Data opracowania ……….

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Opracowany przez zespół w składzie:

Koordynator zespołu: ………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Na okres: …………………………………………………..

I. Metryczka

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………..

Data urodzenia ………………………………………………………………

Klasa ………………………..

Wychowawca ……………………………………………..

Orzeczenie (w formie tabelki).

1 kolumna:

rozpoznanie ……………………………………………….

data wydania ……………………….

numer …………….

kto wydał ……………………………………………….

na jaki okres ……………………………

2 kolumna: zalecenia zawarte w orzeczeniu.

II. Cele ( tabelka, 2 kolumny).

1 kolumna: EDUKACYJNE

Ogólne:

tożsame z określonymi w podstawie programowej.

Szczegółowe (operacyjne):

wynikające z podstawy programowej.

2 kolumna: TERAPEUTYCZNE

Ogólne:

 • zmobilizowanie do aktywnego działania, mimo istniejących przeszkód, i nauczenie sposobów pokonywania niepowodzeń;
 • doprowadzenie do zrozumienia i zaakceptowania przez ucznia własnych trudności przystosowawczych do wymagań szkoły;
 • rozwinięcie poczucia własnej wartości i wzbudzenie wiary w możliwość osiągania sukcesów;
 • zbudowanie postawy zrozumienia i życzliwości wobec ucznia ze strony innych dzieci;
 • zapobieganie mogącym się pojawić zaburzeniom emocjonalnym, wtórnym wobec problemów dydaktycznych.

Szczegółowe (operacyjne):

 • uczeń zna swoje mocne i słabe strony, wie, jak radzić sobie z trudnościami i do kogo się zwrócić o pomoc w razie potrzeby;
 • rozumie własne ograniczenia i brak możliwości osiągnięcia pełnego, obiektywnego sukcesu w określonych obszarach dostrzegając jednocześnie możliwość osiągnięcia powodzenia w innych;
 • potrafi kompensować trudności w realizacji działań sprawiających mu trudności alternatywnymi sposobami postępowania;
 • wie dokładnie, jakie są wobec niego wymagania – rozumie je;
 • wie, że w pokonaniu potencjalnych problemów w nauce znajdzie wsparcie u wszystkich nauczycieli;
 • potrafi nawiązywać satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami.

III. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (metody i formy pracy)

(tabela, 2 kolumny)

1. Warunki zewnętrzne/1. Uczeń siedzi blisko nauczyciela. Nauczyciel jest w stanie na bieżąco kontrolować jego prace, motywować go, przywoływać uwagą.

2. Prace domowe/2. Nauczyciele każdorazowo sprawdzają, czy uczeń wie (zapisał), jaką pracę ma do wykonania w domu. W razie potrzeby ma wydłużony czas na jej wykonanie lub zadanie jest dzielone na mniejsze partie.

3. Egzekwowanie wiedzy/3. Podczas wypowiedzi ustnych wsparcie w formie dodatkowych pytań, które umożliwiają sprawniejszą artykulację posiadanej wiedzy. Podczas pisemnych prac klasowych – w razie potrzeby i w mirę możliwości – wydłużenie czasu na ich wykonanie, dostosowanie formy zadań do ograniczeń ucznia.

4. Ocenianie/4. Ocenianie zgodne z zasadami obowiązującymi w szkole ze szczególnym zwracaniem uwagi na aktywność i wysiłek włożony w wykonywanie zadania oraz przyrost wiedzy i umiejętności (ocenianie w poszczególnych przedmiotów oraz ocenianie zachowania przede wszystkim na płaszczyźnie indywidualnej – co uczeń osiągnął w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych).

5. Sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne/ 5. Wizualne pomoce dydaktyczne: plansze, wykresy, rysunki, przeźrocza, multimedia itp.

Zakres dostosowań form i metod pracy (w jednej kolumnie)

 • indywidualizacja programu nauczania pod względem tempa, zakresu i sposobu przekazywania treści programowych;
 • podparcie wiadomości podawanych słuchowo danymi wzrokowymi;
 • formułowanie indywidualnych instrukcji, krótszych, konkretnych; powtarzanie ich w razie potrzeby;
 • pomoc w odczytywaniu poleceń i instrukcji podczas lekcji;
 • podczas podpowiedzi ustnych dawanie dodatkowych wskazówek, naprowadzanie;
 • wspieranie podczas redagowania przez ucznia wypowiedzi ustnych (np. podpowiadanie brakujących słów) oraz pisemnych wypowiedzi;
 • upewnianie się, czy uczeń prawidłowo rozumie polecenia; umożliwianie odpowiedzi ustnej w razie niepowodzenia podczas pracy pisemnej;
 • wydłużenie – w miarę możliwości – czasu pisania klasówek i sprawdzianów;
 • tolerancyjne ocenianie prac pisemnych zarówno pod względem poprawności, jak i estetyki;
 • dzielenie materiału do opanowania na mniejsze części;
 • wprowadzenie przerw w pracy (gimnastyka, ćwiczenia oddechowe);
 • docenianie wysiłku włożonego w realizację konkretnych zadań i w pokonywanie trudności, wspieranie, motywowanie, pochwały, zauważanie mocnych stron.

Zakres dostosowań form i metod pracy w obrębie poszczególnych przedmiotów (2 kolumny 1- nazwa przedmiotu, 2 – miejsce na opis (dostosowania).

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Muzyka

Plastyka

Historia

Przyroda

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

(więcej w zakładkach na stroniach autyzmwszkole.com i autyzmschemat.life)

IV. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia

(Tabelka 2 kolumny)

1. Działania o charakterze rewalidacyjnym/1. W trakcie bieżącej pracy z uczniem bazowanie na tych jego funkcjach psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone. Stawianie na mocne strony ucznia i poszukiwanie tego, co w nim najlepsze. Zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach zadaniowych. Tworzenie klimatu akceptacji i zrozumienia.

2. działania rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne/2. Wykorzystywanie bieżących sytuacji wychowawczych do dostarczania uczniowi wiedzy na temat sposobu budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, znoszenie porażek, przyjmowanie ról w grupie.

3. działanie o charakterze resocjalizacyjnym/3. …………………………………

4. działania o innym charakterze/4. Działania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym. Podczas bieżącej pracy z uczniem udzielanie mu wsparcia w osiągnięciu umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej i inspirowanie do tworzenia długofalowych planów życiowych. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron ucznia, jego temperamentu, zdolności, predyspozycji i zainteresowań. Poruszanie podczas prowadzonych lekcji i indywidualnych rozmów z uczniem, tematów: różne role życiowe, poczucie własnej wartości, asertywność, komunikacja werbalna i pozawerbalna, współpraca, samodzielność, kreatywność, ścieżki dalszego kształcenia, świat zawodów, rynek pracy.

V. Formy, wymiar i okres udzielania uczniowi pomocy

Ustalenia dotyczące pomocy Zalecenia zespołu Ustalenia dyrektora

forma / okres forma/okres/ wymiar

Formy pomocy ZDW-j. polski/IX-VI ZDW-j.p. IX-VI 1h w tyg.

psychologiczno logopedia/IX-VI logopedia/IX-VI/ 1hw tyg.

pedagogicznej

Inne formy: ………………………………………………………………………..

Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne

(Tabela 2 kolumny)

Rodzaj zajęć – wymiar godzin/ zajęcia dla ucznia z zespołem Aspergera – 2 godziny w tygodniu

Kluczowe cele pracy rewalidacyjnej/ podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego ucznia, przeciwdziałanie ewentualnym wtórnym zaburzeniom emocjonalnym na tle istniejących trudności, maksymalne rozwijanie mocnych stron ucznia, wzmacnianie i usprawnianie zburzonych obszarów funkcjonowania.

Dodatkowo zatrudniona kadra w celu indywidualnego wsparcia ucznia.

(Tabelka, 2 kolumny)

Zatrudniony/ nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizujący kształcenie ucznia, okres udzielania wsparcia: IX-VI, wymiar godzin: 12,5 godziny.

Zakres i charakter wsparcia

 • pomoc nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia;
 • współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, w tym w doborze form i metod pracy z uczniem;
 • wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatne do potrzeb i zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, np.:
 • – wskazywanie uczniowi właściwego fragmentu tekstu do przeczytania, kiedy grupa czyta cały tekst,
 • – zakreślanie (najlepiej na kolorowo) najważniejszych informacji, podczas gdy grupa ma je samodzielnie znaleźć,
 • upewnij się dodatkowo, indywidualnie, czy uczeń zrozumiał polecenie,
 • – monitorowanie pracy ucznia, sprawdzanie, czy podąża za tokiem lekcji,
 • – w miarę potrzeb zadawanie pytań dodatkowych, które naprowadzają ucznia na właściwą odpowiedź, pozwalają znaleźć rozwiązanie,
 • – dostarczanie wskazówek pomocniczych, które pomogą w wykonaniu złożonego zadania, np. opis bohatera lektury – musi zawierać prezentacją postaci, opis wyglądu zewnętrznego, cech charakteru itd.,
 • – decyduje o zrobieniu przerwy śródlekcyjnej dającej uczniowi np. możliwość wyciszenia się,
 • – sygnalizowanie konieczności wydłużenia czasu na wykonanie zadania przez ucznia,
 • – decydowanie, że dane zadanie będzie dokończone później lub następnego dnia,
 • – informowanie nauczyciela o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć,
 • możliwość ustalania konkretnych zadań dla ucznia, gdy pracuje on w grupie z innymi dziećmi,
 • dostarczanie dodatkowych pomocy dydaktycznych, np. modeli przestrzennych brył, rysunków poglądowych.

Ten rodzaj pomocy stosowany będzie tylko w razie potrzeby. Uczeń ma jak najwięcej pracować samodzielnie. Nadmierne ułatwienie i pomaganie obniża jego pozycję w grupie oraz jego kreatywność.

Uczeń powinien samodzielnie stwierdzać, że ma problem, i prosić o pomoc w jego rozwiązaniu (w razie potrzeby będzie tego uczony).

Pomoc uczniowi nakierowana będzie na jego usamodzielnienie, np. uczeń nie pamięta, jak jest następna lekcja, i nie wie, do której sali iść – nauczyciel nie daje mu odpowiedzi, ale zasugeruje, aby wyjął dzienniczek i sprawdził w planie lekcji.

Jeśli nie wymaga tego specyfika zadania lub udzielanej pomocy, nauczyciel wspomagający nie będzie siedział obok ucznia. Będzie podkreślał, że pomaga wszystkim dzieciom (i w miarę możliwości będzie to robił), aby unikać stygmatyzacji ucznia.

VI. Współpraca z rodzicami

Działania wspierające rodziców:

 • zapewnienie możliwości udziału rodziców w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w opracowaniu i modyfikacji IPET;
 • ustalenie dogodnych dla rodziców terminów spotkań;
 • udzielanie wskazówek (nauczyciele, pedagog), jak pracować z dzieckiem w domu;
 • organizowanie konsultacji indywidualnych ze specjalistami PPP.

Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia: realizacji zleceń zawartych w orzeczeniu i warunków do nauki (w tym sprzętu specjalistycznego i odpowiednich środków dydaktycznych, zajęć specjalistycznych, integracji dziecka ze środowiskiem i przygotowaniem go do samodzielności w życiu dorosłym):

 • konsultacje z rodzicami w sprawie realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; kontakt z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem w celu opracowania planu pokonywania trudności, jakie dziecko napotyka podczas zajęć edukacyjnych i w kontaktach z rówieśnikami (dzielenie się spostrzeżeniami, pomysłami, wzajemna wymiana doświadczeń);
 • proponowanie i wspomaganie w realizacji różnych sposobów integracji ucznia ze środowiskiem rówieśniczym, w tym uczniami pełnosprawnymi, np. zapraszanie kolegów do domu w celu wykonywania wspólnych działań (projektu, prezentacji, zadania zespołowego);
 • udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom w uzyskaniu dla dziecka pomocy, w tym dodatkowych zajęć specjalistycznych w instytucjach szkolnych;
 • udzielanie rad w kwestii doboru pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, mogących ułatwić uczniowi funkcjonowanie w szkole; wskazywanie osób/instytucji mogących takich rad udzielić.

VII. Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami (w zależności od potrzeb)

 • współdziałanie ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie przechowywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców);
 • współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;
 • organizowanie przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i pracowników innych specjalistycznych instytucji szkoleń dla nauczycieli na temat metod i sposobów udzielania uczniowi efektywnych form wsparcia;
 • korzystanie z porad i konsultacji w instytucjach zewnętrznych (Słupek, 2018).

Podpisy osób opracowujących IPET Podpisy rodziców/opiekunów

…………………………………………………………… ………………………………………………….

źródło: K. Słupek: „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi… „, HARMONIA, Gdańsk 2018

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s