Reklamy
Reklamy
Reklamy

Dokumentacja obserwacji pedagogicznych do przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – diagnozy przedszkolnej

Podstawa prawna opracowania:
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
• Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z późn. zm.).

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązkowym zadaniem każdego nauczyciela jest:
• przeprowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
• przeprowadzenie analizy i podsumowanie przeprowadzonych obserwacji na przełomie października i listopada, tak zwanej diagnozy przedszkolnej, w celu ocenienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• na podstawie zgromadzonych wyników diagnozy – opracowanie i zrealizowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka (celem takiej analizy jest także przekazanie rodzicom informacji o poziomie gotowości szkolnej ich dzieci),
• na podstawie dokumentacji obserwacji pedagogicznych i przeprowadzonej ich analizy, w terminie do końca kwietnia, wydanie rodzicom informacji o gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wzór dokumentu: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zawarty jest w rozporządzeniu MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych nr 70 – MEN-I/54/2).
Niniejsze opracowanie to zestaw arkuszy do badania gotowości do nauki w szkole podstawowej, które zawierają:
• zestaw opisu umiejętności, wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
• opisu umiejętności, które są sformułowane w sposób konkretny i sprawdzalny.

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA
Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każde dziecko w wieku poprzedzającym możliwość pójścia do szkoły powinno zostać poddane diagnozie przedszkolnej pod kątem gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Niniejszy arkusz jest narzędziem skonstruowanym do tego celu. Na jego podstawie nauczyciele i rodzice otrzymują szczegółowe informacje o umiejętnościach dzieci, na podstawie których będą mogli przygotować odpowiednie wsparcie, aby dzieci dobrze przygotować do podjęcia nauki szkolnej.
Diagnozy dokonuje się dwukrotnie:
1. Diagnoza wstępna – październik/listopad
2. Diagnoza końcowa – marzec/kwiecień.
Po przeprowadzeniu diagnozy, nauczyciel zobowiązany jest do wydania rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia.

Do oceny poziomu umiejętności dzieci w poniższej diagnozie zastosowano system punktowy, gdzie:
• 1 pkt – uzyskuje dziecko, które opanowało dana umiejętność
• 0 pkt – uzyskuje dziecko, które nie opanowało danej umiejętności
W kolumnie UWAGI nauczyciel ma możliwość zanotowania dodatkowych informacji.

Opis arkusza badania gotowości szkolnej
Arkusz badania gotowości szkolnej umożliwia zdiagnozowanie dziecka w 5 sferach. Każda z nich została podzielona na kilka kategorii.
Sfera rozwoju
Kategorie szczegółowe
Rozwój psychomotoryczny 
Ogólna sprawność ruchowa
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Rozwój umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej brak
Rozwój samodzielności/samoobsługa brak
Rozwój umiejętności szkolnych
Sprawność grafomotoryczna/gotowość do nauki pisania
Słuch fonematyczny
Gotowość do nauki czytania
Umiejętności w zakresie kompetencji matematycznych
Umiejętności w zakresie wiedzy o otoczeniu społecznym i przyrodniczym
Rozwój funkcji poznawczych
Myślenie
Pamięć
Uwaga
Percepcja
Mowa

Punktacja zadań w arkuszu i interpretacja wyników
Po dokonaniu diagnozy należy zliczyć punkty i odnieść je do punktacji zawartej w tabeli. Ilość punktów określa poziom gotowości szkolnej dziecka:
– wysoki,
– średni,
– niski.
W sumie dziecko może uzyskać 77 punktów.

Punkty Procentowo Poziom gotowości szkolnej Interpretacja wyniku
77p – 65p 100% – 85% wysoki Dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
64p – 38p 84% – 50% średni Dziecko można uznać za gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aczkolwiek konieczne jest podjęcie działań wspomagających w sferach, w których dziecko ma trudności.
37p – 0p >50% niski Dziecko nie jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Reklamy

Nauczyciel ma również możliwość określić poziom rozwoju dzieci w poszczególnych sferach:

Przedziały punktowe
Poziom rozwoju Rozwój psychomotoryczny Rozwój umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej Rozwój samodzielności/
samoobsługa Rozwój umiejętności szkolnych Rozwój funkcji poznawczych
wysoki 9p – 8p 16p – 14p 8p – 7p 27p – 23p 17p – 14p
średni 7p – 5p 13p – 8p 6p – 4p 22p – 14p 13p – 9p
niski 4p – 0p 7p – 0p 3p – 0p 13p – 0p 8p – 0p

Opracowała mgr Monika Banyś.

KARTA DIAGNOZY DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………….
Rok szkolny: …………………………..
Osoba przeprowadzająca badanie: ………………………………….

Lateralizacja
Prawostronna Lewostronna Niejednorodna
Oko 
Ręka 
Noga 

ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY OGÓLNA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Dziecko: Diagnoza wstępna Diagnoza końcowa
TAK NIE UWAGI TAK NIE UWAGI
Uczestniczy w zabawach ruchowych 
Ma płynne, skoordynowane ruchy 
Utrzymuje równowagę, stojąc na 1 nodze przez 30s 
(P i L noga łącznie) 
Zręcznie rzuca i chwyta przedmioty 
Jeździ na 2-kołowym rowerze 
Schodzi ze schodów nie trzymając się poręczy, stawiając nogi naprzemiennie

KOORDYNACJA WZROKOWO – RUCHOWA
Wrzuca piłkę do kosza z odległości 2 – 2,5m (2 razy na 3 rzuty) 
Sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinając różne kształty 
Wiąże sznurowadła 
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I ODPORNOŚCI EMOCJONALNEJ Stosuje się do norm i zasad przyjętych w grupie 
Chętnie bawi się z innymi 
Bawi się zgodnie, nie wywołuje konfliktów 
Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie 
Przejawia poczucie własnej wartości 
Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu i innych grup 
Współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku 
Stosuje się do poleceń nauczyciela 
Rozpoznaje i nazywa emocje (radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie) 
Panuje nad nieprzyjemną emocją (podczas zabawy, w trudnej sytuacji lub czekania na swoją kolej) 
Przeżywa emocje w sposób pozwalający mu adaptację w nowym otoczeniu 
Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, troszczy się o nie 
Zależy mu na dobrej ocenie swojej pracy, doprowadza ją do końca 
Potrafi poradzić sobie z porażką i pokonywać trudności

Używa zwrotów grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, przepraszam, proszę, dziękuję)
Posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem i adresem 
ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI/ SAMOOBSŁUGA 
Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po skończonej zabawie 
Jest pozytywnie nastawione do samodzielnego rozwiązywania zadań 
Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne 
Zgłasza potrzeby fizjologiczne 
Samodzielnie ubiera się i rozbiera 
Zapina ubranie na guziki, zatrzaski i zamek błyskawiczny 
Spożywa posiłki z użyciem sztućców 
Nakrywa do stołu i sprząta po posiłku 
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH SPRAWNOŚĆ GRAFOMOTORYCZNA/GOTOWOŚĆ DO NAUKI PISANIA
Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i prób pisania 
Przyjmuje prawidłową postawę podczas rysowania 
Prawidłowo odwzorowuje figury geometryczne i inne znaki graficzne 
Określa kierunki i miejsca na kartce papieru 
Kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru 

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH SŁUCH FONEMATYCZNY
Potrafi znaleźć rym do podanego słowa 
Dzieli zdanie na wyrazy 
Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazu 
Rozróżnia głoski na początku i końcu w prostych fonetycznie słowach 
GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA 
Rozpoznaje litery 
Odczytuje wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych 
UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH 
Liczy obiekty 
Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10 
Odróżnia liczenie błędne od poprawnego 
Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej 
Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi 
Rozróżnia podstawowe figury geometryczne 
Rozróżnia stronę lewą i prawą 
Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby oraz innych przedmiotów 
UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE WIEDZY O OTOCZENIU SPOŁECZNYM I PRZYRODNICZYM
Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 
Posługuje się pojęciami dot. następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem)

Posługuje się nazwami:
– pór roku,
– dni tygodnia,
– miesięcy 

Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach 
Rozumie do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym 
Posługuje się pojęciami dot. zjawisk przyrodniczych w życiu zwierząt, roślin i ludzi 
ROZWÓJ FUNKCJI POZNAWCZYCH MYŚLENIE
Układa przedmioty w grupy, szeregi i rytmy 
Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia 
Rozumie związki 
przyczynowo – skutkowe między zdarzeniami układając historyjkę obrazkową 
PAMIĘĆ
Zapamiętuje treść poleceń 
Dość szybko uczy się wierszy i piosenek 
Zapamiętuje prosty układ taneczny 
UWAGA
Skupia uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności 
Potrafi z uwagą śledzić treść czytanej lub opowiadanej bajki 
PERCEPCJA
Układa obrazek z części 
Wskazuje 6 i więcej elementów, którymi różnią się obrazki 
Odwzorowuje obrazek

MOWA
Mówi poprawnie pod względem:
– artykulacyjnym,
– gramatycznym,
– fleksyjnym,
– składniowym 

Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach, objaśnia ich kolejność 
Wypowiadając się używa zdań złożonych 

Inne informacje o dziecku (zdolności dziecka, dane o stanie zdrowia, frekwencja itp.).
………………………………….

Podpis nauczyciela

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: