Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z autyzmem/ZA oraz ucznia z zaburzeniami pokrewnymi, a także ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa szkoły.

Nazwa programu (np. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia klasy I z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Imię i nazwisko dziecka.

Imię i nazwisko autora programu.

STRONA 2

Zapis o zaopiniowaniu i dopuszczeniu programu do użytku szkolnego.

Data, podpis nauczyciela opiniującego (mianowanego lub dyplomowanego), dyrektora szkoły, data zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

Podpis rodziców, zgoda na realizowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

WNĘTRZE PROGRAMU

Diagnoza funkcjonalna, czyli to, co jest w orzeczeniu, jakie są wskazania, informacje z wywiadu środowiskowego.

„Struktura programu dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (R. Naprawa, A. Tanajewska, 2016)

ZAŁOŻENIA PROGRAMU- wstęp

Cele edukacyjne programu:

 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych niezbędnych w codziennym życiu, związanych z jedzeniem, ubieraniem;
 • zdobycie przez ucznia sprawności dotyczących umiejętności i nawyków związanych z higieną oraz kulturą osobistą, wykonywaniem czynności fizjologicznych, ochrony przed szkodliwymi czynnikami;
 • poznawanie najbliższego otoczenia: szkoły urzędów i innych instytucji, placówek kulturalnych, sklepów, punktów usługowych;
 • nabywanie umiejętności i nawyków prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych;
 • rozwijanie zaradności w życiu codziennym adekwatnie do własnego indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz nabywanie poczucia sprawczości;
 • uczestniczenie w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej społeczności;
 • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego przy jednoczesnym zachowaniu prawa do zachowania swojej indywidualności;
 • poznanie ekosystemów środowiska społeczno-przyrodniczego: las, łąka, ogród, park, sad, oraz środowiska wodnego: staw, jezioro, morze, rzeka;
 • rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania informacji drogą komunikatów werbalnych lub pozawerbalnych;
 • usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej;
 • nabycie umiejętności czytania i pisania w zakresie indywidualnych możliwości rozwojowych wychowanka;
 • doskonalenie elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym;
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej;
 • synchronizowanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej;
 • rozwijanie preorientacji zawodowej.

Cele operacyjne programu:

 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych polegających na rozwijaniu umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennych sytuacjach, związanych z ubieraniem się, jedzeniem, higieną osobistą, czynnościami fizjologicznymi, ochroną organizmu przed czynnikami szkodliwymi;
 • doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem drogą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych;
 • rozwijanie twórczej aktywności ucznia w dziedzinie plastyki, techniki, muzyki i tańca, sportu;
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach z zachowaniem norm i reguł społecznych;
 • doskonalenie umiejętności współżycia w grupie zadaniowej i nawiązywanie szerszych kontaktów społecznych;
 • nabywanie umiejętności przeprowadzania – w toku działania – prostych operacji umysłowych, takich jak: porównywanie, odwzorowywanie, porządkowanie, klasyfikowanie, uogólnianie, posługiwanie się pieniędzmi, mierzenie długości, objętości i ciężaru, czasu z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych;
 • rozumienie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w utworach literackich, historyjkach obrazkowych oraz sytuacjach z życia codziennego;
 • kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takich jak: mówienie, pisanie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, odtwarzanie i tworzenie; poznanie elementarnych pojęć matematycznych, niezbędnych do funkcjonowania w środowisku;
 • kształcenie umiejętności opanowania nauki czytania i pisania na poziomie elementarnym w zakresie możliwym do osiągnięcia;
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności pisania ręcznego;
 • kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego;
 • nabywanie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne;
 • kształtowanie orientacji zawodowej, rozwijanie predyspozycji indywidualnych zamiłowań, zainteresowań;
 • rozwijanie umiejętności w zakresie wykonywania czynności ogrodnika, cukiernika, rolnika.

Cele rewalidacyjne:

 • wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości, umiejętności
 • Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej oraz rozwoju sfery poznawczej i intelektualnej wychowanka;
 • kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji deficytów rozwojowych;
 • rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego/zaburzonego, jego personalizacja i socjalizacja;
 • wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej;
 • oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne wpływające na rozwój dziecka” (R. Naprawa, A. Tanajewska: „IPET-y dla III etapu nauczania…”, HARMONIA, Gdańsk, 2016).

W zakładkach (u góry) na blogu autyzmwszkole.com umieszczam główne problemowe obszary funkcjonowania autystycznych dzieci i dzieci z zaburzeniami pokrewnymi typu: emocje, umiejętności społeczne, komunikacja i język, zaburzenia integracji sensorycznej itd., – w nich scenariusze zajęć, wskazówki, ćwiczenia, pomysły, zabawy, rewalidacja, schematy, plany, dostosowanie klas nie tylko do IPET-ów ale i do wykorzystania w codziennym życiu. Zapraszam.

Powiązane zakładki:

Pomysły do IPET-u

KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

SCENARIUSZE SCHEMATY

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – ćwiczenia

EMOCJE w tym ćwiczenia

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – wspieramy mowę i słuch

DOSTOSOWANIE KLASY

 

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s