Reklamy
Reklamy
Reklamy

Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3

 • „Arkusz samooceny dla ucznia zawierający wykaz szczegółowych umiejętności zdobytych w danym okresie nauczania w formie zrozumiałej dla ucznia.
 • Wstępna ocena opisowa wychowanka która, dotyczy przede wszystkim tych umiejętności, które charakteryzują dziecko rozpoczynające swoją edukację w klasie pierwszej.
 • Ocenianie bieżące:
 • słowna pochwała;
 • umowny system znaków;
 • karta badania umiejętności;
 • karta informacji o dziecku;
 • karta oceny opisowej indywidualnej ucznia – wypełniana na bieżąco przez nauczyciela i podsumowywana pod koniec pierwszego i drugiego semestru każdego roku w formie karty osiągnięć ucznia;
 • karta osiągnięć ucznia – opisowa ocena semestralna pracy dziecka i zalecenia nauczyciela przeznaczone do wiadomości rodziców uczniów.
 • Ocenienie semestralne (śródroczne).
 • Ocena indywidualnych postępów ucznia:
 • w edukacji polonistycznej, języka obcego nowożytnego, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, plastycznej, muzycznej, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, etyki/religii;
 • w zachowaniu ucznia: kultura osobista, stosunek do obowiązków szkolnych, zaangażowanie w wykonywanie zadań, podejmowanie pracy na rzecz innych, stosunek do rówieśników, zapobieganie sytuacjom konfliktowym i rozwiązywanie ich, zachowanie się w sytuacjach zagrożenia.

Ocena śródroczna w edukacjo wczesnoszkolnej ma charakter podsumowująco-zalecający (diagnozująco-prognozujący). Jest redagowana w formie pisemnej na koniec pierwszego semestru w karcie oceny opisowej ucznia.

Reklamy

Ocenianie końcoworoczne:

 • Ocena opisowa roczna w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter podsumowująco-klasyfikacyjny (diagnozująco-orzekający). Jest wyrażona na piśmie (świadectwa, arkusze ocen). Informuje ona o osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym w zakresie edukacji i zachowania oraz ewentualnych sukcesach szczególnych. Polega na ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 • Wynikiem procesu oceniania powinna być rzetelna charakterystyka dziecka – przeznaczona dla niego samego i rodziców – informująca o postępach ucznia oraz pracy wkładanej przez niego w naukę języka.
 • Dokumentowanie pracy ucznia – polega na gromadzeniu prac dziecka w portfolio, w którym mogą się znaleźć np. rysunki, testy, ćwiczenia, karty oceny ucznia, prace projektowe.

Ocenia się:

 • Wysiłek włożony w wykonanie zadania;
 • Stopień przygotowania do zajęć, systematyczne odrabianie prac domowych;
 • udział w lekcji – aktywność, zainteresowanie omawianą tematyką;
 • zainteresowanie wiedzą: polonistyczną, historyczną, matematyczną, przyrodniczą;
 • umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów;
 • dobór form i metod w poszukiwaniu rozwiązania problemu; umiejętność pracy w zespole;
 • korzystanie z różnorodnych źródeł informacji;
 • wypowiedzi ustne;
 • technikę czytania i rozumienie tekstu;
 • recytację;
 • wypowiedzi pisemne;
 • staranność pisma i estetykę prowadzenia zeszytów;
 • sprawdziany dostosowane do możliwości ucznia;
 • Testy sprawdzające (diagnostyczne i sumujące);
 • testy osiągnięć szkolnych;
 • udział w konkursach, akademiach, imprezach szkolnych;
 • prezentacje wyników pracy ucznia w formie graficznej;
 • prawidłowe posługiwanie się pomocami dydaktycznymi;
 • osiągnięcia w grach dydaktycznych;
 • planowanie i przeprowadzanie obserwacji;
 • wnioskowanie na podstawie dokonanych obserwacji;
 • projektowanie prostych doświadczeń;
 • wykonywanie doświadczeń i eksperymentów” (Tanajewska, 2015).

źródło: A. Tanajewska: „Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych…”, HARMONIA”, Gdańsk 2015

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: