Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem (przedszkole)

 

……………………………………………….…
pieczęć przedszkola

 

 INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia:
Wychowawca/koordynator zespołu:

Nr orzeczenia:
Termin ważności orzeczenia:
Orzeczenie wydano z uwagi na:
1. Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności
higieniczne;

dostosowanie:
komunikuje potrzebę pójścia do toalety,
samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne,
samodzielnie myje ręce i je wyciera,
myje zęby.

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

dostosowanie:
samodzielnie zdejmuje i ubiera buty, kapcie, czapkę, kurtkę,
samodzielnie ubiera i nosi plecak,
zapina zamek błyskawiczny,
zapina guziki.

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

dostosowanie:
samodzielnie przygotowuje naczynia potrzebne do spożycia posiłku,
samodzielnie spożywa posiłki przygotowane przez rodzica,
spokojnie siedzi przy stole podczas posiłku (jest cicho, nie kopie osób siedzących obok),
je z talerza oraz pije z kubka,
odnosi naczynia do zlewu po skończonym posiłku i myje je.

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

dostosowanie:
wie, że po wykonaniu zadania idzie na przerwę,
samodzielnie wybiera podczas przerwy (z tabletu) zabawę ruchową (np. skakanie na trampolinie).

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

dostosowanie:
naśladuje ruchy z przedmiotem oraz bez niego,
naśladuje ruchy do piosenek i wierszyków,
uczestniczy w zabawach ruchowych.
wykonuje ćwiczenia ruchowe: przysiady, skłony, rzuca do celu, pokonuje tor przeszkód, biega slalomem i po obwodzie koła, skacze przez niewielkie przeszkody,
kopie piłkę do bramki,
rzuca piłkę do kosza,
łapie i rzuca piłkę,
w adekwatny sposób wykorzystuje urządzenia na placu zabaw.

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

dostosowanie:
buduje konstrukcje z klocków,
układa puzzle (20-30 elementów),
bawi się w zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie z wykorzystaniem dostępnych zabawek,
bawi się w zabawy tematyczne,
bawi się zabawkami.

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

dostosowanie:

trzyma tablet w obu dłoniach,
prawidłowo chwyta narzędzia pisarskie, nożyczki, klej,
dba o porządek na ławce i w piórniku (odkłada przybory szkolne w wyznaczone przegródki),
pakuje rzeczy do plecaka,
wyrzuca śmieci,
podczas pracy posługuje się obiema rękami (np. przyklejanie elementu do obrazka, przytrzymywanie kartki ręką).

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

dostosowanie:
siedzi prosto na krześle, dywanie lub podłodze,
trzyma ręce na stole,
siedzi w wyznaczonym miejscu,
wstaje z dywanu, podłogi,
siada w siedzi skrzyżnym podczas zajęć na dywanie,
podczas wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych siedzi przysunięty do stolika z łokciami podpartymi na ławce.

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

dostosowanie:
przewraca strony w książce,
prawidłowo posługuje się narzędziem pisarskim,
wycina proste i złożone kształty,
koloruje kolorowanki,
przykleja elementy,
rysuje szlaczki,
pisze po śladzie,
rysuje obrazki według wzoru.

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

dostosowanie:
podejmuje próbę wskazania na obrazku jaki ma nastrój (wesoły, smutny, zły),
spokojnie reaguje na zmiany w czynnościach rutynowych.

2) szanuje emocje swoje i innych osób;
dostosowanie:
spokojnie reaguje na obecność rówieśników,
wchodzi w interakcje z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

dostosowanie:
adekwatnie reaguje na polecenia i pochwały,
jest spokojny podczas zajęć grupowych, uroczystości i imprez przedszkolnych.

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
dostosowanie:
wykonuje proste prace plastyczne,
bierze udział w przedstawieniach przedszkolnych,
dzieli się zabawkami z rówieśnikami.

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

dostosowanie:
wita się i żegna z rodzicem, osobą bliską.

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

dostosowanie:
adekwatnie reaguje na zachowanie i emocje rówieśników.

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

dostosowanie:
szuka pomocy u osoby dorosłej, gdy jej potrzebuje,
potrafi zakomunikować swoje potrzeby.

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

dostosowanie:
spokojnie czeka na własną kolej podczas wspólnej zabawy z rówieśnikami, nauki podczas zajęć grupowych.

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

dostosowanie:
zauważa, gdy komuś dzieje się krzywda, gdy ktoś płacze.

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

dostosowanie:
spokojnie reaguje na widok zwierząt podczas spacerów, wycieczek.
rozpoznaje zwierzęta.

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

dostosowanie:
bierze udział w spacerach i wycieczkach,
nie niszczy kwiatów i roślinności.

III Społeczny obszar rozwoju dziecka:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

dostosowanie:
nie zabiera rówieśnikom zabawek,
przybija piątkę rówieśnikom,
częstuje rówieśnikami smakołykiem,
dzieli się zabawką, bawi się wspólnie z rówieśnikiem.

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

dostosowanie:
rozpoznaje twarze osób bliskich i kolegów z grupy przedszkolnej,
potrafi wskazać na zdjęciu i w rzeczywistości mamę, tatę i inne bliskie mu osoby,
wie, gdzie znajduje się jego sala przedszkolna.

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

dostosowanie:
odpowiada na pytania ogólne przy użyciu programów do komunikowania się,
reaguje na swoje imię i nazwisko.

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

dostosowanie:
wita się i żegna poprzez podanie ręki, przybicie piątki lub pomachanie,
mówi hej, papa. proszę, dziękuję przy użyciu programów do komunikowania się,
nawiązuje i utrzymuje kontakt wzrokowy podczas powitania i pożegnania.

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

dostosowanie:
wie, że za prawidłowe zachowanie otrzymuje nagrodę (np. smakołyk), a zachowania niewskazane powodują szybsze zakończenie przerwy,
podczas zabawy trzyma rówieśnika za ręce (np. kółko graniaste),
bierze udział w zajęciach grupowych.

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

dostosowanie:
wita się z nauczycielem i rówieśnikiem,
zwraca się w stronę rówieśnika nawiązującego interakcję
współdziała z dziećmi podczas zajęć grupowych i interakcji.

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

dostosowanie:
wie, że po skończonym zadaniu idzie na przerwę,
po wykonaniu aktywności sprząta i odkłada rzecz na właściwe miejsce,
nie zabiera zabawek rówieśnikom,
spokojnie bawi się obok innych dzieci.

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

dostosowanie:
nawiązuje i podtrzymuje kontakt wzrokowy z osobą dorosłą i/lub rówieśnikami,
nie odchodzi, gdy ktoś do niego mówi,
reaguje na polecenia,
reaguje na imię.
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

dostosowanie:
komunikuje za pomocą obrazków i kontaktu wzrokowego,
komunikuje pić/jem/siku naciskając skrypt nagrany na mini me lub wskazując odpowiedni obrazek na tablicy komunikacyjnej,
wybiera przerwę przy pomocy tabletu odpowiednią aktywność (np. bajka), następnie zwraca się w stronę nauczyciela,
komunikuje się za pomocą programów do komunikacji.

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

dostosowanie:
wykonuje prace plastyczne,
bierze udział w zajęciach ruchowych z rówieśnikami,
posługuje się rekwizytami podczas wystąpień na przedstawieniach w placówce.

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

dostosowanie:
komunikuje się za pomocą etykiet, komunikatorów i programów do komunikacji.
rozpoznaje i nazywa ( programy do komunikacji) rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
odpowiada na pytania ogólne (programy do komunikacji),
imituje głoski, sylaby.

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

dostosowanie:
rozpoznaje osoby z najbliższego otoczenia, rówieśników w rzeczywistości i na zdjęciach.

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

dostosowanie:
rozpoznaje globalnie proste wyrazy,
posługuje się planem dnia (etykiety w formie wyrazów),
rozumie skrypty pisane,
dopasowuje wyrazy do obrazków.

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

dostosowanie:
bierze udział w konwersacjach przed i po przerwie,
konwersuje o przedmiotach i zdjęciach za pomocą dostępnych programów komunikacyjnych,
słucha ze zrozumieniem krótkiego opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące usłyszanej treści poprzez wskazywanie obrazków.

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

dostosowanie:
słucha poleceń nauczyciela,

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

dostosowanie:
spokojnie ogląda bajkę i słucha piosenek dla dzieci,
uczestniczy z rówieśnikami w tańcu w kole do muzyki,
naśladuje ruchy do tekstów śpiewanych piosenek,
bierze udział w imprezach okolicznościowych organizowanych w przedszkolu.
8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

dostosowanie:
wykonuje prace plastyczne za pomocą różnych form (kolorowanie, wycinanie, przyklejanie, malowanie farbami).
pisze na komputerze,
pisze litery po śladzie.

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

dostosowanie:
potrafi dopasować napis do obrazka.

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

dostosowanie:
potrafi dopasować identyczne obrazki przedstawiające flagę i godło,
spokojnie słucha hymnu.

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

dostosowanie:
różnicuje pojęcia przeciwstawne,
podaje wymienioną liczbę przedmiotów.

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

dostosowanie:
rozpoznaje podstawowe kolory,
segreguje przedmioty w oparciu o wybraną cechę/przynależność do kategorii,

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

dostosowanie:
naśladuje ruchy nauczyciela: idzie „stopa za stopą”/ „tip – top”.

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

dostosowanie:
określa położenie przedmiotów względem siebie oraz przedmiotów ( na/pod/obok/w),
naśladuje wskazywanie części ciała i twarzy.

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

dostosowanie:
liczy do 10 i potrafi wskazać wynik,
wskazuje, gdzie jest mniej, więcej,
podaje i zabiera określoną liczbę przedmiotów.
16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

dostosowanie:
bierze udział w sprawdzaniu kalendarza podczas zajęć grupowych.

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

dostosowanie:
bawi się w sklep.

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

dostosowanie:
potrafi wskazać na obrazki lub zdjęciu jaką odzież należy ubrać do danej pogody,
dopasowuje zdjęcia, obrazki i cienie (przedstawiające różne rośliny i zwierzęta).

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

dostosowanie:
samodzielnie wybiera i ogląda książkę,
samodzielnie korzysta z tabletu, aplikacji przyjazny plan, programu mówik,
planuje i wykonuje plan na samodzielną zabawę.

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

dostosowanie:
bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami zawodów (pielęgniarka, dentysta, policjant, strażak itp.).
2.Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
Obecność osoby dorosłej-terapeuty na wszystkich zajęciach, który udziela dodatkowej pomocy i pomaga dziecku kontrolować jego zachowanie oraz dba o indywidualny system motywacyjny.
Respektowanie zasad Analizy Stosowanej Zachowania w doborze form i metod pracy z uczniem m.in.:
praca podczas zajęć indywidulanych oparta jest na planie aktywności,
wobec dziecka stosowane są podpowiedzi werbalne, manualne w obrębie ramion i rąk, modelowanie, wizualne (stopniowe ich wycofywanie);
stosowanie technik Analizy Stosowanej Zachowania (m.in. techniki wyodrębnionych prób, planów aktywności, uczenie incydentalne i sytuacyjne, skrypty, wideomodelowanie);
w pracy z dzieckiem wykorzystujemy różnorodne materiały pomocnicze: skrypty, obrazki, nagrania audio, wideo,
każde pożądane zachowanie dziecka jest wzmacniane (pochwała słowna konkretnego zachowania, gospodarka żetonowa, ulubione aktywności),
wzmacnianie dziecka za włożony wysiłek, tworzyć przyjazną atmosferę,
polecenia ustne i pisemne o prostej konstrukcji (należy upewnić się czy zostały dobrze zrozumiane, w razie potrzeby należy dodatkowo wyjaśnić),
unikamy stosowania metafor i komunikatów niejasnych,
nauka samokontroli emocji odbywa się podczas przystępowania do trudnych dla dziecka zadań;
nauka utrzymywania kontaktu wzrokowego odbywa się na bieżąco podczas każdej interakcji (m.in. wtedy gdy nauczyciel odpowiada na pytania dziecka lub spełnia jego prośbę tylko wtedy, gdy dziecko popatrzy),
polecenia kierowane do dziecka formułowane są w sposób konkretny oraz krótko i jasno określają cel działania,
praca samodzielna dziecka poprzedzona jest dokładną instrukcją, analizą zadania lub tekstu, demonstracją, w razie potrzeby wykorzystaniem poglądowych pomocy i środków dydaktycznych oraz dodatkowymi objaśnieniami,
w trakcie pracy dydaktycznej wykorzystywane są czynności praktyczne i manipulacyjne, (bazowanie na materiale poglądowym, pokazie, przykładzie, obrazach, eksponatach itp. ),
dziecko w czasie wolnym ma zapewnione wsparcie wychowawcze (w czasie przerw, na boisku szkolnym),
wszystkie formy i metody pracy nakierowane są na wsparcie indywidualnego potencjału rozwojowego dziecka oraz uczenie go umiejętności współdziałania i współpracy w zespole,
ucząc nową umiejętność budujemy dziecku sekwencje reakcji (łańcuch zachowań) i uczymy je kolejnych etapów,
generalizacja nabytych umiejętności (generalizacja bodźca, reakcji, w czasie jak i zachowań w śród rówieśników),
nacisk na rozwijanie zachowań werbalnych, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności społecznych,
dostosowujemy poziom trudności zadań przedszkolnych i domowych do indywidualnych możliwości dziecka;
dzielimy materiał na mniejsze części, aby ułatwić zapamiętanie i odtworzenie (rozkładanie nauki umiejętności na kolejne kroki, przejście do kolejnego jest uzależnione od opanowania wcześniejszego),
utrwalamy zdobyte wiadomości i umiejętności poprzez ich częste powtarzanie i przypominanie,
zalecanie dodatkowej pracy samodzielnej w domu oraz z rodzicami w celu utrwalania wiadomości.
Zalecenia logopedy
Brak lub …….;

Inne (np. dotyczące usprawniania małej motoryki lub dużej, umiejętności społecznych, kontaktu wzrokowego)
Brak lub ….

3. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane

Forma zajęć

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zajęcia specjalistyczne)
Zajęcia logopedyczne (zajęcia specjalistyczne)
Zajęcia socjoterapeutyczne (zajęcia specjalistyczne)
Inne zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym
……………………………….
………………………….……
Porady i konsultacje

4. Działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, i innych form wychowania przedszkolnego
Poradnie specjalistyczne

Placówki doskonalenia nauczycieli
szkolenia, kursy, konferencje
Organizacje pozarządowe;

Instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży);

Inne
5. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka

Zalecania z poradni dotyczące pracy z dzieckiem:
Rozwijanie różnych form komunikacji z otoczeniem
Wdrażanie do kontaktu zadaniowego,
Rozwijanie umiejętności naśladowania czynności i zachowań,
Usprawnianie i integrowanie funkcji percepcyjno- motorycznych,
Rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
Poszerzanie repertuaru zabaw tematycznych i symbolicznych,
Rozwijanie kompetencji społecznych, w tym kontaktu wzrokowego,
Poszerzanie zasobu słownictwa,
Stawianie granic zachowania i ich konsekwentne egzekwowanie,
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
Rozwijanie umiejętności współdziałania, dzielenia pola uwagi z drugą osobą.

6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka
Działania wspierające rodziców
rozmowa wspierająca;
wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka (zrozumienie potrzeb i trudności dziecka);
stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka;
włączanie rodziców w życie przedszkola;
Zakres współpracy z rodzicami
wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie sfer deficytowych oraz redukcję zachowań niepożądanych;
dostarczanie prac domowych;
bieżące przekazywanie informacji (kontakt telefoniczny, mailowy).
Data opracowania IPET ………………….

Członkowie Zespołu opracowujący IPET
1. Nauczyciel specjalista

2. Nauczyciele prowadząc oddział

3. Opiekun przebiegu procesu terapeutycznego

4. Pozostali członkowie zespołu
– …………………………….

Podpis rodziców/opiekunów prawnych poświadczający akceptację IPET

………………………………….…………………

………………………………….…………………

 

źródło: pedagogika-specjalna.edu.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s