Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklamy

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych dla II etapu nauczania

JĘZYK POLSKI

 • Kierowanie poleceń bezpośrednio do dziecka – krótko i konkretnie.
 • Stwarzanie sytuacji pobudzających ucznia do samorzutnych, swobodnych, ukierunkowanych wypowiedzi na temat dowolny lub określony.
 • Odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego lub do wiedzy uprzednio zdobytej.
 • Pomaganie podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie poprzez pytania pomocnicze.
 • Zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na wypowiedź ustną.
 • Niewywoływanie ucznia do natychmiastowej odpowiedzi (dawanie mu nawet krótkiego czasu na zastanowienie), gdyż może on mieć trudności z szybkim przypominaniem sobie nazw, reguł, tekstu, wiersza, nazw przypadków, nazw części mowy i zdania.
 • Wdrażanie do rozpoczynania i kończenia wypowiedzi.
 • Przeznaczenie większej ilości czasu na przepisywanie z tablicy, z książki.
 • Tworzenie schematów różnych form wypowiedzi w przypadku trudności z ich redagowaniem.
 • Wzbogacanie słownictwa ucznia poprzez pisanie krótkiej pracy na dowolny lub określony temat.
 • Tworzenie i wykorzystywanie w pracy pisemnej słowniczków tematycznych.
 • Wspieranie ucznia w trakcie pisania opowiadań lub opisu poprzez przygotowanie i podanie uczniowi planu ramowego.
 • Wspólne redagowanie pism użytkowych typu: list, ogłoszenie, zaproszenie.
 • Udzielanie pomocy, wsparcia, naprowadzanie poprzez pytania pomocnicze w budowaniu wypowiedzi pisemnej.
 • Okresowe łagodzenie oceniania prac pisemnych ze względu na wspomniane błędy oraz wydłużanie na lekcji czasu pracy z tekstami czytanymi i pisanymi przy wdrażaniu dziecka do uważnego pisania i pracy na tyle szybkiej, co solidnej.
 • Regularne ćwiczenia utrwalające zasady poprawnego pisania według przekazanych materiałów; wpajanie nawyku autokontroli zapisu i pracy ze słownikiem ortograficznym.
 • Kontrolowanie, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracanie zapisu.
 • Systematyczne przeprowadzenie ćwiczeń utrwalających zasady poprawnej pisowni.
 • Przygotowanie do pisania dyktanda poprzez podanie trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które w nim wystąpią.
 • Przeprowadzanie dyktand z komentowaniem, polegających na uzasadnieniu pisowni wyrazów, odwoływaniu się do znajomości zasad ortograficznych.
 • Wykorzystywanie form pracy ćwiczeniowej opartych na skojarzeniach w celu utrwalania zasad ortograficznych.
 • Wdrażanie do poprawnego przepisywania tekstu z tablicy lub z książki.
 • Systematyczne ćwiczenia w głośnym czytaniu, kształcenie techniki czytania w zakresie tempa oraz rozumienia czytanych treści.
 • Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem (należy sprawdzać rozumienie treści zadań i poleceń i w razie problemu udzielać odpowiedniej pomocy.
 • Kontrola stopnia rozumienia czytanych tekstów i poleceń przy samodzielnej pracy z tekstem, wspomaganie uczenia przez czytanie mu fragmentów poleceń.
 • Stosowanie prostych poleceń ustnych i pisemnych, upewnianie się, czy zostały dobrze zrozumiane, w razie potrzeby dodatkowe wyjaśnianie.
 • Dostosowanie poziomu trudności zadań szkolnych i domowych do indywidualnych możliwości ucznia.
 • Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem; sprawdzanie rozumienia treści zadań i poleceń, w razie potrzeby udzielanie odpowiedniej pomocy.
 • Umożliwianie uczniowi wyboru sposobu przeczytania tekstu po cichu lub głośno i omówienie treści.
 • Wdrażanie dziecka do dokładnej analizy tekstu poprzez: wyszukiwanie w tekście fragmentów stanowiących odpowiedź na pytanie, uzupełnienie zdań zgodnie z podanymi informacjami.
 • Ustalenie zgodności fragmentów tekstu z ilustracją, ustalanie kolejności zdarzeń.
 • Sprawdzanie rozumienia treści zadań i poleceń, udzielanie odpowiedniej pomocy w razie potrzeby. Dzielenie materiału na mniejsze części w celu ułatwienia zapamiętania i odtworzenia tekstu.
 • Zwracanie uwagi na związki przyczynowo-skutkowe, logiczne i związki typu część – całość.
 • Zachęcanie do czytelnictwa, które wzbogaci zasób słów, poprawi poziom samodzielnych prac pisemnych oraz wpłynie na wzrokowe utrwalenie obrazów graficznych wyrazów z trudnością ortograficzną.
 • Nieobniżanie ocen za błędy ortograficzne i graficzne w pracach pisemnych.
 • Nieomawianie błędów przy całej klasie, w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczenie tworzenia schematów pracy.
 • Ćwiczenia poprawnej pisowni – utrwalanie podstawowych reguł ortograficznych na szerokim zestawie ćwiczeń usprawniających.
 • Łagodniejsze ocenianie prac pisemnych z uwagi na popełniane błędy o raz poziom graficzny pisma.
 • Zwracanie uwagi ucznia na rodzaj popełnianych przez niego błędów, a także ustalenie z nim sposobów ich korekty.
 • Zachęcanie do każdorazowego odczytywania swoich zapisów i prac, dokonywanie na bieżąco korekty spostrzeganych błędów.
 • Niewywoływanie bez uprzedzenia do odpowiedzi, szczególnie z dawnych partii materiału (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska, 2017).

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, K. Szczepańska: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych…”, HARMONIA, Gdańsk 2017

Reklamy
Reklamy
Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: