Ocenianie

ASD - nauka przez ocenianie Wszyscy uczniowie mogą wyciągnąć korzyści z zaangażowania się w proces oceniania. Udział młodych ludzi w procesie oceniania swoich prac może zwiększyć ich świadomość na temat tego, jak się uczą, wzmacniać poczucie zadowolenia z osiągniętych sukcesów, a także wskazywać, gdzie popełniają błędy. Należy pomóc im w wyborze odpowiedniej metody oceniania. Proces... Czytaj dalej →

Kryteria oceniania w programach dydaktyczno-wyrównawczych

Kryteria oceniania w programach dydaktyczno - wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 "Arkusz samooceny dla ucznia zawierający wykaz szczegółowych umiejętności zdobytych w danym okresie nauczania w formie zrozumiałej dla ucznia. Wstępna ocena opisowa wychowanka która, dotyczy przede wszystkim tych umiejętności, które charakteryzują dziecko rozpoczynające swoją edukację w klasie pierwszej. Ocenianie bieżące: słowna pochwała; umowny... Czytaj dalej →

Ocenianie

Kontrola ucznia rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku, a ocena jako sposób przekazywania tej wiedzy uczniom i rodzicom "Powinna być ona ustną lub pisemną informacją o osiągnięciach dziecka, jego problemach dydaktycznych i wychowawczych pokazującym jego rozwój w określonym przedziale czasowym. Jej nadrzędnym celem jest podkreślanie mocnych stron ucznia, wskazywanie kierunków działań uzupełniających, niezbędnych dla... Czytaj dalej →

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych KLASA I Ocena śródroczna Uczennica klasy pierwszej Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Uczennica realizowała program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej OPINIA PEDAGOGICZNA Zachowanie "U uczennicy zdarzają się zachowania trudne, objawy apatii, zobojętnienia, znużenia. Potrzebuje wówczas wzmocnienia, nagrody połączonej z gestem, uśmiechem, uściskiem.... Czytaj dalej →

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑