Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty
Język obcy nowożytny – angielski, niemiecki
Zakres trudności: Słuchanie i mówienie
Symptomy zaburzeń: Trudności:
 • z rozumieniem tekstu czytanego lub odtwarzanego z nagrania;
 • ze swobodnym wypowiadaniem się na określony temat;
 • z analizą słuchową wyrazów w zdaniach;
 • z prawidłową wymową wyrazów;
 • z rozumieniem mowy ze słuchu, zwłaszcza z odtwarzanej z płyt w wykonaniu lektora;
 • z rozróżnianiem słów podobnie brzmiących;
 • z wymawianiem i zapamiętywaniem znaczeń nowo wprowadzanego słownictwa.
 • Problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
 • Wydłużenie czasu na wypowiedź ustną.
 • Pomaganie podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzenie poprzez pytania pomocnicze.
 • Odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie odpowiadał.
 • Stosowanie jasnych, zrozumiałych poleceń.
 • Ograniczanie wypowiedzi do kilku krótkich zdań.
 • Prowadzenie rozmówek dotyczące życia szkolnego, rodzinnego ucznia.
 • Wolniejsze wypowiadanie słów i zwrotów przez nauczyciela, a nawet wypowiadanie przesadne w fazie prezentacji słownictwa.
 • Prowadzenie własnego słowniczka zwrotów i wyrazów do zapamiętania.
 • Zachęcenie dzieci do korzystania z gier literowych, wyrazowych, dobieranek, które znajdują się w gabinecie językowym, na przykład podczas przerw.
 • Słuchanie ulubionych bajek, kreskówek w języku oryginalnym.
 • Organizowanie konkursów językowych z ograniczonym stopniem trudności w celu stworzenia szansy odniesienia sukcesu przez dziecko.
 • Utrwalanie nowych słówek i zwrotów poprzez ćwiczenia słuchowe oparte na konkretach, ilustracjach, desygnatach zgodnie z zasadą poglądowości.
 • Pozwalanie na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji.
Zakres trudności: Pisanie
Symptomy zaburzeń: Trudności z:
 • poprawnym pisaniem;
 • zapisem wyrazów, które mają obraz graficzny odrębny od fonetycznego;
 • rozróżnianiem wyrazów podobnych.

Pomijanie drobnych elementów graficznych, odpuszczanie i przestawianie liter.

Mylenie liter mających w języku polskim inne brzmienie.

Trudności z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
 • Dostosowanie tempa pracy oraz stopnia trudności zadań do możliwości grafomotorycznych ucznia.
 • Wydłużenie czasu  na pisanie w kartach pracy, sprawdzianach, testach oraz podczas przepisywania z książki i tablicy.
 • Stosowanie wzmocnień pozytywnych za każde dostrzeżone postępy i osiągnięcia dziecka w opanowaniu technicznej strony pisania.
 • Niedawanie dziecku zbyt dużej ilości materiału do pisania.
 • Liberalne ocenianie poprawności graficznej pisma, zwrócenie uwagi na to, by pismo było czytelne i kształtne, prawidłowo rozmieszczone w liniaturze.
 • Stosowanie technik ułatwiających przyswojenie pisowni obcojęzycznych słówek, na przykład pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter, sylab, utrwalanie obrazów wyrazów poprzez wyobrażenia wzrokowe.
Zakres trudności
Czytanie
Trudności z:
 • rozumieniem czytanego tekstu;
 • dokonaniem analizy słuchowej wyrazów w zadaniach;
 • poprawnym czytaniem.

Przestawianie kolejności liter w wyrazach.

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
 • Dostosowanie ilości czytanego  tekstu do tempa i możliwości ucznia.
 • Nieodpytywanie z głośnego czytania na forum klasy, chyba że uczeń wyraża na to zgodę.
 • Uwzględnianie zaangażowania dziecka w opanowanie techniki czytania, stosowanie pochwał w przypadku prawidłowego odczytania danego wyrazu lub zdania.
 • Nieobciążanie ucznia zbyt dużą ilością materiału do czytania, zadawanie mu do czytania tylko fragmentu tekstu.
 • Nieobniżanie oceny za wolne, nierówne, monotonne czytanie.
 • Nieponaglanie przy całościowym, głośnym czytaniu.
 • Pozwalanie na korzystanie z podręcznika przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela.
Zakres trudności: Słownictwo i gramatyka
Symptomy zaburzeń
Trudności z:
 • pamięciowym (werbalnym) uczeniem się określonych sekwencji (ciągów) słownych i liczbowych, na przykład dni tygodnia, miesięcy;
 • pamięciowym opanowaniem określonego zasobu słownictwa;
 • uczeniem się reguł gramatycznych;
 • budowaniem krótszych i dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym;
 • zapamiętywaniem lub odtwarzaniem treści, słówek, zadań, struktur gramatycznych.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
 • Objaśnienie nowych wyrazów za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej lub obrazkowej, podanie synonimu, antonimu, tworzenie związków wyrazowych z nowym słowem.
 • Zmniejszanie liczby słówek do zapamiętania.
 • Literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter w celu zapamiętania pisowni.
 • Stosowanie w nauczaniu gramatyki wykresów, tabel, rysunków.
 • Zestawienie zjawisk gramatycznych języka polskiego ze zjawiskami charakterystycznymi dla języka obcego z wykorzystaniem prezentacji materiału.
 • Wprowadzanie piosenek, rymowanek, krótkich filmików podczas prezentowania nowego i utrwalenia już poznanego słownictwa oraz pozostałych zwrotów.
Zasady nauczania i oceniania

Stopniowanie trudności: od zadań łatwiejszych do coraz trudniejszych, od konkretu do abstrakcji.

Stosowanie wiedzy w praktyce.

Wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne oraz opanowanie słówek.

Złagodzenie kryteriów wymagań z języków obcych:

 • ocenianie za wiedzę, wysiłek włożony w opanowanie języka, motywację do pracy na lekcji i w domu, przygotowanie do zajęć;
 • ocenianie aktywności ucznia na zajęciach, nagradzanie za pomocą „+” w dzienniku lekcyjnym;
 • zadawanie łatwiejszych zadań;
 • łagodniejsze ocenianie poprawności ortograficznej pisma.

Niewywoływanie bez uprzedzenia do odpowiedzi, szczególnie z dawnych partii materiału” (Stec, Bogdanowicz).

źródło:

 • J. Stec: „Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: doradcadyrektora.pl
 • M. Bogdanowicz: „O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu…”, Lublin, 1995

 

 

 

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s