Reklamy

Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach prowadzona przez nauczyciela

  • mówienie i słuchanie – potrafi uważnie słuchać innych, wypowiada się wyrazami, wypowiada się zdaniami prostymi, odpowiada na pytania zdaniami, wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, wypowiada się zdaniami złożonymi, posiada bogaty zasób słownictwa, wypowiada się swobodnie i płynnie, układa opowiadanie, układa opis, wady wymowy,
  • czytanie – rozpoznaje litery i cyfry, głoskuje, sylabizuje, czyta wyrazami z pomyłkami, czyta wyrazami bezbłędnie, czyta zdaniami, czyta płynnie, czyta biegle, czyta wyraziście, czyta cicho ze zrozumieniem,
  • pisanie – mieści się w liniaturze, zachowuje prawidłowy kształt liter i cyfr, poprawnie łączy litery, poprawnie przepisuje tekst, pisze poprawnie z pamięci, pisze poprawnie ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, samodzielnie zapisuje swoje wypowiedzi,
  • umiejętności rachunkowe – zna pojęcie liczby naturalnej i jej zapis, ma opanowane stosunki przestrzenne, sprawnie dodaje w zakresie 10, sprawnie odejmuje w zakresie 10, radzi sobie z rachunkiem pamięciowym w zakresie 100, zna na pamięć tabliczkę mnożenia, potrafi podzielić liczby w zakresie 100, umie pisemnie dodawać, umie pisemnie odejmować, umie pisemnie mnożyć, umie pisemnie dzielić, zna kolejność wykonywania działań,
  • umiejętności praktyczne – odczytuje temperaturę, odczytuje wskazania wagi, odczytuje z podziałki długości, dokonuje obliczeń związanych z pieniędzmi, odczytuje godziny i minuty na zegarze, dokonuje prostych obliczeń zegarowych, dokonuje prostych obliczeń kalendarzowych, zna dni tygodnia, zna nazwy miesięcy, rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, rozumie pojęcia równoległości i prostopadłości, umie obliczyć obwód trójkąta i prostokąta, rozwiązuje proste zadania tekstowe, układa proste zadania tekstowe,
  • zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia – przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, zna zasady ruchu drogowego, wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia i urazu, dba o higienę osobistą, zna zagrożenia wynikające z picia alkoholu, palenia papierosów, wie jak prawidłowo się odżywiać, chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, sprawnie wykonuje ćwiczenia,
  • współdziałanie w grupie – zgodnie bawi się w grupie, potrafi współpracować w parze, chętnie podejmuje współpracę, wykazuje cechy przywódcze, potrafi podporządkować się w pracy zespołowej, chętnie udziela pomocy innym,
  • organizowanie własnej pracy – utrzymuje porządek w miejscu pracy, wykazuje dbałość o narzędzia pracy, potrafi działać według podanego planu, podejmuje oferowane zadania, pracuje w skupieniu, pracuje samodzielnie, kończy rozpoczęte zadania, poszukuje oryginalnych rozwiązań,
  • umiejętności przyrodnicze – orientuje się w najbliższym środowisku, obserwuje środowisko, nazywa zjawiska i procesy przyrodnicze, zna formy ochrony środowiska,
  • umiejętności artystyczne – jest zainteresowany działalnością plastyczną, techniczną i muzyczną, jest sprawny manualnie, dobiera barwę, fakturę, proporcję, kształt i wielkość, ma poczucie rytmu, śpiewa piosenki, samodzielnie tworzy proste rytmy i melodie.
Reklamy

Redagując ocenę opisową, należy uwzględnić postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym i osobiste osiągnięcia uczniów.

Oceny opisowe – semestralna i roczna różnią się od siebie. Ocena za pierwszy semestr zawiera zalecenia dla ucznia, zaś w ocenie na koniec roku szkolnego już ich nie ma.

Ocena opisowa po pierwszym semestrze – klasa III

…wypowiada się niechętnie, wypowiedzi są logiczne, poprawnie pod względem gramatycznym i rzeczowym. Potrafi płynnie czytać pełnymi zdaniami. Stosuje prawidłowe tempo czytania. Czyta cicho ze zrozumieniem.Pisze płynnie, ale pismo nie zawsze jest kształtne. Przepisuje z tablicy bezbłędnie, natomiast pisząc ze słuchu lub z pamięci czasami popełnia błędy. Potrafi samodzielnie zapisać wypowiedź, ale postaraj się , aby zawierała ona więcej szczegółów, czyli była nieco dłuższa.

Matematyka nie sprawia żadnych kłopotów. Potrafi rozwiązywać samodzielnie nawet skomplikowane zadania. Jest niezwykle dociekliwy i wielokrotnie proponuje dobre sposoby rozwiązywania matematycznych problemów. Gratuluję! Biegle mnoży i dzieli w zakresie w zakresie 100. Poprawnie wykonuje pisemne obliczenia w zakresie dodawania i odejmowania i odejmowania. Samodzielnie rozwiązuje i układa złożone zadania tekstowe. Przy obliczeniach stosuje poznane prawa matematyczne. Potrafi rozwiązywać zadania geometryczne.

Umie obserwować zjawiska przyrodnicze, a niektóre z nich wyjaśnić. Zna warunki wzrostu i pielęgnacji roślin. Rozpoznaje najczęściej spotykane gatunki roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku.Rysunki i wytwory techniczne są estetyczne i zawsze dokończone. Zawsze przynosi potrzebne materiały i narzędzia do pracy. Niechętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych.Powierzone zadanie wykonuje odpowiedzialnie, jest pracowity, koleżeński (ale nie dla wszystkich), aktywnie uczestniczy w życiu klasy. Nie potrafi jednak dokonać oceny swojego zachowania. W pracy zespołowej pełni funkcje przywódcze. Chętnie się uczy, jest gadatliwy i często przeszkadza innym w nauce. Zdarza się, że nie potrafi opanować złości i gniewu co jest powodem konfliktów z kolegami. Przemyśl swoje postępowanie i postaraj się zachować tak, aby nie sprawiać przykrości innym.

Reklamy

Ocena opisowa (zakończenie klasy III)

…Pracowałeś aktywnie i sumiennie, chętnie uczestniczyłeś we wszystkich zajęciach.

Czytasz biegle z właściwą intonacją i rozumiesz czytany tekst. Piszesz starannie, przy pisaniu ze słuchu nie popełniasz błędów ortograficznych – przestrzegasz reguły ortograficzne. Opanowałeś podstawowe wiadomości gramatyczne. Biegle dodajesz i odejmujesz, mnożysz i dzielisz w zakresie … Potrafisz rozwiązywać proste i skomplikowane zadania z treścią. Radzisz sobie z praktycznymi obliczeniami dotyczącymi mierzenia długości, ważenia, płacenia oraz obliczeń zegara i kalendarza. Umiesz czytać mapę Polski, wskazujesz największe rzeki, miasta …

Rozpoznajesz rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Prace plastyczno – techniczne są pomysłowe i estetycznie wykonane. Jesteś sprawny fizycznie, zwinnie wykonujesz wszystkie ćwiczenia gimnastyczne. Chętnie słuchasz muzyki, lubisz śpiewać.

Jesteś koleżeński, życzliwy i opiekuńczy. Odpowiedzialnie wykonujesz powierzone zadania.

Największe osiągnięcia… (Aleksandra Klimza, klimza@womczest.edu.pl)

źródło: womczest.edu.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s