Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły, opracowany pod kątem specyficznych potrzeb ucznia wynikających z badań, obserwacji i zaleceń terapeutycznych dla II etapu nauczania uczniów:

 • posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 • posiadających IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) tworzony dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim;
 • posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia;
 • ze specyficznym przyswajaniem wiedzy: autyzm, Zespół Aspergera, ASD i pokrewne;
 • z deficytem uwagi,nadpobudliwością ruchową, ADHD, ADD i pokrewne;
 • słabowidzących i słabosłyszących oraz z niedosłuchem;
 • przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe);
 • w stosunku do których stwierdzono potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia).

Cele terapeutyczne:

 • „poznanie reguł rządzących tekstem pisanym;
 • dostrzeganie różnic pomiędzy językiem mówionym a pisanym;
 • wzbogacenie sposobu słownictwa ucznia, zwracanie uwagi na bogactwo form językowych:
 • umiejętność sporządzania notatek, zwięzłego formułowania wypowiedzi, przestrzeganie graficznego układu wypowiedzi;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie poprawnej budowy zdań, stosowania znaków interpunkcyjnych;
 • rozwijanie świadomości stylistycznej, stosowanie różnych struktur składniowych;
 • doskonalenie umiejętności analizowania, syntezy i wyjaśniania treści;
 • rozwijanie umiejętności zamykania myśli w granicach zdania;
 • stosowanie środków językowych ożywiających narrację, umiejętność wprowadzania dialogu;
 • kształcenie umiejętności opowiadania tekstu z punktu widzenia różnych postaci;
 • doskonalenie formy wypowiedzi na podstawie własnych przeżyć;
 • stosowanie wyrazów wprowadzających mowę niezależną, wskazujących na sposób i okoliczności mówienia oraz uczucia i postawę mówiącego;
 • używanie formuł grzecznościowych w wypowiedziach stanowiących rozmowy, prośbę o informację bądź uprzejme polecenie;
 • kształcenie umiejętności obserwowania ludzi i oceniania ich na podstawie postępowania;
 • wyrabianie nawyku posługiwania się cytatami;
 • wypracowanie nawyku zdobywania wiedzy z różnych źródeł oraz korzystania ze słowników: ortograficznego, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych, frazeologicznego.

Symptomy wskazujące na występowanie trudności w sporządzaniu wypowiedzi pisemnych:

Problemy z:

 • rozpoznaniem podstawowych form wypowiedzi (opis przedmiotu, opowiadanie, plan szczegółowy i ogólny);
 • zachowaniem trójczłonowej kompozycji dłuższych form wypowiedzi (opowiadania, opisu, listu), np. brak wstępu lub zakończenia;
 • wykorzystaniem w opowiadaniu wyrazów służących dynamizowaniu i ożywianiu akcji oraz słów określających następstwa czasowe, typu: najpierw, potem, w końcu;
 • układaniem plany wydarzeń w formie równoważników zdań, zdań rozwiniętych lub pytań;
 • redagowaniem opisu postaci lub przedmiotu z uwzględnieniem przymiotników jako wyrazów określających cechy osób lub przedmiotów;
 • werbalizowaniem myśli i sądów, poleceń i dłuższych wypowiedzi.

Błędy stylistyczne, gramatyczne oraz wyrażenia potoczne w samodzielnie zredagowanych pracach.

Ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętność posługiwania się językiem pisanym

1. Dialog:

 • zapis krótkiego dialogu;
 • tworzenie krótkich wypowiedzi z użyciem dialogu;
 • uzupełnienie brakującego fragmentu dialogu;
 • wskazywanie dialogu w tekście literackim.

2. Pisma użytkowe:

 • posługiwanie się skrótami wyrazowymi;
 • redagowanie przepisu na wybraną potrawę według podanego planu;
 • układanie zwięzłej i jednoznacznej treści komunikatu (ogłoszenia);
 • redagowanie zaproszenia, życzeń okolicznościowych, krótkich życzeń dla kolegi z zachowaniem prawidłowego układu graficznego.

3. List, kartka pocztowa

 • adresowanie listu lub kartki pocztowej;
 • rozróżnianie nadawcy i adresata;
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych;
 • znajomość zasad kompozycji listu;
 • układanie krótkiego listu do kolegi, koleżanki;
 • wykorzystywanie skrótów wyrazowych stosowanych w korespondencji.

4. Plan wydarzeń:

 • porządkowanie punktów planu według kolejności wydarzeń;
 • redagowanie ramowego planu krótkiego tekstu literackiego;
 • układanie planu wydarzeń w formie zdań lub ich równoważników.

5. Opis:

 • dostrzeganie różnic między opisem postaci a opisem przedmiotu;
 • nazywanie cech charakteru i wyglądu bohatera;
 • opisywanie postaci literackiej lub prawdziwej osoby z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa;
 • wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań bohaterów;
 • wypowiadanie się na temat postaci literackiej, jej zachowania i działania;
 • tworzenie słowniczka tematycznego związanego z opisywanym przedmiotem;
 • opisywanie przedmiotów, zwierząt z wykorzystaniem słowniczka tematycznego oraz ułożonego planu;
 • układanie kilkuzdaniowego opisu na podstawie bezpośredniej lub pośredniej obserwacji.

7. Sprawozdanie:

 • składanie ustnego sprawozdania z wykonanej pracy;
 • uczestniczenie w zbiorowym układaniu sprawozdania” (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska 2017).

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, K. Szczepańska: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych…”, HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2017

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s