
  Początek nauczania – ASD
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  Współpraca między nauczycielami 
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
  Uspołecznianie – treści/oczekiwania
  Procedura rozwiązywania trudnych zadań
  Dysleksja – ogólne zasady nauczania
  Edukacja techniczna
  Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
  Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
  Uwaga ucznia – wzmocnienia
  Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
  Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
  Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
  Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
  Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
  Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
  Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
  Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
  Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
  Terapia ręki
  Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
  Metoda Ruchu Rudolfa Labana
  Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
  Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
  Problemy z czytaniem – lista wskazówek
  Kroje pisma – sposoby
  Budowanie zdań – ćwiczenia
  Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
  Techniki relaksacyjne
  Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
  Nie mówić do dziecka – plany aktywności
  Zabawa „Tu jestem”
  Zabawa „Przyimki i ja”
  Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
  Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
  Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
  Mapy myśli – rewalidacja
  Przenoszenie myśli na papier – sposoby
  Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
  Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
  Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
  Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
  Autyzm – nauka w grupie
  Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
  Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
  Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
  Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
  Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
  Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
  Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
  Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
  Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
  Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
  Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
  Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
  Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
  Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
  Scenariusze społeczne – rewalidacja
  Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
  Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
  Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
  Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
  Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
  Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
  Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
  Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
  Zabawy integracyjne
  ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
  Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
  Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
  Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
  Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
  Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
  Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
  Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
  Uspołecznianie – treści/oczekiwania
  Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
  Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
  Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Świadomość czynników rozpraszających naukę 
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
  Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
  Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
  Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
  Ruszył autyzmschemat.life
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
  Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
  Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
  Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
  Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
  Edukacja włączająca
  Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
  Uprzywilejowane miejsce w klasie
  Stanowisko pracy ucznia
  Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
  Niech gazetki szkolne coś znaczą
  Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
  Przystosować środowisko pracy do ucznia
  Przybory, powierzchnia pisania i papier
  Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
  Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
  Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
  Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
  Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
  Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
  Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
  Pamięć robocza w zespole Aspergera
  Przerwa
  Wrażliwość wzrokowa w ZA
  Odosobnienie – autyzm
  Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
  Nagradzanie – autystyczny uczeń
  Bezpieczna przestrzeń ucznia
  Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
  Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
  Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
  Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
  Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
  Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
  Schemat nowej szkoły
  Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
  Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
  Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I
  Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  WF
  Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
  Nauczyciel na zastępstwie
  Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
  Sprawdziany/testy
  Zanim zmieni szkołę lub klasę
  Strategie nauki w klasie – rewalidacja
  Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
  Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
  ASD – wsparcie edukacyjne
  Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
  Zadanie domowe – rewalidacja
 40. Książeczki wspomagania społecznego
 41. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 42. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 43. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 44. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 45. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 46. Literowanie
 47. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 48. Autyzm – niepokój
 49. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 50. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 51. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 52. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 53. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 54. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 55. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 56. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 57. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 58. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 59. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 60. Współpraca między nauczycielami 
 61. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 62. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 63. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 64. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 65. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 66. Samodzielna praca i zabawa
 67. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 68. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 69. Edukacja techniczna
 70. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 71. Zachowania destrukcyjne w ASD
 72. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 73. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 74. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 75. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 76. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 77. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 78. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 79. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 80. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 81. Uczenie płynności
 82. Relaks
 83. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 84. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 85. Dziennik zachowań
 86. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 87. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 88. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 89. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 90. System Marianny Frosing
 91. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 92. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 93. Terapia ręki
 94. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 95. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 96. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 97. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 98. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 99. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 100. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 101. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 102. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 103. Kroje pisma – sposoby
 104. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 105. Budowanie zdań – ćwiczenia
 106. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 107. Techniki relaksacyjne
 108. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 109. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 110. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 111. Zabawa „Tu jestem”
 112. Zabawa „Przyimki i ja”
 113. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 114. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 115. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 116. Mapy myśli – rewalidacja
 117. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 118. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 119. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 120. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 121. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 122. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 123. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 124. Autyzm – nauka w grupie
 125. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 126. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 127. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 128. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 129. Założenia programu „Emocje”
 130. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 131. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 132. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 133. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 134. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 135. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 136. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 137. Emocjometr – materiały
 138. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 139. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 140. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 141. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 142. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 143. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 144. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 145. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 146. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 147. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 148. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 149. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 150. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 151. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 152. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 153. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 154. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 155. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 156. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 157. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 158. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 159. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 160. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 161. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 162. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 163. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 164. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 165. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 166. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 167. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 168. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 169. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 170. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 171. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 172. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 173. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 174. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 175. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 176. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 177. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 178. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 179. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 180. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 181. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 182. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 183. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 184.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 185. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 186. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 187. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 188. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 189. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 190. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 191. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 192. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 193. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 194. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 195. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 196. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 197. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 198. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 199. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 200. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 201. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 202. Na rowerze przez labirynt (SI)
 203. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 204. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 205. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 206. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 207. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 208. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 209. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 210. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 211. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 212. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 213. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 214. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 215. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 216. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 217. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 218. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 219. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 220. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 221. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 222. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 223. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 224. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 225. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 226. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 227. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 228. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 229. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 230. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 231. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 232. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 233. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 234. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 235. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 236. Gry i zabawy z całego świata
 237. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 238. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 239. Niebo Kopernika
 240. Jak grać w Pokemony?
 241. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 242. Rytmiczny spacer – motoryka
 243. Przez słomkę – logopedyczne
 244. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 245. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 246. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 247. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 248. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 249. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 250. Zabawy integracyjne
 251. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 252. Gra w klasy – filmik
 253. Ziemniak
 254. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 255. Gra w podchody
 256. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 257. kolorowanki dla najmłodszych online
 258. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 259. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 260. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 261. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 262. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 263. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 264. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 265. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 266. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 267. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 268. Głuchy telefon
 269. Podawanie piłki
 270. Walka kogutów
 1. Zachowania destrukcyjne ASD
 2. Czym jest terapia zajęciowa?
 3. Okuliści, optometryści dziecięcy
 4. Metoda FLOORTIME/Model DIR – Nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem
 5. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 6. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 7. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 8. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 10. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 11. Terapia ręki
 12. Psychoterapia w autyzmie
 13. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 14. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 15. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 16. Do czynności pielęgnacyjnych dołącz ćwiczenia wspomagające rozwój
 17. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 18. Dlaczego lekarstwa? – farmakoterapia
 19. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 20. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 21. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 22. ASD – terapie dietą – dieta
 23. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 24. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 25. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 26. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 27. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 28. Rewalidacja (rewalidacja)
 29. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 30. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 31. Metoda Krakowska
 32. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 33. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 1
 34. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 2
 35. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 3
 36. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 37. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 38. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 39. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 40. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 41. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 42. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 43. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 44. Terapia lustrzana

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 1 – Cerebrolysin

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 2 – GABA

  Jak działa Gammalon? – GABA

  Czym jest Cerebrolysyn?

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 3

  Jak Gliatilin pomaga dzieciom w nauce

  Dlaczego lekarstwa?

  Leki

  Leki 2

  Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera…

  Czy można naprawić mózg?

  Mit leczenia górnych dróg oddechowych antybiotykami i syropami