Reklamy
Reklamy
Reklamy

Ocena opisowa


pieczęć szkoły

                                                                                                                      Załącznik nr

SEMESTRALNA OCENA OPISOWA
INFORMUJĄCA O ROZWOJU I UMIEJĘTNOŚCIACH
UCZNIA KLASY I
w roku szkolnym: 2004/2005
semestr I

imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia

Religia:                          …………………
Język angielski:               …………………
Język rosyjski:                 …………………
Informatyka:                   ………………..

ZACHOWANIE
NN jest chłopcem żywym, spontanicznym i samodzielnym. Chętnie podejmuje zadania i obowiązki szkolne. Stara się być koleżeński i uczynny. Rozwija własne zainteresowania. Bierze aktywny udział w życiu klasy.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
NN posiada duży zasób słów. Jego wypowiedzi są kilkuzdaniowe i zazwyczaj poprawne. Pięknie recytuje wiersze.
Czyta pełnymi zdaniami, w dobrym tempie. Tekst nowy czyta ze zrozumieniem. Rozróżnia spółgłoski i samogłoski.
Litery i cyfry pisze poprawnie, coraz bardziej kształtnie. Mieści się w liniaturze. Potrafi pisać z pamięci i ze słuchu proste zdania. Tekst drukowany i pisany przepisuje raczej bez błędów. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi dość starannie.
Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 10. Czyta ze zrozumieniem i analizuje proste zadania tekstowe. Chętnie wykonuje ćwiczenia matematyczne. Umie przeliczać pieniądze. Rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne. Porównuje liczebność zbiorów. Wymienia w kolejności dni tygodnia i nazwy miesięcy. Posługuje się miarką centymetrową.
Posiada ogólną wiedzę o najbliższym otoczeniu. Interesuje się światem roślin i zwierząt, choć czasem zapomina o konieczności ich ochrony. Odczytuje znaczenie podstawowych znaków drogowych. Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce.
Posługuje się różnymi narzędziami, ale nie zawsze przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Prace plastyczno – techniczne wykonuje coraz bardziej starannie. Chętnie śpiewa poznane piosenki indywidualne i w grupie. Bierze aktywny udział w zabawach muzyczno – ruchowych. Prawidłowo wykonuje podstawowe pozycje gimnastyczne. Chętnie improwizuje ruch.

mgr Daria Bartz – Jaworska

Gniezno, dnia … r.

INNE PROPOZYCJE OCEN:

ZACHOWANIE

Klasa 1
·        NN to dziewczynka spokojna, koleżeńska i życzliwie ustosunkowana wobec innych. Odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Pracuje systematycznie. Szanuje własność cudzą i osobistą. Niesie pomoc w różnych sytuacjach. Umie ocenić swoje postępowanie.
·        NN jest chłopcem miłym, grzecznym i obowiązkowym. Do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Pracuje chętnie i systematycznie. Przestrzega normy społeczne w klasie. Umie ocenić swoje postępowanie. Szanuje własność cudzą i osobistą.
·        NN jest chłopcem żywym i bardzo lubianym przez rówieśników. Potrafi być samokrytyczny. Stara się dobrze wywiązywać z obowiązków szkolnych. Pracuje chętnie. Oczekuje pomocy nauczyciela podczas wykonywania zadań. Szanuje własność cudzą i osobistą.
·        NN jest chłopcem miłym, otwartym, ale mało zdyscyplinowanym. Chętnie uczestniczy w pracach zespołu klasowego. Stara się dotrzymywać obietnic i zobowiązań. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Pracuje niesystematycznie.
·        NN to chłopiec miły, zdyscyplinowany i obowiązkowy. Bardzo dobrze wywiązuje się w powierzonych mu zadań. Zawsze jest przygotowany. Pracuje systematycznie. Przestrzega normy społeczne w klasie i poza nią. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania. Coraz chętniej stara się pomagać innym.


Klasa 2
·        NN jest dzieckiem otwartym i szczerym. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych. Pracuje niesystematycznie. Potrafi dokonać oceny własnego postępowania. Angażuje się na rzecz klasy. Stara się pracować nad swoim zachowaniem.
·        NN jest dzieckiem pracowitym, obowiązkowym i zdyscyplinowanym. Chętnie podejmuje zadania szkolne i uczestniczy w pracach na rzecz klasy. Potrafi reagować adekwatnie do sytuacji. Przestrzega normy społeczne w klasie. Posiada umiejętność pracy w zespole.
·        NN jest chłopcem nieśmiałym, ale coraz częściej nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Niepowodzenia szybko go zniechęcają. Coraz lepiej wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Wykazuje aktywność podczas zajęć. Stara się być koleżeński i uczynny.
·        NN jest chłopcem żywym, spontanicznym i bardzo uprzejmym. Stara się przestrzegać norm społecznych i pracować nad swoim zachowaniem. Angażuje się w pracę na rzecz klasy. Dość dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
·        NN odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Jest zawsze przygotowany. Pracuje systematycznie. Bierze udział w życiu klasy i szkoły. Przestrzega normy społeczne. Potrafi dokonywać samooceny swojego zachowania. Utrzymuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Rozwija własne zainteresowania. Chętnie pomaga innym.
·        NN to chłopiec miły, otwarty i szczery. Stara się odpowiedzialnie wykonywać powierzone zadania. Wykazuje życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych. Bierze aktywny udział w życiu klasy. Łatwo nawiązuje kontakty rówieśnikami. Jest lubiany i koleżeński. Rozwija własne zainteresowania.

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy


Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: