Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna (70 – 84 w skalach Wechslera) stanowią 14% populacji szkolnej. Uzyskują oni słabe wyniki w nauce pomimo dużego własnego nakładu pracy, niekiedy nawet mimo intensywnej stymulacji rozwoju. Największe trudności mają w rozumowaniu logicznym myśleniu we wszystkich jego formach i przejawach. Poziom ich rozwoju słowno-pojęciowego odpowiada wcześniejszej fazie rozwojowej.

W szczególności uczniowie ci mają problemy z:

 • wewnętrzną organizacją nowo nabytej wiedzy i integrowaniem jej z już posiadaną (stąd wolne tempo uczenia się);
 • generalizowaniem wiedzy oraz wykorzystywaniem jej w różnych dziedzinach;
 • opanowaniem materiału o charakterze abstrakcyjnym (ze względu na bardzo słabą pamięć krótkotrwałą dzieci te zdecydowanie łatwiej pracują i uczą się na materiale konkretnym);
 • umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • dokonywaniem porównań między zbiorami (różnicowanie i szukanie podobieństw);
 • umiejętnością odróżniania cech istotnych od nieistotnych;
 • dokonywanie uogólnień, szczególnie o charakterze werbalnym.

Myślenie tych dzieci charakteryzuje konkretyzm i mała samodzielność. Często uczą się „na pamięć” bez zrozumienia treści. Ich trudności nasilają się wraz z pokonywaniem kolejnych poziomów edukacji.

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań. Nie kwalifikują się do szkoły specjalnej, a program szkoły ogólnodostępnej jest dla nich trudny, a przede wszystkim zbyt szybko realizowany. W tej grupie uczniów możemy mówić o obniżeniu wymagań, pamiętając jednak, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.

Ogólne wymagania co do formy:

 • omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności;
 • pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie;
 • podawanie poleceń w prostszej formie;
 • unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć;
 • częste odwoływanie się do konkretu, przykładu;
 • unikanie pytań problemowych, przekrojowych;
 • wolniejsze tempo pracy;
 • szerokie stosowanie zasady poglądowości;
 • odrębne instruowanie;
 • zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

Język polski

Symptomy i trudności

 • słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia;
 • trudności w czytaniu i pisaniu (trudności z kojarzeniem określonych dźwięków – głosek z odpowiadającymi im symbolami – literami);
 • trudności w rozumieniu czytanych treści;
 • trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu wniosków i sądów, w uogólnianiu, myśleniu symbolicznym (abstrakcyjnym);
 • niski poziom rozwoju słowno-pojęciowego;
 • ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają niski poziom graficzny);
 • słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów zapamiętywania;
 • duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału (słaba pamięć długotrwała, operacyjna);
 • trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich tekstach;
 • wolne tempo procesów umysłowych i działania.

Wskazówki do pracy z uczniem

 • zmniejszenie liczby, stopnia trudności i obszerności zadań;
 • dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczenie dłuższego czasu na ich opanowanie;
 • wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury;
 • wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych, np. ilustracje, ruchomy alfabet;
 • odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego;
 • formułowanie pytań w formie zadań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące je przykłady;
 • częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień;
 • zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie szczególnie u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych usprawnić funkcje poznawcze (procesy intelektualne i percepcyjne); zajęcia dodatkowe są niezbędne, dziecko bowiem z inteligencją niższą niż przeciętna nie jest w stanie opanować tych umiejętności tylko dzięki pracy na lekcji i samodzielnej nauce w domu;
 • zezwalanie na dokończenie w domu niektórych prac rozpoczętych podczas lekcji.

Języki obce

Symptomy i trudności

 • trudności z prawidłową wymowa;
 • trudności w zapamiętywaniu i/lub odtwarzaniu słówek, zdań;
 • trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat;
 • trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu;
 • problemy z gramatyką.

Wskazówki do pracy z uczniem

 • zmniejszanie liczby słówek do zapamiętania;
 • pozostawienie większej ilości czasu na ich przyswojenie;
 • odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany;
 • wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczone do kilku krótkich, prostych zdań.

Matematyka, fizyka, chemia

Symptomy i trudności

 • trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań;
 • trudności z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści (np. tabliczki mnożenia, skomplikowanych wzorów, definicji);
 • problem z rozumieniem treści zadań;

Wskazówki do pracy z uczniem

 • częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań, szerokie stosowanie zasady poglądowości);
 • omawianie niewielkich partii materiału i omniejszym stopniu trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej);
 • podawanie poleceń w prostej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części);
 • wydłużanie czasu na wykonanie zadania;
 • podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielając pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania;
 • zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać.

Geografia, biologia, historia

Symptomy i trudności

 • trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei);
 • problem w zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miejscowości;
 • nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji.

Wskazówki do pracy z uczniem

 • w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź, czytając dany materiał (przy odpytywaniu proszenie o udzielanie na nie odpowiedzi); podobne postępowanie przy powtórkach;
 • pozostawienie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału, dzielenie go na małe części.

Muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka, technika

Symptomy i trudności

 • niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych ćwiczeń (potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie);
 • trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier;
 • obniżony poziom prac plastycznych i technicznych (słabsza własna inwencja twórcza, ograniczona wyobraźnia);
 • trudności z zapisywaniem i odczytywaniem nut.

Wskazówki do pracy z uczniem

 • zapewnienie większej liczby ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia);
 • wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych;
 • podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy technicznej, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowanie w działaniu;
 • pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych;
 • liberalne ocenianie prac artystycznych;
 • w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania niż ostateczny efekt pracy (Słupek, 2018).

źródło: K. Słupek, Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi…, Harmonia Universalis, Gdańsk 2018

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s