WSPOMAGANIE PEDAGOGICZNE I TERAPIA

Terapie związane ze spektrum autyzmu muszą odpowiedzieć na kompleksowe potrzeby swoich klientów –  dzieci i dorosłych. Powinny niwelować trudności i być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, a metody i techniki powinny być skuteczne… Zaburzone obszary to przede wszystkim funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu – trening umiejętności społecznych. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja; wykształcona mowa i język oraz używanie słów w sposób sensowny (komunikacja i język, logopedia). Sprawa się komplikuje jeśli dzieci mają zaburzenia oralno- motoryczne. Wyrażanie emocji – to kolejna płaszczyzna utrudnień. Wadliwa motoryka duża i mała będzie przeszkadzać w pisaniu, czytaniu i na lekcjach WF-u, a złe opanowanie symbolu utrudni przyswajanie informacji. Złe zachowanie może być źródłem wszystkich problemów edukacyjnych – terapie zajęciowe. Czasem potrzebne są leki – farmakoterapia żeby wyeliminować choroby współwystępujące (neuropsychiatra, neurolog, gastrolog, alergolog) itp. itd.  Ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej zmiany oczekujemy… Pod spodem wklejam zagadnienia związane z terapiami i wspomaganiem zaburzonych obszarów funkcjonowania. W zakładkach zbieram tematy, w tematach szczegóły. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 2. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 3. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
  Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 4. Lista umiejętnosci ucznia – socjalizacja/autyzm
  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
 5. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 6. Uczeń z autyzmem
  Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 7. Gotowość szkolna
 8. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
  Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 9. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 10. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
  Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
  Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
  Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
  Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 11. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 12. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 13. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
  Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
  Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 14. Arkusz pomocniczy do oceny fukcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
  Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 15. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
  Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
  Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
  Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku
 16. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 17. Sposób na relaksację w ZA
 18. Restrukturyzacja poznawcza
 19. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 20. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 21. Rozsypanki wyrazowe*
 22. Ocenianie
 23. Autyzm – wycinane układanki
 24. Autystyczny uczeń – rozmowa
 25. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 26. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
  Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
  Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych

 27. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności

 28. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
  Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
  Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
  Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
  Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
  Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
  Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
  Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
  Nagradzanie – autystyczny uczeń
  Autyzm – instrukcje grupowe

 29. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
  Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
  Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
  Zmaganie się z zadaniami domowymi
  Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Samodzielna praca i zabawa
  Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
  Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
  Wychowanie fizyczne- autyzm
  WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
  Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Nauczanie indywidualne
  Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Jakie strategie można zastosować w klasie
  Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
  Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
  Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
  Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
  Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
  Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
  Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
  Samoobsługa – jedzenie – do IPET
  Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
  Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
  Uczeń jako członek szkoły – IPET
  Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
  Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
  Początek nauczania – ASD
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  Współpraca między nauczycielami 
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
  Uspołecznianie – treści/oczekiwania
  Procedura rozwiązywania trudnych zadań
  Dysleksja – ogólne zasady nauczania
  Edukacja techniczna
  Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
  Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
  Uwaga ucznia – wzmocnienia
  Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
  Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
  Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
  Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
  Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
  Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
  Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
  Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
  Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
  Terapia ręki
  Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
  Metoda Ruchu Rudolfa Labana
  Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
  Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
  Problemy z czytaniem – lista wskazówek
  Kroje pisma – sposoby
  Budowanie zdań – ćwiczenia
  Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
  Techniki relaksacyjne
  Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
  Nie mówić do dziecka – plany aktywności
  Zabawa „Tu jestem”
  Zabawa „Przyimki i ja”
  Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
  Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
  Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
  Mapy myśli – rewalidacja
  Przenoszenie myśli na papier – sposoby
  Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
  Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
  Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
  Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
  Autyzm – nauka w grupie
  Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
  Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
  Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
  Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
  Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
  Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
  Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
  Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
  Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
  Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
  Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
  Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
  Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
  Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
  Scenariusze społeczne – rewalidacja
  Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
  Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
  Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
  Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
  Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
  Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
  Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
  Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
  Zabawy integracyjne
  ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
  Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
  Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
  Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
  Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
  Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
  Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
  Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
  Uspołecznianie – treści/oczekiwania
  Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
  Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
  Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Świadomość czynników rozpraszających naukę 
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
  Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
  Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
  Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
  Ruszył autyzmschemat.life
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
  Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
  Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
  Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
  Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
  Edukacja włączająca
  Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
  Uprzywilejowane miejsce w klasie
  Stanowisko pracy ucznia
  Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
  Niech gazetki szkolne coś znaczą
  Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
  Przystosować środowisko pracy do ucznia
  Przybory, powierzchnia pisania i papier
  Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
  Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
  Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
  Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
  Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
  Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
  Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
  Pamięć robocza w zespole Aspergera
  Przerwa
  Wrażliwość wzrokowa w ZA
  Odosobnienie – autyzm
  Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
  Nagradzanie – autystyczny uczeń
  Bezpieczna przestrzeń ucznia
  Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
  Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
  Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
  Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
  Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
  Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
  Schemat nowej szkoły
  Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
  Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
  Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I
  Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  WF
  Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
  Nauczyciel na zastępstwie
  Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
  Sprawdziany/testy
  Zanim zmieni szkołę lub klasę
  Strategie nauki w klasie – rewalidacja
  Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
  Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
  ASD – wsparcie edukacyjne
  Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
  Zadanie domowe – rewalidacja
 30. Książeczki wspomagania społecznego
 31. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 32. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 33. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 34. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 35. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 36. Literowanie
 37. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 38. Autyzm – niepokój
 39. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 40. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 41. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 42. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 43. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 44. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 45. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 46. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 47. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 48. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 49. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 50. Współpraca między nauczycielami 
 51. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 52. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 53. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 54. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 55. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 56. Samodzielna praca i zabawa
 57. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 58. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 59. Edukacja techniczna
 60. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 61. Zachowania destrukcyjne w ASD
 62. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 63. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 64. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 65. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 66. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 67. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 68. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 69. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 70. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 71. Uczenie płynności
 72. Relaks
 73. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 74. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 75. Dziennik zachowań
 76. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 77. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 78. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 79. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 80. System Marianny Frosing
 81. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 82. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 83. Terapia ręki
 84. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 85. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 86. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 87. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 88. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 89. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 90. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 91. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 92. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 93. Kroje pisma – sposoby
 94. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 95. Budowanie zdań – ćwiczenia
 96. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 97. Techniki relaksacyjne
 98. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 99. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 100. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 101. Zabawa „Tu jestem”
 102. Zabawa „Przyimki i ja”
 103. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 104. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 105. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 106. Mapy myśli – rewalidacja
 107. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 108. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 109. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 110. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 111. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 112. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 113. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 114. Autyzm – nauka w grupie
 115. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 116. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 117. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 118. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 119. Założenia programu „Emocje”
 120. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 121. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 122. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 123. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 124. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 125. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 126. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 127. Emocjometr – materiały
 128. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 129. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 130. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 131. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 132. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 133. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 134. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 135. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 136. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 137. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 138. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 139. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 140. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 141. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 142. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 143. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 144. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 145. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 146. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 147. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 148. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 149. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 150. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 151. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 152. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 153. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 154. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 155. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 156. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 157. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 158. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 159. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 160. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 161. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 162. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 163. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 164. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 165. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 166. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 167. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 168. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 169. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 170. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 171. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 172. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 173. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 174.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 175. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 176. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 177. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 178. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 179. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 180. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 181. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 182. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 183. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 184. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 185. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 186. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 187. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 188. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 189. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 190. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 191. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 192. Na rowerze przez labirynt (SI)
 193. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 194. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 195. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 196. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 197. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 198. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 199. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 200. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 201. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 202. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 203. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 204. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 205. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 206. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 207. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 208. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 209. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 210. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 211. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 212. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 213. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 214. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 215. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 216. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 217. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 218. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 219. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 220. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 221. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 222. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 223. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 224. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 225. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 226. Gry i zabawy z całego świata
 227. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 228. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 229. Niebo Kopernika
 230. Jak grać w Pokemony?
 231. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 232. Rytmiczny spacer – motoryka
 233. Przez słomkę – logopedyczne
 234. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 235. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 236. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 237. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 238. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 239. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 240. Zabawy integracyjne
 241. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 242. Gra w klasy – filmik
 243. Ziemniak
 244. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 245. Gra w podchody
 246. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 247. kolorowanki dla najmłodszych online
 248. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 249. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 250. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 251. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 252. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 253. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 254. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 255. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 256. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 257. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 258. Głuchy telefon
 259. Podawanie piłki
 260. Walka kogutów
 1. Zachowania destrukcyjne ASD
 2. Czym jest terapia zajęciowa?
 3. Okuliści, optometryści dziecięcy
 4. Metoda FLOORTIME/Model DIR – Nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem
 5. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 6. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 7. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 8. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 10. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 11. Terapia ręki
 12. Psychoterapia w autyzmie
 13. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 14. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 15. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 16. Do czynności pielęgnacyjnych dołącz ćwiczenia wspomagające rozwój
 17. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 18. Dlaczego lekarstwa? – farmakoterapia
 19. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 20. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 21. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 22. ASD – terapie dietą – dieta
 23. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 24. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 25. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 26. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 27. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 28. Rewalidacja (rewalidacja)
 29. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 30. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 31. Metoda Krakowska
 32. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 33. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 1
 34. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 2
 35. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 3
 36. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 37. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 38. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 39. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 40. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 41. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 42. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 43. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 44. Terapia lustrzana

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 1 – Cerebrolysin

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 2 – GABA

  Jak działa Gammalon? – GABA

  Czym jest Cerebrolysyn?

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 3

  Jak Gliatilin pomaga dzieciom w nauce

  Dlaczego lekarstwa?

  Leki

  Leki 2

  Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera…

  Czy można naprawić mózg?

  Mit leczenia górnych dróg oddechowych antybiotykami i syropami

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: