Ocena opisowa


pieczęć szkoły

                                                                                                                      Załącznik nr

SEMESTRALNA OCENA OPISOWA
INFORMUJĄCA O ROZWOJU I UMIEJĘTNOŚCIACH
UCZNIA KLASY I
w roku szkolnym: 2004/2005
semestr I

imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia

Religia:                          …………………
Język angielski:               …………………
Język rosyjski:                 …………………
Informatyka:                   ………………..

ZACHOWANIE
NN jest chłopcem żywym, spontanicznym i samodzielnym. Chętnie podejmuje zadania i obowiązki szkolne. Stara się być koleżeński i uczynny. Rozwija własne zainteresowania. Bierze aktywny udział w życiu klasy.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
NN posiada duży zasób słów. Jego wypowiedzi są kilkuzdaniowe i zazwyczaj poprawne. Pięknie recytuje wiersze.
Czyta pełnymi zdaniami, w dobrym tempie. Tekst nowy czyta ze zrozumieniem. Rozróżnia spółgłoski i samogłoski.
Litery i cyfry pisze poprawnie, coraz bardziej kształtnie. Mieści się w liniaturze. Potrafi pisać z pamięci i ze słuchu proste zdania. Tekst drukowany i pisany przepisuje raczej bez błędów. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi dość starannie.
Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 10. Czyta ze zrozumieniem i analizuje proste zadania tekstowe. Chętnie wykonuje ćwiczenia matematyczne. Umie przeliczać pieniądze. Rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne. Porównuje liczebność zbiorów. Wymienia w kolejności dni tygodnia i nazwy miesięcy. Posługuje się miarką centymetrową.
Posiada ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu. Interesuje się światem roślin i zwierząt, choć czasem zapomina o konieczności ich ochrony. Odczytuje znaczenie podstawowych znaków drogowych. Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce.
Posługuje się różnymi narzędziami, ale nie zawsze przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Prace plastyczno – techniczne wykonuje coraz bardziej starannie. Chętnie śpiewa poznane piosenki indywidualne i w grupie. Bierze aktywny udział w zabawach muzyczno – ruchowych. Prawidłowo wykonuje podstawowe pozycje gimnastyczne. Chętnie improwizuje ruch.

mgr Daria Bartz – Jaworska

Gniezno, dnia … r.

INNE PROPOZYCJE OCEN:

ZACHOWANIE

Klasa 1
·        NN to dziewczynka spokojna, koleżeńska i życzliwie ustosunkowana wobec innych. Odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Pracuje systematycznie. Szanuje własność cudzą i osobistą. Niesie pomoc w różnych sytuacjach. Umie ocenić swoje postępowanie.
·        NN jest chłopcem miłym, grzecznym i obowiązkowym. Do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Pracuje chętnie i systematycznie. Przestrzega normy społeczne w klasie. Umie ocenić swoje postępowanie. Szanuje własność cudzą i osobistą.
·        NN jest chłopcem żywym i bardzo lubianym przez rówieśników. Potrafi być samokrytyczny. Stara się dobrze wywiązywać z obowiązków szkolnych. Pracuje chętnie. Oczekuje pomocy nauczyciela podczas wykonywania zadań. Szanuje własność cudzą i osobistą.
·        NN jest chłopcem miłym, otwartym, ale mało zdyscyplinowanym. Chętnie uczestniczy w pracach zespołu klasowego. Stara się dotrzymywać obietnic i zobowiązań. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Pracuje niesystematycznie.
·        NN to chłopiec miły, zdyscyplinowany i obowiązkowy. Bardzo dobrze wywiązuje się w powierzonych mu zadań. Zawsze jest przygotowany. Pracuje systematycznie. Przestrzega normy społeczne w klasie i poza nią. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania. Coraz chętniej stara się pomagać innym.


Klasa 2
·        NN jest dzieckiem otwartym i szczerym. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych. Pracuje niesystematycznie. Potrafi dokonać oceny własnego postępowania. Angażuje się na rzecz klasy. Stara się pracować nad swoim zachowaniem.
·        NN jest dzieckiem pracowitym, obowiązkowym i zdyscyplinowanym. Chętnie podejmuje zadania szkolne i uczestniczy w pracach na rzecz klasy. Potrafi reagować adekwatnie do sytuacji. Przestrzega normy społeczne w klasie. Posiada umiejętność pracy w zespole.
·        NN jest chłopcem nieśmiałym, ale coraz częściej nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Niepowodzenia szybko go zniechęcają. Coraz lepiej wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Wykazuje aktywność podczas zajęć. Stara się być koleżeński i uczynny.
·        NN jest chłopcem żywym, spontanicznym i bardzo uprzejmym. Stara się przestrzegać norm społecznych i pracować nad swoim zachowaniem. Angażuje się w pracę na rzecz klasy. Dość dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
·        NN odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Jest zawsze przygotowany. Pracuje systematycznie. Bierze udział w życiu klasy i szkoły. Przestrzega normy społeczne. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania. Utrzymuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Rozwija własne zainteresowania. Chętnie pomaga innym.
·        NN to chłopiec miły, otwarty i szczery. Stara się odpowiedzialnie wykonywać powierzone zadania. Wykazuje życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych. Bierze aktywny udział w życiu klasy. Łatwo nawiązuje kontakty rówieśnikami. Jest lubiany i koleżeński. Rozwija własne zainteresowania.
·       
Klasa 3
·        NN to dziewczynka miła, otwarta i uczynna. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania. Niesie pomoc w różnych sytuacjach. Chętnie się uczy i podejmuje zadania szkolne. Rozwija własne zainteresowania. Umie odnaleźć się w każdej sytuacji.
·        NN jest dziewczynka otwartą i życzliwą. Potrafi dokonywać samooceny swojego postępowania. Cieszy się z sukcesów kolegów i koleżanek. Chętnie pomaga słabszym. Bierze aktywny udział w życiu klasy. Stara się wywiązywać z zadań i obowiązków szkolnych.
·        NN jest dziewczynką miłą, grzeczną, spokojną. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami i nauczycielami. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania. Stara się dobrze wywiązywać z zadań i obowiązków szkolnych. Rozwija własne zainteresowania.
·        NN to chłopiec samodzielny i otwarty. Stara się dotrzymywać obietnic i zobowiązań. Potrafi reagować adekwatnie do sytuacji i dokonywać samooceny. Ma poczucie sprawiedliwości. Chętnie się uczy, ale pracuje niesystematycznie. Ma dni wzorowej aktywności, ale popada też w skrajne zniechęcenie. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami.
·        NN to chłopiec nieśmiały. Nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań. Do szkoły przychodzi punktualnie. Pracuje niesystematycznie. Ma dni dobrej aktywności, ale często popada w skrajne zniechęcenie. Potrafi być opiekuńczy. Rozwija własne zainteresowania.
·        NN to chłopiec życzliwy i uprzejmy. Stara się dotrzymywać obietnic i zobowiązań. Chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy. Pracuje niesystematycznie. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania. Utrzymuje pozytywne kontakty z rówieśnikami.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE


Klasa 1
NN umie opowiadać o wydarzeniach zawartych w tekstach literackich. Jej wypowiedzi są zwięzłe i komunikatywne. Dobrze recytuje wiersze.

Czyta poprawnie proste zdania, ale zwalnia tempo w trakcie odczytywania dłuższych wyrazów. Zwykle rozumie czytany tekst. Rozróżnia spółgłoski i samogłoski.
Dba o prawidłowy kształt liter, potrafi je łączyć w wyrazie. Poprawnie odwzorowuje teksty drukowane i pisane. Potrafi pisać z pamięci i ze słuchu proste zdania. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi bardzo starannie.
Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10. Poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe. Rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne. Porównuje liczebność zbiorów. Wymienia w kolejności dni tygodnia i nazwy miesięcy. Posługuje się miarką centymetrową i przelicza pieniądze.
Posiada ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu. Interesuje się światem roślin i zwierząt. Rozumie konieczność ochrony środowiska. Odczytuje znaczenie podstawowych znaków drogowych. Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce.
Prace plastyczno – techniczne wykonuje bardzo starannie, estetycznie i pomysłowo. Rysunki są bogate w szczegóły i dobrze rozplanowane. Ładnie śpiewa poznane piosenki i uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych. Szybko przyswaja zasady gier i zabaw. Jest ambitna. Chętnie podejmuje zadania w grupie.

NN poprawnie opowiada sytuacje przedstawione w tekstach literackich i na ilustracjach. Jego wypowiedzi są krótkie i zwięzłe.
Czyta sylabami, dość płynnie i wyraziście, w dobrym tempie. Zwykle rozumie przeczytaną treść. Rozróżnia spółgłoski i samogłoski.
Poprawnie odtwarza kształt liter i ich połączenia w wyrazie. Mieści się w liniaturze. Zwykle bezbłędnie odwzorowuje teksty drukowane i pisane. Potrafi pisać z pamięci i ze słuchu proste zdania.
Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10. Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne. Porównuje liczebność zbiorów. Wymienia dni tygodnia. Posługuje się miarką centymetrową i pieniędzmi. Bardzo chętnie wykonuje zadania dodatkowe.
Posiada ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu. Interesuje się światem roślin i zwierząt. Rozumie konieczność ochrony środowiska. Odczytuje znaczenie podstawowych znaków drogowych. Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce.
Prace plastyczno – techniczne wykonuje starannie i estetycznie. Rysunki są bogate w szczegóły i dobrze rozplanowane. Chętnie śpiewa poznane piosenki. Zna swoje możliwości fizyczne. Ćwiczenia wykonuje starannie i prawidłowo. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i samodoskonalących.

NN chętnie odpowiada na zadawane pytania. Jego wypowiedzi są krótkie, kilkuzdaniowe i dość komunikatywne.
Potrafi przegłoskować proste wyrazy i złożyć je w całość. Podejmuje próby czytania krótkich i prostych wyrazów. Rozróżnia spółgłoski i samogłoski. Identyfikuje obraz poznanej litery z dźwiękiem wymawianej głoski.
Poprawnie odtwarza kształt poznanych liter. Przepisuje teksty drukowane, choć preferuje tekst pisany. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi dość starannie.
Przelicza liczby w zakresie 10. Dość dobrze dodaje i odejmuje. Rozwiązuje zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Posługuje się miarką centymetrową. Rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne. Porównuje liczebność zbiorów.
Posiada ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu. Interesuje się światem roślin i zwierząt. Rozumie konieczność ochrony środowiska. Odczytuje znaczenie podstawowych znaków drogowych. Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce.
Chętnie podejmuje działania plastyczno – techniczne. Prace są dość staranne i estetyczne, a rysunki bogate w szczegóły i dobrze rozplanowane. Chętnie śpiewa poznane piosenki. Podczas gier i zabaw ruchowych przestrzega ustalonych norm. Jest ambitny. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i samodoskonalących.

Potrafi w kilku zdaniach wypowiedzieć się na konkretny temat. Umie opowiadać o wydarzeniach zawartych w tekstach literackich. Jego wypowiedzi są zwięzłe i komunikatywne. Pięknie recytuje.
Czyta już całymi zdaniami, poprawnie, w odpowiednim tempie i z właściwą intonacją. Rozumie przeczytaną treść. Samodzielnie wykonuje polecenia pisemne.
Dba o prawidłowy kształt liter i ich połączenia w wyrazie. Poprawnie przepisuje tekst pisany i drukowany. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi bardzo starannie. W dyktandach zdarzają mu się sporadyczne błędy.
Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100. Operuje też liczbami w wyższym zakresie. Rozumie istotę mnożenia i dzielenia. Bardzo chętnie rozwiązuje zadania tekstowe. Traktuje je jako świetną rozrywkę umysłową. Myśli logicznie. Stosuje zdobyte wiadomości matematyczne w praktyce. Przelicza pieniądze. Posługuje się miarką centymetrową. Porównuje liczebność zbiorów. Rozróżnia figury geometryczne.
Jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody. Zna swoje otoczenie i umie się w nim bezpiecznie poruszać.
Prace plastyczno – techniczne wykonuje starannie, estetycznie i pomysłowo. Dobrze rozmieszcza elementy na kartce. Nie zawsze zachowuje ład i porządek w miejscu pracy. Szybko zapamiętuje treść i melodię piosenek. Zwykle chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych. Jest sprawny fizycznie. Ćwiczenia wykonuje z dużym zapałem. Dba o bezpieczeństwo swoje kolegów.

Wypowiada się chętnie, najczęściej na swobodne tematy. Jego wypowiedzi są nieuporządkowane. Dość dobrze recytuje.
Czyta wolno głoskując. Nie stosuje znaków przestankowych ani pauz. Lepiej radzi sobie z tekstem wcześniej przygotowanym.
Poprawnie odtwarza kształt liter i ich połączenia w wyrazie. Mieści się w liniaturze, choć często myli linie. Potrafi pisać z pamięci i ze słuchu proste zdania. Zwykle popełnia błędy. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi dość starannie.
Dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 20. Zadania tekstowe rozwiązuje z pomocą nauczyciela. Przelicza pieniądze. Posługuje się miarką centymetrową. Porównuje liczebność zbiorów. Rozróżnia figury geometryczne.
Posiada ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu. Nie do końca rozumie konieczność ochrony środowiska. Interesuje się motoryzacją i techniką.
Chętnie wykonuje prace plastyczno – techniczne. Rysunki są schematyczne, nie zawsze estetyczne i staranne. Bierze udział w zajęciach muzyczno – ruchowych. Poprawnie odtwarza linie melodyczną i śpiewa poznane piosenki. Jest sprawny fizycznie. Precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy i ćwiczenia. Lubi zajęcia sportowe. Nie zawsze dba bezpieczeństwo swoje i kolegów.

Klasa 2

NN wypowiada się chętnie na każdy temat. Potrafi prawidłowo konstruować zdania, ale czasem popełnia błędy gramatyczne. Rozróżnia poznane części mowy.
Czyta poprawnie z odpowiednią intonacją, w bardzo dobrym tempie. Dobrze rozumie sens cicho czytanego tekstu.
Pisze mało czytelnie i nieuważnie. Jednak podczas dyktand przestrzega poznanych zasad ortograficznych. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi coraz bardziej starannie.
Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Dobrze opanował tabliczkę mnożenia w zakresie 50. Myśli logicznie. Czyta ze zrozumieniem i analizuje proste zadania tekstowe. Poprawnie rozwiązuje równania. Biegle posługuje się pieniędzmi, zegarem, kalendarzem i miarką centymetrową. Zna znaki rzymskie.
Potrafi nazwać wiele gatunków roślin, rozróżnia ich części. Doskonale czyta mapę. Posiada ogromną wiedzę geograficzną. Rozróżnia kierunki geograficzne. Interesuje się motoryzacją i techniką.
Chętnie podejmuje aktywność plastyczno – techniczną. Poszukuje oryginalnych rozwiązań, ale prace nie zawsze są estetyczne i staranne. Zna i lubi śpiewać poznane piosenki.
Najchętniej się wspina i improwizuje ruch do sytuacji. Odpowiednio reaguje na swoje zmęczenie. Interesujące go ćwiczenia wykonuje poprawnie. Często podejmuje zadania ponad jego możliwości. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i samodoskonalących.

NN wypowiada się chętnie i logicznie na każdy temat. Potrafi prawidłowo konstruować dłuższą wypowiedź i uzasadnić swoją opinię. Posiada bogaty zasób słownictwa. Dobrze opanował wiadomości z gramatyki i stosuje je podczas ćwiczeń.
Czyta poprawnie, z odpowiednią intonacją, w bardzo dobrym tempie. Dobrze rozumie sens cicho czytanego tekstu.
Potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na podany temat. Pismo jest kształtne, ale litery w wyrazach zbyt szerokie. Z pamięci i ze słuchu pisze raczej poprawnie. Zna poznane zasady i reguły ortograficzne, choć czasem zapomina o ich stosowaniu. Jednak podczas dyktand błędów nie ma prawie wcale. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi dość starannie.
Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Dobrze opanował tabliczkę mnożenia w zakresie 50. Czyta ze zrozumieniem i analizuje proste zadania tekstowe. Traktuje je jako świetną rozrywkę umysłową. Myśli logicznie. Poprawnie rozwiązuje równania. Biegle posługuje się pieniędzmi, zegarem, kalendarzem i miarką centymetrową. Zna znaki rzymskie.
Nazywa wiele gatunków roślin i rozróżnia ich części. Doskonale czyta mapę. Zna i wyjaśnia zasady prawidłowego odżywiania się. Rozumie zjawiska zachodzące w przyrodzie. Rozróżnia kierunku geograficzne. Interesuje się motoryzacją i techniką. Wykazuje rozległą wiedzę o otaczającym środowisku.
Chętnie podejmuje aktywność plastyczno – techniczną. Poszukuje oryginalnych rozwiązań, choć prace nie zawsze są estetyczne i staranne. Zna i ładnie śpiewa poznane piosenki.
Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia Potrafi stopniować wysiłek i umiejętnie wykorzystywać swoje cechy przywódcze w grupie. Zna zasady higieny i bezpieczeństwa. Improwizuje muzykę ruchem. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i samodoskonalących.

NN coraz chętniej bierze udział w swobodnych rozmowach. Zapytany odpowiada pojedynczymi zdaniami. Rozróżnia poznane części mowy.
Zrobił duże postępy w czytaniu. Nadal czyta wolno, ale już całymi wyrazami. Rozumie przeczytany głośno tekst. 
Pisze kształtnie, estetycznie, ale dość szeroko. Czasem myli linie. Pisanie z pamięci i ze słuchu sprawia mu coraz mniej trudności. Stara się pamiętać o poznanych zasadach ortograficznych podczas pisania dyktand. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi dość starannie. Pracuje w nich już samodzielnie.
Liczy w zakresie 100 w oparciu o konkrety. Rozumie istotę mnożenia i dzielenia. Opanowuje tabliczkę mnożenia w zakresie 30. Rozwiązuje zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Dość dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem równań. Zna podstawowe znaki rzymskie.
Nazywa wiele gatunków roślin, rozróżnia ich części. Jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody. Potrafi zachwycać się jej pięknem. Posiada ogólną wiedzę o najbliższym środowisku.
Chętnie podejmuje aktywność plastyczno – techniczną. Wytrwale dąży do uzyskania starannego i oryginalnego wykonania prac. Z całą klasą potrafi zaśpiewać poznane piosenki. Uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych.
Podczas zajęć ruchowych chętniej podejmuje zadania indywidualne. Przyjmuje podstawowe pozycje gimnastyczne. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.  

                                        
NN nie zawsze wykazuje inicjatywę w rozmowach na dany temat. Coraz chętniej jednak wyraża swoją opinię. Na pytania odpowiada pojedynczymi zdaniami. Rozróżnia poznane części mowy.
Zrobił duże postępy w czytaniu. Nadal czyta wolno, ale już całymi wyrazami. Rozumie przeczytany głośno tekst. 
Nie zawsze poprawnie odtwarza kształt liter i niezbyt starannie łączy je w wyrazach. Przepisywanie sprawia mu trudności z powodu słabej koncentracji uwagi. Preferuje pisanie ze słuchu. Zapomina o poznanych zasadach ortograficznych, ale podczas dyktand stara się unikać popełniania błędów. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi mało starannie.
Dość dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 100. Opanowuje tabliczkę mnożenia w zakresie 50. Czyta ze zrozumieniem i analizuje proste zadanie tekstowe oczekując pomocy nauczyciela. Dość dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem równań. Przelicza pieniądze. Wymienia nazwy miesięcy. Posługuje się miarką centymetrową. Zna podstawowe znaki rzymskie.
Nazywa wiele gatunków roślin i nazywa ich części. Posiada ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu. Interesuje się techniką. Rozumie konieczność ochrony środowiska.
Chętnie podejmuje aktywność plastyczno – techniczną. Poszukuje oryginalnych rozwiązań, ale prace nie zawsze są estetyczne i staranne. Zna i lubi śpiewać poznane piosenki.
Posiada duże możliwości fizyczne. Umie improwizować ruch. Nie  zawsze przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć. Chętniej podejmuje zadania indywidualne. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.


Wypowiada się poprawnie zbudowanymi zdaniami, które tworzą logiczna całość. Wystąpienia na forum klasy jeszcze wprawiają go w zakłopotanie. Bardzo ładnie recytuje.
Potrafi już płynnie czytać, z odpowiednia intonacją, ale zwalnia tempo w trakcie odczytywania dłuższych wyrazów. Rozumie czytaną treść. Chętnie sięga po lekturę.
Pisze kształtnie, zwykle poprawnie. Czasem w pisaniu ze słuchu popełnia błędy. Samodzielnie redaguje tekst. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi starannie.
Matematyka sprawia mu wiele przyjemności. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 oraz mnoży i dzieli w zakresie 30. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe. Zna znaki rzymskie. Posługuje się pieniędzmi i miarką centymetrową.
Dostrzega związek między warunkami życia roślin, zwierząt i ludzi, a porami roku. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku.
Chętnie podejmuje działania plastyczno – techniczne. Poszukuje oryginalnych rozwiązań. Celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje materiały. Prace wykonuje starannie i estetycznie. Uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych. Poprawnie odtwarza linię melodyczną i śpiewa poznane piosenki. Jest sprawny fizycznie. Zawsze chętnie uczestniczy w grach i zabawach. Ćwiczenia wykonuje precyzyjnie.


Wypowiada się spontanicznie na każdy temat. Wzbogaca swój zasób słownictwa. Odróżnia fakty ważne od mniej ważnych. Chętnie opowiada treść przeczytanych tekstów. Dość dobrze recytuje.
Czyta wolno głoskując. Czasem zniekształca sylaby. Tekst nowy czyta z dużym wysiłkiem, czasem nie rozumiejąc treści. Sięga chętnie po proste lektury.
Dość dobrze radzi sobie z pisaniem słów czystych fonetycznie. Identyfikuje prawie wszystkie litery z głoskami. Podczas przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy. Jego pismo jest kształtne i estetyczne. Mieści się w liniaturze. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi starannie.
Dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 10. Zapisuje i odczytuje liczby zakresie 100. Obliczeń dokonuje wyłącznie na konkretach. Podejmuje próby dodawania i odejmowania w zakresie 100. Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
Dostrzega związek między warunkami życia roślin, zwierząt i ludzi a porami roku. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku.
Chętnie podejmuje działania plastyczno – techniczne. Poszukuje oryginalnych rozwiązań. Prace wykonuje starannie i estetycznie. Dobrze rozmieszcza elementy na kartce. Korzysta z całej gamy kolorów. Ładnie śpiewa, choć często zapomina tekst. Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych. Jest sprawny fizycznie. Zawsze chętnie bierze udział w ćwiczeniach. Zwykle dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
Klasa 3NN wypowiada się bardzo ciekawie na różne tematy. Jej wypowiedzi zawierają wiele praktycznych informacji. Pięknie recytuje wiersze. Potrafi konstruować dłuższą wypowiedź i uzasadniać opinie.
Czyta biegle, wyraziście, z właściwą intonacją. Dobrze rozumie sens cicho czytanego tekstu. Chętnie i samodzielnie czyta książki i czasopisma. Dość dobrze opanowała wiadomości z gramatyki, choć miewa trudności z ich zastosowaniem.
Pisze płynnie, choć czasem niestarannie. Samodzielnie zapisuje własne wypowiedzi. Tworzy wiersze. Czasem popełnia przy tym błędy gramatyczne i stylistyczne. Dba o czystość zeszytów i stara się pisać kształtnie. Zna i stosuje podczas dyktand poznane zasady i reguły ortograficzne. 
Dość sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000. Opanowała tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Poprawnie wykonuje obliczenia sposobem pisemnym. Czyta ze zrozumieniem i analizuje proste zadania tekstowe, a złożone z pomocą nauczyciela. Posługuje się miarką centymetrową, pieniędzmi, zegarkiem i kalendarzem. Rozwiązuje zadania z zastosowaniem kolejności wykonywania działań i dzielenia z resztą.
Jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody. Chętnie wypowiada się na jej temat. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. Zna zasady zachowania się w  środkach komunikacji. Dość dobrze czyta mapę.
Bardzo chętnie podejmuje aktywność artystyczną. Prace plastyczno – techniczne wykonuje z fantazją i z rozmachem. Umie dobierać techniki do podanego tematu. Potrafi opowiedzieć o własnej pracy. Zna i ładnie śpiewa poznane piosenki.
Umie ocenić swoje możliwości fizyczne. Improwizuje ruch odpowiednio do warunków. Przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, chętnie rywalizuje. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i samodoskonalących.

NN potrafi wypowiadać się na podstawie tekstów literackich. Posiada bogaty zasób słownictwa. Konstruuje dłuższą wypowiedź i uzasadnia swoje opinie.
Czyta wyraziście, z odpowiednia intonacją, w dość dobrym tempie. Rozumie czytaną treść. Sięga również po lekturę.
Pisze ładnie, kaligraficznie. Dobrze radzi sobie z pisaniem ze słuchu. Podczas przepisywania pojawiają się błędy. Czasem gubi literki i myli spółgłoski miękkie. Zna zasady ortograficzne. Dyktanda pisze zwykle poprawnie. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi starannie. Posiada wiadomości z gramatyki. Wyróżnia i nazywa poznane części mowy.
Dość dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 1000. Opanowała tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Poprawnie wykonuje obliczenia sposobem pisemnym. Czyta ze zrozumieniem i analizuje proste zadania tekstowe, a złożone z pomocą nauczyciela. Posługuje się pieniędzmi, miarką centymetrową, kalendarzem i zegarem. Rozwiązuje zadania z zastosowaniem kolejności wykonywania działań i dzielenia z resztą.
Interesuje się przyrodą i chętnie wypowiada się na jej temat. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. Dość dobrze czyta mapę.
Chętnie podejmuje aktywność plastyczno – techniczną. Poszukuje oryginalnych rozwiązań. Prace wykonuje estetycznie i starannie. Zna i  ładnie śpiewa poznane piosenki.
Podczas zajęć ruchowych potrafi stopniować wysiłek. Umie improwizować ruch przy muzyce. Zna i stosuje przepisy poznanych gier i zabaw, podejmuje współzawodnictwo.

NN potrafi wypowiadać się na podstawie tekstów literackich. Posiada umiejętność uważnego słuchania. Samodzielnie redaguje swobodne teksty. Wystąpienia na forum klasy jeszcze wprawiają ją w zakłopotanie.
Czyta poprawnie, płynnie, we właściwym tempie i ze zrozumieniem.
Samodzielnie zapisuje własne wypowiedzi. Pismo nie zawsze jest kształtne i staranne. Stara się dbać o czystość zeszytów i ćwiczeń. Zna zasady i reguły ortograficzne, lecz często zapomina o ich stosowaniu. Czasem popełnia błędy podczas pisania ze słuchu i z pamięci. Rozróżnia i wskazuje poznane części mowy.
Dość sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000. Zna tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Poprawnie wykonuje obliczenia sposobem pisemnym. Samodzielnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Posługuje się miarką centymetrową, zegarem, kalendarzem i pieniędzmi. Rozwiązuje równania oraz zadania z zastosowaniem kolejności wykonywania działań.
Interesuje się przyrodą i chętnie wypowiada się na jej temat. Jest prawdziwym przyjacielem zwierząt. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. Rozróżnia rodzaje transportu. Dość dobrze czyta mapę. Zna warstwową budowę lasu.
Chętnie podejmuje działania plastyczno – techniczne. Prace wykonuje starannie i pomysłowo. Umie korzystać z prostej informacji technicznej. Zna i śpiewa poznane piosenki.
Jest aktywna i sprawna ruchowo. Potrafi stopniować wysiłek. Przestrzega zasad poznanych gier i zabaw. Chętnie improwizuje ruch i podejmuje ćwiczenia przy muzyce. Umie rywalizować. Uczestniczy z zajęciach na basenie.

Posiada duży zasób słownictwa. Umie ładnie się wypowiadać i prezentować swoją wiedzę. Uzasadnia własny sąd na dany temat. Ładnie recytuje.
Czyta płynnie i wyraziście, w odpowiednim tempie. Właściwie intonuje tekst. Dobrze rozumie sens cicho czytanej treści. Chętnie sięga po lekturę.
Pisze kształtnie i starannie. Zna zasady i reguły ortograficzne i zwykle stosuje je w praktyce. Samodzielnie redaguje dłuższe wypowiedzi pisemne. Posiada podstawowe wiadomości z gramatyki.
Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000. Opanował tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Dokonuje obliczeń sposobem pisemnym. Zna kolejność wykonywania działań. Samodzielnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Zdobyte wiadomości zwykle stosuje w praktyce. Posiada podstawowe wiadomości z geometrii. Zapisuje i czyta liczby powyżej 1000.
Interesuje się otaczającym światem. Dostrzega związek między warunkami życia roślin, zwierząt i ludzi a porami roku. Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Potrafi dobrze czytać mapę.
Prace plastyczne wykonuje dość schematycznie. Niechętnie podejmuje działania artystyczne. Szybko zapamiętuje treść i melodię piosenek. Uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych. Jest sprawny fizycznie. Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje poprawnie. Lubi brać udział w grach i zabawach.


Wypowiada się pojedynczymi zdaniami. Coraz lepiej precyzuje własne mysli. Nie zawsze wykazuje inicjatywę w rozmowie. Ładnie recytuje.

Czyta wolno głosując. Rzadko stosuje znaki przestankowe. Tekst nieprzygotowany czyta z dużym wysiłkiem. Ma trudności ze zrozumieniem samodzielnie czytanej treści.
Uświadamia sobie potrzebę starannego pisania, choć jest w tym mało wytrwały. Podczas pisania popełnia liczne błędy. Nie mieści się w liniaturze. zeszyty i ćwiczenia prowadzi niestarannie. Posiada ogólne wiadomości z gramatyki i ortografii.
Dość dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 1000. Coraz lepiej mnoży i dzieli w zakresie 100. Dokonuje obliczeń sposobem pisemnym. Zadania tekstowe rozwiązuje i układa z pomocą nauczyciela. Stosowanie w praktyce zdobytych wiadomości sprawia mu jeszcze trudność. Zapisuje i czyta liczby do 1000.
Interesuje się przyrodą i chętnie wypowiada się na jej temat. Wykazuje ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu.
Prace plastyczno – techniczne wykonuje starannie i pomysłowo. Korzysta z całej gamy barw. Chętnie podejmuje działania artystyczne. Uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych. Ładnie śpiewa poznane piosenki. Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne. Nie lubi brać udziału w grach zespołowych.

Opowiada o wydarzeniach zawartych w tekstach literackich w mało uporządkowanej formie. Nie zawsze wykazuje inicjatywę w rozmowach. Jego wypowiedzi są zwykle poprawne, ale krótkie. Dość dobrze recytuje.
Czyta bardzo wolno, głoskując i nie zmieniając siły głosu. Tekst nowy czyta z dużym wysiłkiem. Ma trudności ze zrozumieniem samodzielnie czytanego tekstu.
Jego pismo nie zawsze jest kształtne i staranne. Dlatego zeszyty i ćwiczenia prowadzi mało estetycznie. Zna zasady ortograficzne, ale zdarza mu się nie stosować ich w praktyce. Posiada podstawowe wiadomości z gramatyki.
Dość dobrze liczy w pamięci. Nie opanował jeszcze tabliczki mnożenia w zakresie 100. Świetnie wykonuje obliczenia sposobem pisemnym. Stosuje kolejność wykonywania działań. Posiada podstawowe wiadomości z geometrii. Zadania tekstowe wykonuje z pomocą nauczyciela. Zapisuje i czyta liczby do 1000.
Posiada ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu. Orientuje się na mapie. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i motoryzacją.
Prace plastyczno – techniczne są mało staranne, ale dość oryginalne. Chętnie podejmuje działania artystyczne. Uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych. Śpiewa poznane piosenki. Jest sprawny fizycznie. Ćwiczenia wykonuje z dużym zapałem.

Opracowanie:
Daria Bartz – Jaworska
nauczyciel kształcenia zintegrowanego

źródło: szkolnictwo.pl

fot. freepik.com

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s