INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TEAPEUTYCZNEGO
(oprac. Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany)

1. Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Data urodz.: xxxxxxxxxxxxxxx
3. Przedszkole, grupa, rok szkolny : GRUPA 4-5 LATKÓW

4. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2014/2015
5. Okres, na jaki utworzono IPET: czas pobytu dziecka w przedszkolu
6. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: niepełnosprawność ruchowa- afazja ruchowa

Cele edukacyjne Cele terapeutyczne
ogólne: wspomaganie rozwoju i edukacji

szczegółowe:
– usprawnianie ruchowe:
udział w zabawach i grach
– wspomaganie rozwoju mowy poprzez
spontaniczne wypowiedzi, opisy słowne
na temat obrazka, wydarzeń życia
codziennego itp. oraz udział w zabawach
artykulacyjnych
– kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez określanie kierunków i miejsca na kartce, rysowanie,
kolorowanie, wycinanie,
słuchanie opowiadań, układanie krótkich zdań, dzielenie zdania na wyrazy
na sylaby, głoski
– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym
– budowanie systemu wartości
– rozwijanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi
zgodne funkcjonowanie w zabawie
i sytuacjach zadaniowych
– zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości,
aktywności i samodzielności, a
także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji
szkolnej ogólne: usprawnianie zaburzonych funkcji

szczegółowe:
– usprawnianie motoryki
narządów artykulacyjnych.
– wzbogacanie zasobu słowno-pojęciowego
i rozwijanie mowy dialogowej
– rozwijanie logicznego rozumowania
– doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej
(segregowanie, wyodrębnianie elementów całości,
odwzorowywanie, uzupełnianie
wg wzoru itp.)
– usprawnianie ruchowe i psychoruchowe
w zakresie dużej motoryki
– usprawnianie grafomotoryczne,
w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej
– ćwiczenie funkcji słuchowych
– doskonalenie funkcji lewej półkuli mózgu oraz integrujących lewą i prawą półkulę
(kategoryzacje, sekwencje, relacje przestrzenne)
– trening umiejętności społecznych
– stymulowanie rozwoju
intelektualnego, pobudzanie do aktywności
poznawczej, rozwijania zainteresowań

Mocne strony dziecka Trudności dziecka
– Rozwój umysłowy na poziomie przeciętnym
i przebiega nieharmonijnie
– Myślenie przez analogię, dobrze radzi sobie z manipulacją w połączeniu z postrzeganiem wzrokowym; dokonuje kategoryzacji wg kolorów i wielkości; zadaje pytania
– Posiada orientację w schemacie własnego ciała, określa stosunki przestrzenne na, pod
– Radosny, pogodny, ciekawy świata
– Radzi sobie z samoobsługą – Zaburzona uwaga słuchowa oraz zdolność
lewopółkulowego przetwarzania informacji
– Trudności z rozumieniem poleceń, podatny
na bodźce rozpraszające, słaba koncentracja
– Zaburzenia mowy
– Słabe napięcie mięśniowe, sprawność ogólnoruchowa obniżona
– Impulsywność, problemy z przestrzeganiem norm
– Zaburzona integracja sensoryczna

ZAKRES DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Realizowany program edukacyjny:
– podstawa programowa,
-adaptacja programu,
-indywidualny program edukacyjny

Warunki zewnętrzne i organizacja pracy
– Program wychowania przedszkolnego
„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej”
Małgorzaty Kwaśniweskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej,
bez konieczności adaptacji
– Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego, realizowana
w pełni bez konieczności adaptacji
– Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

-Zapewnienie dziecku miejsca blisko nauczyciela, aby mógł na bieżąco kontrolować i kierować uwagę dziecka na czynności, które ma wykonać
– W przekazywaniu informacji słownych kierowanych indywidualnie do chłopca wspomaganie gestem, obrazkiem, aby były lepiej rozpoznawane i przyjmowane
– Kierowanie do dziecka poleceń jasnych i krótkich
– Jasne i wyraźne określanie granic w kontaktach i konsekwencja w ich egzekwowaniu – tablica z obrazkami (buzia uśmiechnięta lub pochmurna)

RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Terapia logopedyczna
Prowadząca:
logopeda

Ćwiczenia usprawniające percepcję
słuchową, pamięć i uwagę
Nauczyciele prowadzący:

Zabawy usprawniające małą i dużą
motorykę
Nauczyciele prowadzący:

Doskonalenie czynności samoobsługowych
Nauczyciele prowadzący:

1.Ćwiczenia usprawniające narządy
artykulacyjne:
– ćwiczenia języka, żuchwy, policzków,
podniebienia miękkiego, warg
– ćwiczenia oddechowe.
2. Ćwiczenia słuchowe, np. rozróżnianie
i naśladowanie dźwięków, odgłosów
z otoczenia
3. Ćwiczenia rozwijające i wzbogacające słownik dziecka i pamięć słowną

1. Organizowanie zabaw z:
• ćwiczeniami ortofonicznymi
usprawniającymi narządy mowy i
utrwalenie prawidłowej artykulacji,
ćwiczeniami oddechowymi regulującymi
aparat oddechowy: wdech i wydech,
• ćwiczeniami gramatycznymi umożliwia-jącymi naukę prawidłowego stosowania form fleksyjnych, wzbogacenia mowy przez prawidłowe używanie przyimków, spójników, zaimków, przysłówków,
• układanki obrazkowe, rymowanki,
zagadki słowno-obrazkowe,
zabawy dydaktyczne,
• zabawy, rozmowy prowadzone
przy obrazkach,
• słuchanie opowiadań, rozmowy,
• nauka wierszy i piosenek

1. Zabawy „paluszkowe” („Warzyła sroczka kaszkę”, „Małe paluszki” itp.),
2. Ugniatanie, wałkowanie, toczenie plasteliny
zamykanie i otwieranie pudełek, nakładani i wkładanie,
3. Wydzieranie, wyklejanie masami plastycznymi,
4. Nawlekanie i przewlekanie,
5. Zabawy z piłką
6. Ćwiczenie motoryki dużej podczas spacerów, zabaw w sali przedszkolnej oraz czynności samoobsługowych.

1. Kształtowanie sprawności prawidłowego
wykonywania czynności higienicznych
2. Usprawnianie jedzenia sztućcami
3. Zachowywanie czystości w
miejscu jedzenia
4. Samodzielne ubieranie wierzchniej odzieży i obuwia
5. Dawanie okazji do wykazywania
się samodzielnością

FORMY, SPOSOBY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY

Formy pomocy udzielanej uczniowi Sposoby
Okres/wym. godz.

Zajęcia resocjalizacyjne Nie dotyczy
————————————-
Zajęcia socjoterapeutyczne Nie dotyczy
————————————-
Zajęcia rehabilitacyjne

Nie dotyczy
————————————-
Zajęcia rewalidacyjne nie odbywają się
w przedszkolu
————————————-
Zajęcia logopedyczne Zajęcia indywidualne w przedszkolu
Dwa razy w miesiącu po 30 min.
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne nie odbywają się w przedszkolu
—————————————–
Wsparcie pedagoga wspomagającego Nie ma —————————————–
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w przedszkolu:
Zabawy ruchowe,
zajęcia edukacyjne,
ćwiczenia gimnastyczne,
zabawy i ćwiczenia usprawniające, dydaktyczne,
zabawy grupowe,
w parach, zespołach 4-6 osobowych, indywidualnie.
Codziennie w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.
Inne
——————– ——————————————

RODZAJ I ZAKRES WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z
RODZICAMI

1. Zakres współpracy z rodzicami
• wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej:
• zajęcia pokazowe, porady, konsultacje,
• dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych oraz rozwoju ruchowego z uwzględnieniem rozwijania sprawności ruchowej, czynności
samoobsługowych i nawyków higienicznych,
• dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania mowy (ćwiczenia, pomoce
dydaktyczne)
• korzystanie przez rodziców z konsultacji
dyżurującego pedagoga lub psychologa
• realizowanie przez rodziców zaleceń terapii
• logopedycznej (zeszyt)rozmowa wspierająca,

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW
Rodzaj i zakres współpracy

• instruktaże do pracy w domu,
• pedagogizacja rodziców w zakresie metod pracy nad występującymi u dziecka trudnościami,
• wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka (zrozumienie potrzeb i trudności dziecka),
• stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka, wynikach gotowości szkolnej
• ujednolicanie oddziaływań wychowawczych

RODZAJ I ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI/SPECJALISTYCZNYMI/SPECJALNYMI OŚRODKAMI SZKOLNO-WYCHOWAWCZYMI/PRZEDSZKOLAMI INTEGRACYJNYMI/PLACÓWKAMI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI i innymi instytucjami

Instytucja Rodzaj i zakres współpracy

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Zajęcia terapeutyczne – terapia SI,
Akademia Świadomego rodzica – warsztaty dla rodziców
Porady dotyczące rozwoju i wychowania, prelekcje, spotkania, prowadzenie treningów, warsztatów, udzielania instruktaży.
Poradnia specjalistyczna
(Opieka neurologa)
Konsultacje i poradnictwo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tychach Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Przedszkole integracyjne Zajęcia rewalidacyjne

OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

1. Wnioski i modyfikacje IPET

2. Data 17.09.2014r.

3. Podpisy członków Zespołu:

Dyrektor: ………………………………….
Koordynator: ……………………………..
Nauczyciel: ………………………………..
psycholog: …………………………………
logopeda: ………………………………..
rodzice: ………………………………….

4. Podpis rodziców/opiekunów

5. Ustalone przez Dyrektora formy, sposoby, okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin

…………………………..
Data
Podpis Dyrektora

źródło: edux.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s