autyzmwszkole.com

ZESPÓŁ ASPERGERA ASD UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE EMOCJE INTEGRACJA SENSORYCZNA SI KOMUNIKACJA IPET REWALIDACJA MOTORYKA AUTYZM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA MAŁE DZIECKO ZABAWA ZDROWIE

WSPOMAGANIE PEDAGOGICZNE I TERAPIA

Terapie związane ze spektrum autyzmu muszą odpowiedzieć na kompleksowe potrzeby swoich klientów –  dzieci i dorosłych. Powinny niwelować trudności i być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, a metody i techniki powinny być skuteczne… Zaburzone obszary to przede wszystkim funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu – trening umiejętności społecznych. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja; wykształcona mowa i język oraz używanie słów w sposób sensowny (komunikacja i język, logopedia). Sprawa się komplikuje jeśli dzieci mają zaburzenia oralno- motoryczne. Wyrażanie emocji – to kolejna płaszczyzna utrudnień. Wadliwa motoryka duża i mała będzie przeszkadzać w pisaniu, czytaniu i na lekcjach WF-u, a złe opanowanie symbolu utrudni przyswajanie informacji. Złe zachowanie może być źródłem wszystkich problemów edukacyjnych – terapie zajęciowe. Czasem potrzebne są leki – farmakoterapia żeby wyeliminować choroby współwystępujące (neuropsychiatra, neurolog, gastrolog, alergolog) itp. itd.  Ważne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej zmiany oczekujemy… Pod spodem wklejam zagadnienia związane z terapiami i wspomaganiem zaburzonych obszarów funkcjonowania. W zakładkach zbieram tematy, w tematach szczegóły. Zapraszam również do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Spektrum autyzmu – Ocena funkcjonalna do planu wspierania zachowania – przypadek Joeya
 2. Arkusz oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
 5. Arkusz oceny opisowej ucznia
 6. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 7. Arkusz oceny efektów pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 8. Opis przypadku: Szczegółowa diagnoza logopedyczno-pedagogiczna i przykłady ćwiczeń
 9. Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 10. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 11. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 12. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
  Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 13. Lista umiejętnosci ucznia – socjalizacja/autyzm
  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
 14. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 15. Uczeń z autyzmem
  Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 16. Gotowość szkolna
 17. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
  Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 18. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 19. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
  Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
  Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
  Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
  Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 20. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 21. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 22. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
  Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
  Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 23. Arkusz pomocniczy do oceny fukcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
  Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 24. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
  Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
  Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
  Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku
 25. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 26. Sposób na relaksację w ZA
 27. Restrukturyzacja poznawcza
 28. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 29. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 30. Rozsypanki wyrazowe*
 31. Ocenianie
 32. Autyzm – wycinane układanki
 33. Autystyczny uczeń – rozmowa
 34. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 35. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
  Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
  Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych

 36. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności

 37. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
  Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
  Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
  Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
  Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
  Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
  Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
  Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
  Nagradzanie – autystyczny uczeń
  Autyzm – instrukcje grupowe

 38. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
  Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
  Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
  Zmaganie się z zadaniami domowymi
  Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Samodzielna praca i zabawa
  Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
  Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
  Wychowanie fizyczne- autyzm
  WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
  Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Nauczanie indywidualne
  Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
  Jakie strategie można zastosować w klasie
  Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
  Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
  Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
  Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
  Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
  Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
  Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
  Samoobsługa – jedzenie – do IPET
  Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
  Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
  Uczeń jako członek szkoły – IPET
  Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
  Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
  Początek nauczania – ASD
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  Współpraca między nauczycielami 
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
  Uspołecznianie – treści/oczekiwania
  Procedura rozwiązywania trudnych zadań
  Dysleksja – ogólne zasady nauczania
  Edukacja techniczna
  Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
  Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
  Uwaga ucznia – wzmocnienia
  Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
  Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
  Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
  Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
  Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
  Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
  Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
  Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
  Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
  Terapia ręki
  Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
  Metoda Ruchu Rudolfa Labana
  Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
  Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
  Problemy z czytaniem – lista wskazówek
  Kroje pisma – sposoby
  Budowanie zdań – ćwiczenia
  Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
  Techniki relaksacyjne
  Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
  Nie mówić do dziecka – plany aktywności
  Zabawa „Tu jestem”
  Zabawa „Przyimki i ja”
  Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
  Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
  Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
  Mapy myśli – rewalidacja
  Przenoszenie myśli na papier – sposoby
  Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
  Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
  Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
  Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
  Autyzm – nauka w grupie
  Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
  Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
  Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
  Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
  Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
  Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
  Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
  Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
  Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
  Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
  Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
  Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
  Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
  Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
  Scenariusze społeczne – rewalidacja
  Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
  Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
  Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
  Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
  Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
  Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
  Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
  Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
  Zabawy integracyjne
  ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
  Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
  Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
  Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
  Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
  Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
  Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
  Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
  Uspołecznianie – treści/oczekiwania
  Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
  Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
  Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Świadomość czynników rozpraszających naukę 
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
  Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
  Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
  Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
  Ruszył autyzmschemat.life
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
  Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
  Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
  Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
  Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
  Edukacja włączająca
  Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
  Uprzywilejowane miejsce w klasie
  Stanowisko pracy ucznia
  Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
  Niech gazetki szkolne coś znaczą
  Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
  Przystosować środowisko pracy do ucznia
  Przybory, powierzchnia pisania i papier
  Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
  Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
  Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
  Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
  Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
  Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
  Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
  Pamięć robocza w zespole Aspergera
  Przerwa
  Wrażliwość wzrokowa w ZA
  Odosobnienie – autyzm
  Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
  Nagradzanie – autystyczny uczeń
  Bezpieczna przestrzeń ucznia
  Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
  Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
  Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
  Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
  Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
  Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
  Schemat nowej szkoły
  Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
  Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
  Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I
  Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  WF
  Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
  Nauczyciel na zastępstwie
  Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
  Sprawdziany/testy
  Zanim zmieni szkołę lub klasę
  Strategie nauki w klasie – rewalidacja
  Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
  Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
  ASD – wsparcie edukacyjne
  Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
  Zadanie domowe – rewalidacja
 39. Książeczki wspomagania społecznego
 40. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 41. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 42. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 43. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 44. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 45. Literowanie
 46. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 47. Autyzm – niepokój
 48. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 49. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 50. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 51. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 52. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 53. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 54. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 55. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 56. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 57. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 58. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 59. Współpraca między nauczycielami 
 60. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 61. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 62. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 63. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 64. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 65. Samodzielna praca i zabawa
 66. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 67. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 68. Edukacja techniczna
 69. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 70. Zachowania destrukcyjne w ASD
 71. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 72. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 73. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 74. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 75. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 76. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 77. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 78. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 79. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 80. Uczenie płynności
 81. Relaks
 82. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 83. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 84. Dziennik zachowań
 85. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 86. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 87. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 88. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 89. System Marianny Frosing
 90. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 91. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 92. Terapia ręki
 93. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 94. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 95. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 96. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 97. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 98. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 99. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 100. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 101. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 102. Kroje pisma – sposoby
 103. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 104. Budowanie zdań – ćwiczenia
 105. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 106. Techniki relaksacyjne
 107. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 108. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 109. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 110. Zabawa „Tu jestem”
 111. Zabawa „Przyimki i ja”
 112. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 113. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 114. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 115. Mapy myśli – rewalidacja
 116. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 117. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 118. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 119. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 120. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 121. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 122. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 123. Autyzm – nauka w grupie
 124. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 125. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 126. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 127. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 128. Założenia programu „Emocje”
 129. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 130. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 131. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 132. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 133. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 134. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 135. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 136. Emocjometr – materiały
 137. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 138. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 139. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 140. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 141. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 142. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 143. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 144. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 145. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 146. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 147. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 148. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 149. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 150. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 151. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 152. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 153. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 154. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 155. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 156. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 157. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 158. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 159. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 160. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 161. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 162. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 163. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 164. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 165. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 166. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 167. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 168. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 169. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 170. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 171. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 172. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 173. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 174. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 175. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 176. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 177. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 178. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 179. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 180. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 181. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 182. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 183.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 184. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 185. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 186. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 187. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 188. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 189. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 190. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 191. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 192. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 193. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 194. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 195. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 196. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 197. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 198. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 199. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 200. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 201. Na rowerze przez labirynt (SI)
 202. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 203. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 204. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 205. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 206. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 207. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 208. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 209. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 210. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 211. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 212. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 213. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 214. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 215. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 216. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 217. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 218. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 219. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 220. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 221. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 222. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 223. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 224. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 225. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 226. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 227. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 228. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 229. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 230. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 231. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 232. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 233. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 234. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 235. Gry i zabawy z całego świata
 236. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 237. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 238. Niebo Kopernika
 239. Jak grać w Pokemony?
 240. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 241. Rytmiczny spacer – motoryka
 242. Przez słomkę – logopedyczne
 243. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 244. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 245. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 246. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 247. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 248. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 249. Zabawy integracyjne
 250. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 251. Gra w klasy – filmik
 252. Ziemniak
 253. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 254. Gra w podchody
 255. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 256. kolorowanki dla najmłodszych online
 257. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 258. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 259. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 260. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 261. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 262. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 263. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 264. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 265. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 266. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 267. Głuchy telefon
 268. Podawanie piłki
 269. Walka kogutów
 1. Zachowania destrukcyjne ASD
 2. Czym jest terapia zajęciowa?
 3. Okuliści, optometryści dziecięcy
 4. Metoda FLOORTIME/Model DIR – Nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem
 5. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 6. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 7. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 8. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 10. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 11. Terapia ręki
 12. Psychoterapia w autyzmie
 13. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 14. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 15. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 16. Do czynności pielęgnacyjnych dołącz ćwiczenia wspomagające rozwój
 17. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 18. Dlaczego lekarstwa? – farmakoterapia
 19. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 20. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 21. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 22. ASD – terapie dietą – dieta
 23. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 24. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 25. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 26. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 27. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 28. Rewalidacja (rewalidacja)
 29. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 30. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 31. Metoda Krakowska
 32. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 33. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 1
 34. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 2
 35. Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 3
 36. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 37. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 38. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 39. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 40. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 41. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 42. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 43. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 44. Terapia lustrzana

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 1 – Cerebrolysin

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 2 – GABA

  Jak działa Gammalon? – GABA

  Czym jest Cerebrolysyn?

  Farmakoterapia zaburzeń autystycznych 3

  Jak Gliatilin pomaga dzieciom w nauce

  Dlaczego lekarstwa?

  Leki

  Leki 2

  Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera…

  Czy można naprawić mózg?

  Mit leczenia górnych dróg oddechowych antybiotykami i syropami

%d blogerów lubi to: