Reklamy
Reklamy

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie mają fizycznych oznak swojej niepełnosprawności. Posiadają czasem bogaty zasób słownictwa, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wysławianiu się w takim stopniu, że w powierzchownych kontaktach trudno zauważyć deficyty rozwojowe (Słupek, 2018).

Symptomy i trudności

 • niedokładne, niepełne i nieadekwatne wrażenia, spostrzeżenia i wyobrażenia;
 • słabo rozwinięty proces analizy i syntezy w postrzeganiu otaczającego świata; ograniczona umiejętność różnicowania barw, spostrzegania odrębnych elementów oraz traktowania ich całościowo (szczególne trudności w analizowaniu kształtu oraz materiału, z jakiego wykonany jest przedmiot);
 • ograniczona pojemność pamięci, utrudnione zapamiętywanie, szybkie zapominanie, nie dokładne odtwarzanie, a także przewaga pamięci mechanicznej nad logiczną (występują przypadki pamięci fotograficznej);
 • skłonność do mechanicznego przyswajania wiedzy;
 • uczenie się bez rozumienia w wolnym tempie;
 • krótka i słaba koncentracja na treściach trudnych do zrozumienia;
 • mniejsza podzielność i ograniczony zakres uwagi;
 • uwaga dowolna, dobrze skoncentrowana na materiale konkretnym;
 • myślenie ma charakter konkretno-wyobrażeniowy i sytuacyjny;
 • występowanie zaburzenia rozwoju mowy (np. wady artykulacyjne: seplenienie, reranie i inne);
 • ubogi zasób słownictwa (bogatsze jest słownictwo bierne niż czynne);
 • trudności z wypowiadaniem myśli i formułowaniem wypowiedzi;
 • zaburzenia w procesach emocjonalno-motywacyjnych odgrywających istotną rolę w przystosowaniu się dziecka do środowiska i w regulacji jego stosunków z otoczeniem:
 • – niewłaściwy rozwój uczuć wyższych,
 • – niestałość emocjonalna, niepokój, agresywność, impulsywność, skłonności autystyczne,
 • zmienność w uczuciach i nastrojach – stan emocji szybko się zmienia i przekształca w inne nastroje, niekiedy krańcowo odmienne (radość – głośny śmiech, złość – krzyki, tupanie nogami itp.),
 • – wśród emocji negatywnych najczęściej występuje gniew i lęk;
 • niedostateczne umiejętności w zakresie:
 • – uogólniania i abstrahowania – dobre rozpoznanie poszczególnych elementów przedmiotów, lecz niedostrzeganie związków i układów złożonych; kojarzenie na podstawie podobieństwa lub związku przyczynowego,
 • – opisów konkretnych – słowa ubogie w treść, zwykle nieadekwatne;
 • słaby krytycyzm;
 • ograniczona zdolność samokontroli;
 • ubóstwo wnioskowania;
 • trudności zapamiętywania;
 • mała samodzielność myślenia;
 • zwolnione tempo pracy;
 • ubogie wnioskowanie;
 • małe zainteresowanie aktywnością poznawczą i intelektualną;
 • nieprawidłowe kontakty z bliskimi osobami;
 • problemy z wczuwaniem się w sytuację drugiej osoby; rzadkie uwzględnianie w swoich zachowaniach potrzeb i życzeń innych ludzi (teoria umysłu);
 • niekiedy nieumiejętność zrozumienia cech osobowości, motywów działania, odczytywania tego, co inna osoba myśli i czuje;
 • dokonywanie charakterystyki innych osób z perspektywy własnego dobra;
 • zaburzona zdolność właściwego odczytywania sytuacji społecznych, relacji, jakie zachodzą między ludźmi;
 • w skutek słabego słownictwa oraz nieprawidłowości rozwojowych mowy utrudnione komunikowanie się z otoczeniem – dziecko nie może przekazać wszystkiego, co czuje, myśli i spostrzega, stąd problem z umiejętnością rozwiązywania problemów społecznych;
 • rzadkie przewidywanie skutków swoich działań.

Wśród uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim możemy zauważyć dzieci zrównoważone, jak i charakteryzujące się wzmożoną nadpobudliwością. Społecznie aktywne, towarzyskie, łatwo nawiązujące kontakty z innymi, umiejące dbać o swoje sprawy i zaspokajanie swoich potrzeb oraz społecznie bierne, unikające interakcji społecznych, mające trudności w zaspokajaniu swoich potrzeb.

W związku z deficytami w sferze poznawczej niepozwalającymi na adekwatną samoocenę dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim spostrzegają siebie zazwyczaj pozytywnie pod każdym względem i bardzo wysoko oceniają swoje możliwości.

Wskazówki do pracy z uczniem

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: