Załącznik nr 1

ARKUSZ OCENY OPISOWEJ UCZNIA

klasa pierwsza I semestr

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………… klasa……rok szkolny………………….

A. ROZWÓJ POZNAWCZY

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

-obdarza uwagą dzieci i dorosłych,

-słucha wypowiedzi nauczyciela i uczniów i chce zrozumieć, co przekazują,

-słucha w skupieniu czytanych utworów, -odpowiada na pytania innych osób,

-zadaje pytania nauczycielowi, kolegom,

-komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby odczucia,

-mówi na temat podany przez nauczyciela,

-w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy,

-rozmawia na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym,

-wypowiada się pojedynczymi wyrazami, równoważnikami zdań, zdaniami.

CZYTANIE I PISANIE

-odczytuje uproszczone rysunki, znaki informacyjne, schematy,

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,

-wyróżnia w wyrazie samogłoski i spółgłoski,

-praktycznie (np. poprzez wyklaskanie), dzieli wyraz na sylaby,

-rozumie pojęcia: głoska, litera, wyraz, zdanie,

-czyta głoskami, sylabami, pełnymi wyrazami, zdaniami (w ramach poznanych liter),

-układa wyrazy i proste zdania z rozsypanek,

-literowej i wyrazowej (w ramach poznanych liter),

-odwzorowuje kształt liter i łączy je w wyraz,

-samodzielnie pisze poznane litery,

-przepisuje poprawnie wyrazy, krótkie zdania (na bazie poznanych liter),

-dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),

-umie pracować w pakietach edukacyjnych (np. zeszyty ćwiczeń, karty pracy).

MAŁE FORMY TEATRALNE

-uczestniczy w zabawach,

-ilustruje mimiką, gestem zachowania bohatera,

-odtwarza z pamięci teksty wierszyków, piosenek itp.

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

-rozpoznaje proste figury geometryczne,

-określa położenie obiektów (orientacja na kartce papieru),

-kreśli wzory o regularnej sekwencji (szlaczki), -klasyfikuje obiekty, tworząc zbiory,

-ustala równoliczność w porównywanych zbiorach mimo różnych obiektów,

-przelicza obiekty (regularność systemu dziesiątkowego),

-wymienia liczebniki rosnąco malejąco*,

-zapisuje liczby cyframi *, -dodaje i odejmuje manipulując liczmanami lub rachuje na palcach *,

– sprawnie dodaje i odejmuje bez wsparcia na liczmanach*,

-zapisuje działania (suma, różnica)*,

-nazywa wybrane dni tygodnia,

-odczytuje pełne godziny na zegarze(wskazania wskazówki godzinowej),

-zna monety będące w obiegu,

-dąży do rozwiązania zadania z treścią.

Uwaga: *oznacza: „…w poznanym zakresie”

UMIEJĘTNOŚCI PRZYRODNICZE

-rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu,

-zna sposoby przystosowania się zwierząt do kolejnych pór roku,

-zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, wie, że należy segregować śmieci,

-zna wybrane zagrożenia zdrowia człowieka ze strony zwierząt i roślin,

-nazywa zjawiska atmosferyczne w kolejnych porach roku, nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

-obserwuje pogodę, wyciąga wnioski, ilustruje obrazkiem,

-wie, że należy oszczędzać wodę, wie jak ważna jest woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

-posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;

-stosuje się poleceń nauczyciela wynikających z obowiązującego regulaminu pracowni komputerowej.

JĘZYK ANGIELSKI

-rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,

-nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,-recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,

-rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

B.ROZWÓJ FIZYCZNY

-uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami,

-potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć i kozłować,

-potrafi pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, -potrafi wykonywać ćwiczenia równoważne,

-dba o prawidłowy sposób siedzenia w ławce,

-wie, że choroby są zagrożeniem zdrowia i że można im zapobiegać,

C. ROZWÓJ ARTYSTYCZNY

-powtarza prostą melodię, śpiewa poznane piosenki,

-odtwarza proste rytmy głosem, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc,

-świadomie i aktywnie słucha muzyki,

-kulturalnie zachowuje się na koncertach, przedstawieniach i spektaklach,

-wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni,

-ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką,

-tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka (np. ozdoby świąteczne)

D. ROZWÓJ SPOŁECZNO –EMOCJONALNY

-relacje z rówieśnikami: łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami, pomaga kolegom, aktywnie włącza się do zabaw, woli być obserwatorem, unika kontaktu z kolegami, przeszkadza innym,

-relacje z nauczycielami: zadaje pytania, łatwo nawiązuje kontakt, unika kontaktu, odpowiada tylko wtedy, gdy nauczyciel zadaje pytania,

-charakterystyka ucznia: pogodny, wesoły, towarzyski, koleżeński, smutny, nieufny, zamknięty w sobie, nieśmiały, zdyscyplinowany.

RELIGIA (oceny cyfrowe)…………………………..

ZALECENIA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Umiejętność opanowana: w stopniu pełnym -brak podkreślenia

WYCHOWAWCA

w stopniu niepełnym -podkreślenie

Załącznik nr 2

ARKUSZ OCENY OPISOWEJ UCZNIA

klasa druga I semestr

Imię i nazwisko ucznia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa II . . . rok szkolny . . . . . . . .

A. ROZWÓJ POZNAWCZYM

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń:

-uważnie słucha wypowiedzi innych osób,

-odróżnia teksty dialogowe od narracyjnych,-stawia pytania związane z własnymi doświadczeniami, przeczytanym tekstem,

-wypowiada się samorzutnie na różne tematy,

-opowiada o wydarzeniach na podstawie historyjki obrazkowej oraz własnych doświadczeń i przeżyć,

-umie wyodrębnić w utworze postaci, zdarzenia, miejsce i czas akcji,

-wypowiada się zdaniami pojedynczymi, złożonymi, formułuje wypowiedź wielozdaniową.

CZYTANIE I PISANIE

Uczeń:

-czyta ze zrozumieniem krótkie teksty,

-czyta z podziałem na role,-czyta poprawnie, wyraziście, płynnie,

-przepisuje poprawnie teksty z tablicy, z podręcznika,

-zapisuje samodzielnie układane zdania,

-uzupełnia tekst brakującymi wyrażeniami.

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

Uczeń:

-wyróżnia samogłoski i spółgłoski,

-wyróżnia wyrazy w zdaniach, dzieli wyrazy na sylaby,

-zna i stosuje zasadę pisania wielkiej litery,

-potrafi napisać i uzasadnić pisownię wyrazów z poznanymi trudnościami ortograficznymi,

-zna alfabet i umie praktycznie go zastosować,

-zna i rozróżnia części mowy: rzeczownik,-zna rodzaje zdań, potrafi je nazwać.

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Uczeń:

-przelicza elementy zbioru w zakresie 50,

-zapisuje cyfry odpowiadające poszczególnym liczbom w zakresie 50,

-porównuje liczby w zakresie 50, umieszcza je na osi liczbowej,

-liczy dziesiątkami w zakresie 100,

-dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, -samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,

-rozpoznaje figury geometryczne, dostrzega ich kształty w otoczeniu,

-rysuje odcinki o wskazanej długości, mierzy długość odcinka,

-zna nazwy miesięcy, -dokonuje obliczeń kalendarzowych, zapisuje daty,

-odczytuje pełne godziny, wykonuje proste obliczenia zegarowe,

-odczytuje temperaturę, -zna jednostki wagi, długości,

-odczytuje i zapisuje liczby rzymskie od I do XII.

UMIEJĘTNOŚCI PRZYRODNICZE

Uczeń:

-obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie,

-dostrzega w swoim otoczeniu przyrodniczym cykle regularności,

-rozpoznaje sprzymierzeńców i szkodniki sadów i ogrodów,

-zna wpływ światła powietrza i wody na życie roślin i zwierząt oraz ludzi,

-zna zasady prawidłowego odżywiania się, -zna podstawowe warzywa i owoce oraz ich znaczenia dla zdrowia człowieka,

-dostrzega niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym,

-dostrzega niebezpieczeństwa związane ze zjawiskami atmosferycznymi typu: huragan, burza, ulewa, powódź, śnieżyca,

-rozumie potrzebę ochrony przyrody.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń:

-stosuje się do zasad dotyczących korzystania z pracowni komputerowej,

-posługuje się wskazanym przez n-la programem i narzędziami,

-samodzielnie tworzy prace, używając wybranych narzędzi,

-posługuje się edytorem tekstu-korzysta z Internetu, zna pojęcie strony www.

B. ROZWÓJ FIZYCZNY

Uczeń:

-uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

-poprawnie wykonuje proponowane ćwiczenia gimnastyczne, -pokonuje przeszkody sztuczne i naturalne,

-chwyta piłkę, rzuca nią do celu, rzuca na odległość, toczy ją i kozłuje,

-chętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych,

-uczy się właściwie reagować na sukces i porażkę,

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw i gier ruchowych,

-potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy.

C. ROZWÓJ ARTYSTYCZNY

Uczeń:

-potrafi wykonać pracę plastyczna i techniczną na wybrany temat,

-w pracach stara się przedstawić własne przeżycia, odczucia, marzenia, obserwacje,

-korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia, -wykonuje przedmioty użyteczne,

-słucha wybranych utworów muzycznych,

-śpiewa poznane piosenki, -potrafi zilustrować ruchem muzykę,

-rozpoznaje głosy i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych.

D.ROZWÓJ SPOŁECZNO –EMOCJONALNY

Uczeń:

-zna prawa i obowiązki ucznia przyjęte w zespole klasowym,

-nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie społecznej,

-akceptuje różnice między ludźmi, okazuje szacunek innym, -wykazuje poczucie przynależności do rodziny, grupy klasowej i szkolnej, społeczności lokalnej,

-potrafi oceniać postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre, co złe,

-szanuje pracę własną i innych, -zna zagrożenia ze strony innych ludzi, wie, do kogo się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia,

-współpracuje z innymi dziećmi, nauczycielem w różnych sytuacjach,

-zna symbole narodowe: flaga, godło, hymn.

RELIGIA (oceny cyfrowe) ………………………..

J.ANGIELSKI

Uczeń:

-uważnie słucha, rozumie proste polecenia w języku obcym,

-zadaje proste pytania, udziela krótkich odpowiedzi w języku obcym,

-nazywa przedmioty i inne obiekty w swoim otoczeniu, -czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

-rozumie sens opowiadanych krótkich bajek, historyjek obrazkowych,

-recytuje wierszyki, rymowanki, śpiewa krótkie piosenki,

-przepisuje wyrazy, zdania i krótkie teksty.

ZALECENIA:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Umiejętność opanowana w stopniu pełnym –brak podkreślenia w stopniu niepełnym -podkreślone wychowawca . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Załącznik nr 3

ARKUSZ OCENY OPISOWEJ UCZNIA

Klasa 3 semestr 1

Imię i nazwisko ucznia:……………………………Klasa………rok szkolny………

A. ROZWÓJ POZNAWCZYUMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE

Uczeń:

Mówienie i słuchanie

-uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i kolegów i korzysta z przekazywanych informacji,

-uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, -wypowiada się samorzutnie na różne tematy, wyraża swoje myśli i uczucia, -umie wyodrębnić w utworze postacie, zdarzenia, miejsce i czas akcji,

-umie sformułować pytania i potrafi przedstawić przebieg wydarzeń w utworze,

-wypowiada się pojedynczymi wyrazami, zwrotami, równoważnikami zdań, zdaniami pojedynczymi, złożonymi,

-dba o kulturę wypowiadania się –poprawna artykulacja, intonacja, formy grzecznościowe.

Czytanie i pisanie (gramatyka i ortografia)

-czyta pełnymi (wyrazami, zdaniami) , z podziałem na role, ze zrozumieniem,

-czyta poprawnie, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

-potrafi pod kierunkiem skorzystać ze słowników, encyklopedii przeznaczonych dla dzieci,

-przepisuje wyrazy i zdania poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,

-potrafi napisać wyrazy i zdania z pamięci, ze słuchu, dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,

-zapisuje układane samodzielnie zdanie, zachowuje poprawność gramatyczną,

-umie napisać kilkuzdaniową wypowiedź ( krótkie opowiadanie , opis, list, życzenia, zaproszenie),

-pisze czytelnie , estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii).

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Uczeń:

-zapisuje cyframi i odczytuje liczby i przelicza w zakresie 1000,

-dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, -podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia,

-rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania,

-wykonuje zadania praktyczne (obliczenia pieniężne, pomiar długości, wagi, temperatury),

-wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, -odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, podaje i zapisuje daty,

-odczytuje wskazania zegarów w systemie 12 i 24 godzinnym,

-rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, rysuje je,

-rysuje odcinki o podanej długości, -oblicza obwody trójkątów, kwadratów, i prostokątów.

UMIEJĘTNOŚCI PRZYRODNICZE

Uczeń:

-opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, łące i zbiornikach wodnych,

-nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego,

-wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku,

-podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,

-dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

B. ROZWÓJ ARTYSTYCZNYEDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń:

-śpiewa piosenki ze słuchu,

-realizuje gestem słuchane proste rytmy i wzory rytmiczne,

-rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, tempo, akompaniament, wysokość dźwięku),

-orientuje się w rodzajach głosów ludzkich oraz w podstawowych instrumentach muzycznych,

-interpretuje proste utwory zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Uczeń:

-określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym,

-korzysta z przekazów medialnych,

-podejmuje działalność twórczą posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni,

-rozróżnia i rozpoznaje dziedziny działalności twórczej człowieka, w tym sztukę ludową.

C. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń:

-posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,

-wyszukuje i korzysta z informacji, -przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe,

-odtwarza prezentacje multimedialne,

-tworzy proste teksty i rysunki,

-zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu, multimediów.

D. ROZWÓJ FIZYCZNY

Uczeń:

-skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,

-posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

-bierze udział w zabawach, mini grach, zawodach sportowych, respektuje obowiązujące w nich reguły,

-wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości.

E. ROZWÓJ SPOŁECZNO –EMOCJONALNY

Uczeń:

-odróżnia dobro od zła,

-wie jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe),

-zna prawa ucznia i jego obowiązki, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, -zna symbole narodowe,

-zna zagrożenia ze strony ludzi, zna numery alarmowe.

RELIGIA (oceny cyfrowe)……….

JĘZYK ANGIELSKI

Uczeń:

-uważnie słucha, rozumie proste polecenia w języku obcym,

-zadaje proste pytania, udziela krótkich odpowiedzi w języku obcym,

-nazywa przedmioty i inne obiekty w swoim otoczeniu,

-czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, wierszyki, rymowanki,

-rozumie sens opowiadanych krótkich tekstów, historyjek obrazkowych, -śpiewa krótkie piosenki,

-przepisuje wyrazy, zdania i krótkie teksty,

-wykonuje prace plastyczno–językowe o charakterze użytkowym np: certyfikat, reklama, kartka z wakacji wg wzoru.

ZALECENIA:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Umiejętność opanowana: w stopniu pełnym

-brak podkreślenia

WYCHOWAWCA w stopniu niepełnym

-podkreślenie

Załącznik nr 4

Karta informacyjna „ Jak oceniam”

Nauczyciel:

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasa:

Obowiązujące podręczniki i zeszyty ćwiczeń:

Materiały potrzebne do pracy na lekcji:

I. Jak oceniam?

Za co?

Ile razy?

Forma oceniania uczniów

Pozycje od 1-12

1. Słuchanie

2. Mówienie

3. Pisanie

4. Czytanie

5. Liczenie

6.Wiadomości przyrodnicze

7. Umiejętności praktyczne

8. Działania artystyczne

9. Sprawność ruchowa

10. Prace domowe

11. Prace dodatkowe i konkursy

Systematycznie i na bieżąco

Komentarz słowny + krótki zapis pisemny wg ustalonych haseł:

DOSKONALE

BARDZO DOBRZEDOBRZE

POSTARAJ SIĘ BARDZIEJ

ĆWICZ WYTRWALE

POTRZEBUJESZ POMOCY.

Forma zapisu: pieczątki-schodki

Miejsce zapisu: zeszyty uczniowskie, karty pracy, prace kontrolne, dzienniczek.

Odrębny zapis w dzienniku: wpis literowy: A,B,C,D,E,F, gdzie A oznacza DOSKONALE, B-BARDZO DOBRZE, C-DOBRZE, D-POSTARAJ SIĘ BARDZIEJ, E-ĆWICZ WYTRWALE, F-POTRZEBUJESZ POMOCY.

12. Prace kontrolnesprawdzianykartkówkitestyOd 4 do 8 w semestrze

Po wybranym, opracowanym temacie dnia. Dwa razy w ciągu roku (na I i II semestr). Punkty, ocena wg przyjętych haseł+ krótki komentarz słowny.

II. Ocena śródroczna: Arkusz szkolnych osiągnięć ucznia (ze zbioru umiejętności i wiadomości przewidzianych w klasie 1,2,3 podkreślane zostają te, które nie zostały opanowane i wymagają dodatkowych ćwiczeń).

III. Ocena roczna: Świadectwo opisowe ( obejmuje zachowanie i postępy edukacyjne oraz osiągnięcia).

IV. Zachowanie: Ocena opisowa z zachowania, zajęć dydaktycznych, ocenianie symboliczne aktywności ucznia, wpis do dziennika lekcyjnego: Obowiązuje trzystopniowa skala oceniania zachowania uczniów klas I-III: ZŁOTO, SREBRO, BRĄZ –umieszczana w tabeli miesięcznej (wklejonej do dzienniczka uczniów) w klasach pierwszych i drugich, oraz w specjalnych kalendarzach w klasach trzecich.

Ocena opisowa śródroczna i roczna dotyczy: -przestrzegania zasad bezpieczeństwa, -zachowania w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych, -formy kontaktu z rówieśnikami, -zabawy i współpracy w grupie, -udzielania pomocy innym,-poszanowania mienia szkolnego, -pracy samodzielnej, -wypełniania przyjętych obowiązków.

źródło: docplayer.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s