ARKUSZ POMOCNICZY DO OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA
(zawartej w arkuszu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia)

MOTORYKA DUŻA
nie ma problemów z utrzymaniem równowagi ciałama problemy z utrzymaniem równowagi ciała
ma dobrą koordynacja ruchów kończynma słabą koordynację ruchów kończyn
ogólną sprawnością fizyczną nie odbiega od poziomu rówieśnikówogólną sprawnością fizyczną odbiega od poziomu rówieśników
wykazuje się sprawnością w grach zespołowychnie wykazuje się sprawnością w grach zespołowych
chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowychniechętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
MOTORYKA MAŁA
nie ma problemów z manipulowaniem przedmiotami w celu wykonania zadaniama problemy z manipulowaniem przedmiotami w celu wykonania zadania
nie ma problemów z chwytaniem przedmiotówma problemy z chwytaniem przedmiotów
nie ma problemów ze skoordynowanym używaniem obu rąkma problemy ze skoordynowanym używaniem obu rąk
nie sprawia wrażenia osoby „niezręcznej”sprawia wrażenie osoby „niezręcznej”
SPOSTRZEGANIE
jest spostrzegawczyjest mało spostrzegawczy
wychwytuje informacje ważne z punktu widzenia omawianego tematuma problemy z wychwyceniem informacji ważnych z punktu widzenia omawianego tematu
szybko odnajduje informacje w materiale wzrokowymwolno odnajduje informacje w materiale wzrokowym
UWAGA
jest skupiony w trakcie zajęć, potrafi długo utrzymywać uwagę na danym zadaniutrudno jest mu skupić się na zadaniach, szybko się rozprasza
jest wytrwały w pracybrak mu wytrwałości w pracy
potrafi pracować przy różnych dystraktorach (szum, hałas itp.)szum, hałas szybko go rozpraszają
łatwo przywołać jego uwagęnie reaguje na przywoływanie uwagi
ma podzielną uwagęnie ma podzielnej uwagi
pamięta kierowane do niego poleceniaszybko zapomina polecenia
PAMIĘĆ
ma dobrą pamięć słuchowąsłabo zapamiętuje materiał słuchowy
ma dobrą pamięć wzrokowąma dobrą pamięć wzrokową słabo zapamiętuje materiał wzrokowy
łatwo zapamiętuje różne treściżeby coś zapamiętać musi długo pracować
potrafi przywołać treści omawiane wcześniejszybko zapomina to, czego się nauczył
posiada bogaty zasób wiadomościnie zapamiętuje obszernych treści
długo pamięta przyswojone treścitrudno mu zapamiętać informacje, które wcześniej przyswoił
MYŚLENIE
szybko wychwytuje związki między pojęciaminie wychwytuje zależności między pojęciami
szybko kojarzy fakty, informacjewolno kojarzy fakty
potrafi uogólniać różne treścinie potrafi uogólniać różnych treści
wyciąga trafnie wnioskima kłopoty z wyciąganiem trafnych wniosków
dokonuje trafnych skojarzeńnie dokonuje trafnych skojarzeń
szybko łączy faktynie potrafi szybko łączyć różnych faktów
generuje ciekawe, niekonwencjonalne pomysły na rozwiązywanie różnych problemówbrakuje mu pomysłów na rozwiązywanie różnych problemów
potrafi zaprezentować własny punkt widzenianie potrafi zaprezentować własnego punktu widzenia
dokonuje trafnych analiz różnych treścinie potrafi dokonywać trafnych analiz różnych treści
MOWA/KOMUNIKOWANIE SIĘ
mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i stylistycznymmówi niepoprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i stylistycznym
poprawnie formułuje zdania, wypowiedzinieprawidłowo formułuje zdania, wypowiedzi
jego wypowiedzi są płynne i rozbudowanew jego wypowiedziach brak jest płynności, są mało rozbudowane, lakoniczne, ogólnikowe
chętnie zabiera głosniechętnie zabiera głos
łatwo werbalizuje własne myślima trudności z werbalizowaniem myśli, formułowaniem wypowiedzi
KONTROWANIE EMOCJI, RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH
kontroluje swoje zachowania w sytuacjach trudnychnie kontroluje swoich zachowań w sytuacjach trudnych
dobrze funkcjonuje w warunkach stresuźle funkcjonuje w warunkach stresu
nie wycofuje się z trudnych zadańrezygnuje, wycofuje się z trudnych zadań
potrafi konstruktywnie rozwiązywać konfliktynie potrafi konstruktywnie rozwiązywać konfliktów
nie obraża się na innych, nie płacze w sytuacjach trudnychobraża się na innych, jest płaczliwy
spokojnie reaguje na opinie o sobie i zaistniałe sytuacje trudnenie potrafi spokojnie reagować na opinie o sobie i zaistniałe sytuacje trudne
podejmuje działania pozwalające na rozwiązanie sytuacji problemowejnie podejmuje działań pozwalających na rozwiązanie sytuacji problemowej
nie wycofuje się, nie zniechęcawycofuje się, łatwo się zniechęca
nie poddaje się w obliczu niepowodzeniapoddaje się w obliczu niepowodzenia
zna i stosuje sposoby redukowania nadmiernego napięcia emocjonalnegonie zna i nie stosuje sposobów pozwalających na redukowanie nadmiernego napięcia emocjonalnego
MOTYWACJA DO NAUKI
uważa na lekcjinie uważa na lekcji
słucha z zainteresowaniem nauczyciela i kolegów zabierających głosnie słucha nauczyciela, nie słucha odpowiedzi kolegów, zajmuje się czymś innym
aktywny na zajęciach (zgłasza się, robi notatki)jest bierny na lekcji, nie zgłasza się, nie robi notatek
jest zawsze przygotowany do lekcjinie przygotowuje się do lekcji
potrafi prosić o pomoc, gdy czegoś nie wienie prosi o pomoc, gdy czegoś nie wie
ma odrobione prace domowenie odrabia prac domowych
ma zawsze potrzebne pomoce do lekcjinie przynosi przyborów szkolnych, zeszytów, książek
zgłasza się do wykonywania zadań dodatkowychnie zgłasza się do wykonywania prac dodatkowych
dzieli się wiedzą z innymizapytany najczęściej milczy
jest wytrwały w pracyjest niecierpliwy, szybko się wycofuje, gdy czegoś nie potrafi zrobić
chętnie podejmuje się zlecanych zadańnie podejmuje zleconych zadań
dobrze współpracuje na zajęciachnie współpracuje z innymi
chce i lubi się uczyćnie chce i nie lubi się uczyć
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE
opanował na poziomie bardzo dobrym/dobrym/koniecznym, wiadomości szkolne wynikające z podstawy programowejnie opanował/słabo opanował wiadomości i umiejętności szkolne wynikające z podstawy programowej
ma problemy z nauką konkretnych przedmiotów. Jakich?nie ma problemów z nauką konkretnych przedmiotów
CZYTANIE
czyta na poziomie wymagań klasy, w której się uczyczyta poniżej wymagań programowych klasy
czyta:
płynnie zdaniami
z właściwą intonacją
w dobrym tempie
bezbłędnie
czyta: wyrazami, sylabami („ślizga się”; po sylabach), głoskami („ślizga się” po głoskach)
głoskami z wtórną syntezą
z niewłaściwą intonacją
w słabym tempie
popełnia błędy (nieliczne, liczne)
rozumie czytane treścinie rozumie czytanych treści
czyta chętnieczyta niechętnie
PISANIE
pisze na poziomie wymagań klasy, w której się uczyjakość pisania nie spełnia wymagań klasy, w której się uczy
pisze poprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym stylistycznympisze niepoprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym stylistycznym
dobre tempo pisaniawolne tempo pisania
pisze starannie, czytelniepisze niestarannie, nieczytelnie
LICZENIE
liczy na poziomie wymagań klasy, w której się uczynie liczy na poziomie wymagań klasy, w której się uczy
zna tabliczkę mnożenianie zna tabliczki mnożenia
liczy sprawnie w pamięci adekwatnie do poziomu wymagańsłabo liczy w pamięci
wykorzystuje umiejętności liczenia w praktycenie potrafi wykorzystać umiejętności liczenia w praktyce
ZAINTERESOWANIA
posiada zainteresowania akceptowane społecznienie posiada zainteresowań 
posiada zainteresowania nieakceptowane społecznie
dzieli się swoimi zainteresowaniaminie dzieli się swoimi zainteresowaniami
prezentuje na forum klasy i/lub szkoły swoje zainteresowanianie prezentuje na forum klasy i/lub szkoły swoich zainteresowań
poświęca wolny czas na poszerzanie zainteresowań i pasjinie poświęca wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań i pasji
ŚRODOWISKO RODZINNE
rodzice są zainteresowani edukacją dzieckamałe zainteresowanie rodziców edukacją szkolną dziecka
brak zainteresowania rodziców edukacją szkolną dziecka
rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dzieckasłaba współpraca rodziców z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dziecka
brak współpracy rodziców z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dziecka
rodzice zapewniają dziecku odpowiednie warunki do nauki domowejrodzice nie zapewniają dziecku właściwych warunków do nauki domowej
rodzice dobrze motywują dziecko do naukirodzice nie motywują dziecka do nauki 
rodzice niewłaściwie motywują dziecko do nauki
w sytuacjach trudności dziecka w nauce, rodzice wspierają je w ich pokonywaniurodzice w niewielkim stopniu pomagają dziecku w pokonaniu trudności w nauce
rodzice nie pomagają dziecku w pokonaniu trudności w nauce
rodzice są na bieżąco zorientowani w sytuacji szkolnej dzieckarodzice nie są zorientowani w sytuacji szkolnej dziecka
ŚRODOWISKO RÓWIEŚNICZE
utrzymuje kontakty rówieśnicze z osobami dającymi pozytywne wzorceutrzymuje kontakty rówieśnicze z osobami dającymi negatywne wzorce
łatwo nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikamima problemy w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
szanuje rówieśnikównie okazuje szacunku rówieśnikom
w sytuacji potrzeby potrafi nieść pomoc innymnie udziela pomocy innym
jest akceptowany przez rówieśnikównie jest akceptowany przez rówieśników
potrafi współpracować z innyminie potrafi współpracować z innymi
jest pozytywnym wzorcem zachowań dla innychnie stanowi pozytywnego wzorca zachowań dla innych 
daje negatywne wzorce innym
nie ulega presji otoczenia, ma swoje zdaniełatwo ulega presji otoczenia, nie ma swojego zdania
koledzy lubią z nim przebywaćkoledzy nie lubią z nim przebywać
ŚRODOWISKO SZKOLNE
przestrzega normy i zasady obowiązujące w szkolenie przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole
odnosi się z szacunkiem do innych osóbnie szanuje rówieśników, odnosi się do nich niewłaściwie
systematycznie uczęszcza do szkołyopuszcza zajęcia lekcyjne (przyczyny obiektywne, bez uzasadnionej przyczyny)
inicjuje różne zadania na rzecz szkoły i klasyrzadko podejmuje inicjatywy związane z realizacją zadań na rzecz szkoły/klasy
wcale nie podejmuje inicjatywy związane z realizacją zadań na rzecz szkoły/klasy
aktywny, uczynny, chętnie pomaga innymbierny, mało uczynny, niechętny do pomocy innym
realizuje swoje pasje i zainteresowanianie ma pasji i zainteresowań                                                                                                                                                         Data opracowania: ………………………………..

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY
Opracowany przez zespół w składzie:

Koordynator zespołuOlaf Miziurskiprzyroda
Katarzyna Malinowskajęzyk polski
Piotr Różalskimatematyka
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….

Na okres: ……………………………………………..

I. Metryczka

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………….

Data urodzenia: ……………………………………

Klasa: ……………………………………

Wychowawca: ………………………………………………………………….

Orzeczenie

rozpoznanie:……………………………………………..

zalecenia zawarte w orzeczeniu

data wydania:…………………………………………….


numer:…………………………………………………….


kto wydał:…………………………………………………

………………………………………………………………


na jaki okres:…………………………………………….

II. Cele

Edukacyjne Terapeutyczne
Ogólne:
tożsame z określonymi w podstawie programowej.

Szczegółowe (operacyjne):
wynikające z podstawy programowej.
Ogólne:zmobilizowanie do aktywnego działania, mimo istniejących przeszkód i nauczenie sposobów pokonywania niepowodzeń;doprowadzenie do zrozumienia i zaakceptowania przez dziecko własnych trudności przystosowawczych do wymagań szkoły;rozwinięcie poczucia własnej wartości i wzbudzenie wiary w możliwość osiągania sukcesów;zbudowanie postawy zrozumienia i życzliwości wobec ucznia ze strony innych dzieci;zapobieganie mogącym się pojawiać zaburzeniom emocjonalnym, wtórnym wobec problemów dydaktycznych.Szczegółowe (operacyjne):uczeń zna swoje mocne i słabe strony, wie jak radzić sobie z trudnościami i do kogo zwrócić się o pomoc w razie potrzeby;rozumie własne ograniczenia i brak możliwości osiągnięcia pełnego, obiektywnego sukcesu w określonych obszarach, dostrzegając jednocześnie możliwość osiągnięcia powodzenia w innych;potrafi kompensować trudności w realizacji działań sprawiających mu trudności alternatywnymi sposobami postępowania;wie dokładnie jakie są wobec niego wymagania – rozumie je;wie, że w pokonywaniu potencjalnych problemów w nauce znajdzie wsparcie u wszystkich nauczycieli;potrafi nawiązywać satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami.

III. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (metody i formy pracy)

Warunki zewnętrzne – w tym stanowisko pracyUczeń siedzi blisko nauczyciela. Nauczyciel jest w stanie na bieżąco kontrolować jego prace, motywować go, przywoływać uwagą.
Prace domoweNauczyciele każdorazowo sprawdzają, czy uczeń wie (zapisał) jaką pracę ma do wykonania w domu. W razie potrzeba ma wydłużony czas na jej wykonanie lub zadanie jest dzielone na mniejsze partie.
Egzekwowanie wiedzyPodczas wypowiedzi ustnych wsparcie w formie dodatkowych pytań, które umożliwią sprawniejszą aktualizację posiadanej wiedzy. Podczas pisemnych prac klasowych – w razie potrzeby i w miarę możliwości – wydłużenie czasu na ich wykonanie, dostosowanie formy zadań do ograniczeń ucznia.
OcenianieOcenianie zgodne z zasadami obowiązującymi w szkole ze szczególnym zwracaniem uwagi na aktywność i wysiłek włożony w wykonywanie zadania oraz przyrost wiedzy i umiejętności (ocenianie z poszczególnych przedmiotów oraz ocenianie zachowania przede wszystkim na płaszczyźnie indywidualnej – co uczeń osiągnął w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych).
Sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczneWizualne pomoce dydaktyczne: plansze, wykresy, rysunki, przeźrocza, multimedia itp.

Zakres dostosowań form i metod pracy


indywidualizacja programu nauczania pod względem tempa, zakresu i sposobu przekazywania treści programowych;podparcie wiadomości podawanych słuchowo danymi wzrokowymi;formułowanie indywidualnych instrukcji, krótszych, konkretnych. Powtarzanie ich w razie potrzeby;pomoc w odczytywaniu poleceń i instrukcji podczas lekcji;podczas odpowiedzi ustnych dawanie dodatkowych wskazówek, naprowadzanie;wspieranie podczas redagowania przez ucznia wypowiedzi ustnych (np. podpowiadanie brakujących słów) oraz pisemnych wypowiedzi;upewnianie się czy uczeń prawidłowo rozumie polecenia. Umożliwianie odpowiedzi ustnej w razie niepowodzenia podczas pracy pisemnej;wydłużenie – w miarę możliwości – czasu pisania klasówek i sprawdzianów;tolerancyjne ocenianie prac pisemnych zarówno pod względem poprawności jak i estetyki;dzielenie materiału do opanowania na mniejsze części;wprowadzenie przerw w pracy (gimnastyka, ćwiczenia oddechowe);docenianie wysiłku włożonego w realizację konkretnych zadań i w pokonywanie trudności, wspieranie, motywowanie, pochwały, zauważanie mocnych stron.


Zakres dostosowań form i metod pracy w obrębie poszczególnych przedmiotów


Język polski


Język angielski


Język niemiecki


muzyka


Plastyka


Historia


Przyroda


Geografia


Biologia


Chemia


Fizyka


Matematyka


Informatyka


Technika


Wychowanie fizyczne

IV. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia

działania o charakterze rewalidacyjnymW trakcie bieżącej pracy z uczniem bazowanie na tych jego funkcjach psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone. Stawianie na mocne strony ucznia i poszukiwanie tego, co w nim najlepsze. Zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu emocjonalnego w sytuacjach zadaniowych. Tworzenie klimatu akceptacji i zrozumienia.
działania rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczneWykorzystywanie bieżących sytuacji wychowawczych do dostarcza uczniowi wiedzy na temat sposobu budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, znoszenia porażek, przyjmowania ról w grupie.
działania o charakterze resocjalizacyjnym——————————————–
działania o innym charakterzeDziała związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym. Podczas bieżącej pracy z uczniem udzielanie mu wsparcia w osiągnięciu umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej i inspirowanie do tworzenia długofalowych planów życiowych. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron ucznia, jego temperamentu, zdolności, predyspozycji i zainteresowania. Poruszanie podczas prowadzonych lekcji i indywidualnych rozmów z uczniem tematów: różne role życiowe, , poczucie własnej wartości, asertywność, komunikacja werbalna i pozawerbalna, współpraca, samodzielność, kreatywność, ścieżki dalszego kształcenia, świat zawodów, rynek pracy.

V. Formy, wymiar godzin i okres udzielania uczniowi pomocy 

Ustalenia dotyczące pomocyZalecenia zespołuUstalenia Dyrektora
formaokres udzielania pomocyformaokres udzielania pomocywymiar godzin
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznejZDW – j. polskiIX – VIZDW – j. polskiIX – VI1h
logopediaIX – VIlogopediaIX – VI1h
Inne formy

Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne


Rodzaj zajęć – wymiar godzin

zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z zespołem Aspergera – 2 godziny w tygodniu
Kluczowe cele pracy rewalidacyjnejpodniesienie stopnia funkcjonowania społecznego ucznia, przeciwdziałanie ewentualnym wtórnym zaburzeniom emocjonalnym na tle istniejących trudności, maksymalne rozwijanie mocnych stron ucznia, wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania.

Dodatkowo zatrudniona kadra w celu indywidualnego wsparcia ucznia


Zatrudniony


nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizujący kształcenia ucznia

okres udzielania wsparcia:IX – VIwymiar godzin:12,5 h

Zakres i charakter wsparcia


pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych odpowiednio do potrzeb ucznia;współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, w tym w doborze form i metod pracy z uczniami;wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb i zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu np.:wskazywanie uczniowi właściwy fragment tekstu do przeczytania, kiedy grupa czyta cały tekst,zakreślanie (najlepiej na kolorowo) najważniejszych informacji, podczas gdy grupa ma je samodzielnie znaleźć,upewnianie się dodatkowo, indywidualnie, czy uczeń zrozumiał polecenie,monitorowanie pracę ucznia; sprawdzanie, czy podąża za tokiem lekcji,w miarę potrzeb zadawanie pytań dodatkowych, które naprowadzają ucznia na właściwą odpowiedź, pozwalają znaleźć rozwiązanie,dostarczanie wskazówek pomocniczych („szkieletu”), które pomogą w wykonaniu złożonego zadania, np. opis bohatera lektury – musi zawierać prezentację postaci, opis wyglądu zewnętrznego, cech charakteru itd.,decydowanie o zrobieniu przerwy śródlekcyjnej, np. dając uczniowi możliwość wyciszenia się,sygnalizowanie konieczności wydłużenia czasu na wykonanie zadania przez ucznia,decydowanie, że dane zadanie będzie dokończone później lub następnego dnia,informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć,możliwość ustalania konkretnych zadań dla ucznia, gdy pracuje on w grupie z innymi dziećmi,dostarczanie dodatkowych pomocy dydaktycznych, np. modeli przestrzennych brył, rysunków poglądowych itp..Ten rodzaj pomocy stosowany będzie tylko w razie potrzeby. Uczeń ma jak najwięcej pracować samodzielnie. Nadmierne ułatwianie i pomaganie obniża jego pozycję w grupie oraz jego kreatywność.
Uczeń powinien samodzielnie stwierdzać, że ma problem i prosić o pomoc w jego rozwiązaniu (w razie potrzeby, będzie tego uczony). Pomoc uczniowi nakierowana będzie na jego usamodzielnienie np. uczeń nie pamięta, jaka jest następna lekcja i nie wie, do której sali iść – nauczyciel nie da mu odpowiedzi, ale zasugeruje, aby wyjął dzienniczek i sprawdził w planie lekcji. Jeśli nie wymaga tego specyfika zadania lub udzielanej pomocy, nauczyciel wspomagający nie będzie siedział obok ucznia. Będzie podkreślał, że pomaga wszystkim dzieciom (i w miarę możliwości będzie to robił), aby unikać stygmatyzacji ucznia. 

VI. Współpraca z rodzicami

Działania wspierające rodzicówzapewnienie możliwości udziału rodziców w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w opracowaniu i modyfikacji IPET;ustalenie dogodnych dla rodziców terminów spotkań;udzielanie wskazówek (nauczyciele, pedagog), jak pracować z dzieckiem w domu;organizowanie konsultacji indywidualnych ze specjalistami z PPP.
Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia: realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu i warunków do nauki (w tym sprzętu specjalistycznego i odpowiednich środków dydaktycznych, zajęć specjalistycznych, integracji dziecka ze środowiskiem i przygotowaniem go do samodzielności w życiu dorosłym).konsultacje z rodzicami w sprawie realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. Kontakt z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, w celu opracowania planu pokonywania trudności jakie dziecko napotyka podczas zajęć edukacyjnych i w kontaktach z rówieśnikami (dzielenie się spostrzeżeniami, pomysłami, wzajemna wymiana doświadczeń);proponowanie i wspomaganie w realizacji różnych sposobów integracji ucznia ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi np. zapraszanie kolegów do domu w celu wykonywania wspólnych działań np. projektu, prezentacji, zadania zespołowego;udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom w uzyskaniu dla dziecka pomocy, w tym dodatkowych zajęć specjalistycznych w instytucjach pozaszkolnych;udzielanie rad w kwestii doboru pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, mogących ułatwić dziecku funkcjonowanie w szkole. Wskazywanie osób/instytucji mogących takich rad udzielić.

VII. Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami (w zależności od potrzeb).

współdziałanie ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie przekazywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców);współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;organizowanie przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i pracowników innych specjalistycznych instytucji szkoleń dla nauczycieli na temat metod i sposobów udzielenia uczniowi efektywnych form wsparcia;korzystanie z porad i konsultacji w instytucjach zewnętrznych.

Podpisy osób opracowujących IPET:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

źródło: pedagogszkolny.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s