Reklamy
Reklamy
Reklamy

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla ucznia ze spektrum autyzmu

Poprzedni: Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia ze spektrum autyzmu kl. I – studium przypadku

Niniejszy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) –
uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka – został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

Ogólne Informacje o Uczniu

Imię i nazwisko uczniaIgor XXX
Data urodzenia ucznia01.01.2014r.
Numer orzeczeniaOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego XXX
Okres IPETPierwszy etap edukacyjny
Kl. I-III
Rozpoznanie z orzeczeniaNiepełnosprawność dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Zalecenia w orzeczeniu– objąć kształceniem specjalnym w oparciu o obowiązującą
podstawę programowa kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej; dostosowanym do potrzeb indywidualnych,
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
– zapewnić wsparcie i pomoc nauczyciela posiadającego
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej,
– dostosować wymagania edukacyjne wynikające z programu
nauczania, materiały i tempo pracy oraz stosowane pomoce
do potrzeb i możliwości dziecka,
– objąć zajęciami rewalidacyjnymi,
– zadbać o odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy na lekcji,
z uwzględnieniem trudności wynikających ze specyfiki
funkcjonowania dziecka,
– zadbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb psychofizycznych
tj. potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, przynależności,
sukcesu,
– kontynuować leczenie specjalistyczne,
– eliminować bariery i ograniczenia występujące w środowisku
nauczania i wychowania zaburzające funkcjonowanie dziecka,
– prowadzić stałą współpracę na płaszczyźnie szkoła-dom,
– sukcesywnie podnosić umiejętności i wiadomości szkolne,
– analizować i utrzymywać efekty uczenia się,
– kształtować umiejętność w działaniu i wzmacniać motywację
do pracy,
– zachęcać i włączać do aktywności polegającej na współpracy,
współdziałaniu,
– rozwijać umiejętności podporządkowywania się poleceniom
kierowanym do całej grupy i samodzielnej pracy na zajęciach,
– rozwijać umiejętności koncentracji uwagi i samokontroli,
– rozwijać potrzeby poznawcze,
– rozwijać umiejętności społeczne,
– modelować właściwe zachowania w różnych sytuacjach,
– rozwijać umiejętności wypowiadania się, możliwości mówienia
o swoich potrzebach, prezentowania wiedzy i umiejętności,
– uczyć dziecko obserwowania zachowań innych ludzi aby miało
wzór,
– aktywować Igora do udziału w różnych pozalekcyjnych zajęciach,
kołach zainteresowań,
– rozwijać maksymalną samodzielność,
– rozwijać motywacje do wysiłku intelektualnego,
systematyczności w pracy,
– nawiązywać pozytywny kontakt z uczniem,
– rozpoznawać własne uczucia i uczucia innych,
– kształtować umiejętności emocji, mimiki, gestów, mowy ciała,
reakcji innych ludzi na to samo wydarzenie, uczyć adekwatnego
i akceptowanego społecznie wyrażania swoich emocji,
– rozwijać zdolności naśladowania czynności odzwierciedlania
gestów i reakcji mimicznych,
– prowadzić trening podstawowych umiejętności społecznych,
– wypracowywać strategie postępowania w relacjach
z rówieśnikami w życiu codziennym,
– rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami
trudnymi,
– rozwijać aktywności poznawcze, zainteresowania, uzdolnienia,
– wzmacniać poczucie własnej wartości,
– usprawniać zaburzone funkcje poznawcze, rozwojowe,
– prowadzić ćwiczenia w zakresie podstawowych technik
szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie),
– kompensować deficyty poprzez rozwijanie funkcji stanowiących
mocną stronę dziecka,
– utrwalać wiedzę już zdobytą,
– zadbać o otoczenie, w którym uczeń przebywa,
– stosować odpowiedni system komunikacji,
– zadawać pytania zamknięte,
– w postępowaniu kierować się konsekwencją,
– stosować odpowiedni system nagradzania i motywowania,
który pomoże wzmacniać zachowania pożądane i eliminować
zachowania trudne,
– w pracy z Igorem należy uwzględnić możliwość występowania
nadmiernej męczliwości, dekoncentracji, spadku motywacji,
– jeśli istnieje taka potrzeba wspomagać przekaz werbalny
treściami wizualnymi,
– wykorzystywać zainteresowania chłopca i jego ulubione formy
pracy w uczeniu go nowych umiejętności,
– zapobiegać odrzuceniu Igora przez inne dzieci, często angażować
ucznia w tok lekcji,
– wprowadzać jasne zasady, wyznaczać granice w zachowaniu,
których dziecku nie wolno przekraczać, dokładnie wyjaśniać
o co w nich chodzi,
– zachęcać ucznia do szukania pomocy,
– w przypadku zaobserwowania nagromadzenia się napięcia
emocjonalnego, złości, agresji, zapewnić dziecku miejsce
do wyciszenia, uspokojenia,
– zapoznać nauczycieli z orzeczeniem,
– zachęcać do kontynuowania w miarę potrzeb i możliwości
dodatkowych form terapii mogących poprawić funkcjonowanie
dziecka (terapia Integracji Sensorycznej),
– na bieżąco monitorować i analizować wyniki w nauce, oceny,
wytwory pracy,
– wymieniać informacje między wychowawcą, nauczycielami,
specjalistami i rodzicami,

Wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: