PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACJI PRZEZ MUZYKĘ
..
Rewalidacja przez muzykę
Klasa: szkoła średnia (gimnazjum)
Prowadząca : mgr Maria Cwik

Cel ogólny:
Wzbudzanie przez muzykę oraz ruch emocji wywierających korzystny wpływ na zaspokajanie potrzeb samorealizacji dziecka w celu korygowania i kompensowania deficytów rozwojowych.
Cele szczegółowe:
– Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.
– Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
– Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
– Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
– Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.
– Rozwijanie umiejętności tanecznych.
– Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.
– Zmniejszenie napięcia psychicznego
– Nauka perkusyjnego muzykowania (naturalnego, z instrumentami perkusyjnymi Carla Orfa),
– Nauka różnych form odpoczynku (uspokojenie, relaks),
– Uwrażliwienie muzyczne, plastyczne, poetyckie, wyzwalanie zdolności twórczych,
– Nauka zachowań prozdrowotnych (pogłębienie oddechu, wyprostowanie sylwetki)
– Wzrost samooceny i pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia.

Tematyki zajęć:

1.Zabawy integrujące
– rozwijanie przyjaznych stosunków między uczniami.
– zaspokajanie potrzeby akceptacji,
– przestrzeganie zasad obowiązujących w zabawach,
-kształcenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć
Sposób realizacji:
zabawa z piłką,
-zabawa „kłebek”,
Osiągnięcia :
chętnie uczestniczy w zabawach,
-śpiewa prawidłowo poznaną melodię,
-potrafi poruszać się przy muzyce,

2. Słucham i wiem.
Treści kształcenia:
– rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności
– przestrzeganie zasad obowiązujących w zabawach,
Sposób realizacji
– zagadki słuchowe
– słuchanie nagrań dźwiękowych
– dobór ilustracji do dźwięku
Oczekiwane osiągnięcia
– rozpoznaje dźwięki, melodie, odgłosy
– dobiera ilustrację do usłyszanego dźwięku

3. Echo muzyczne.
Treści kształcenia:
-wyzwalanie i rozwijanie kreatywności dzieci
– rozwijanie wrażliwości słuchowej
-rozbudzanie zainteresowań muzyką
– poprawa samopoczucia uczniów,
Sposób realizacji
– ćwiczenia głosowe i słuchowe
-ćwiczenia oddechowe ( balon, piórko)
– powtarzanie rytmów na różnych instrumentach, gazetach
Oczekiwane osiągnięcia
– powtarza rytmy według układu przestrzennego i bez
– odróżnia tempo, dynamikę

4. Rytmiczne granie i śpiewanie
Treści kształcenia:
-rozwijanie wrażliwości słuchowej i ruchowo- słuchowej
– ćwiczenia śpiewu
-wykorzystanie prostych formy ruchu jako rodzaj akompaniamentu podczas śpiewania,
-rozwijanie koncentracji uwagi,
Sposób realizacji
– śpiewanie popularnych piosenek
– gra na instrumentach według rytmu
-improwizacja utworu z użyciem gazet i talerzy.
Oczekiwane osiągnięcia
-śpiewa prawidłowo melodię,
-wykorzystuje naturalne efekty akustyczne oraz proste formy ruchu jako akompaniament podczas śpiewania,
-potrafi ruchem wyrazić nastrój utworu,
-odczuwa radość z wykonanego zadania,

5. Relaks przy muzyce
Treści kształcenia:
– rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki;
– rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach,
-doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
Sposób realizacji
zabawa : „Wszyscy są”.
-wykonanie instrumentów smyczkowych,
-nagranie Pizzicato – gra na instrumentach smyczkowych wykonanych przez dzieci.
-taniec kubków,
Oczekiwane osiągnięcia
potrafi wykonać prosty instrument smyczkowy,
-wydobywa dźwięk na instrumencie smyczkowym poprzez szarpnięcie struny palcem,
– umie płynnie zatańczyć taniec kubków z wirującą wstążką,

6. Zabawy taneczne
Treści kształcenia:
– zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu uczniów,
– wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka,
– kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, poczucia rytmu, wyobraźni twórczej, wrażliwości na piękno,
Sposób realizacji
-zabawy taneczne oparte na tańcach irlandzkich,
-zabawy improwizacyjne z chustami do muzyki gitarowej,
Oczekiwane osiągnięcia
-rozwija umiejętności taneczne,
-współpracuje w zespole,
-wykonuje polecenia,

7. Śpiewane historyjki obrazkowe
Treści kształcenia:
– ćwiczenia funkcji słuchowych
– kojarzenie tekstu z ilustracja
Sposób realizacji
– słuchanie piosenek „Śpiewane historyjki obrazkowe”
Oczekiwane osiągnięcia
– dobiera ilustrację do słyszanych treści
– chętnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach,

8. Zabawy rytmiczne.
Treści kształcenia:
-poruszanie się zgodnie ze słyszanym rytmem;
-swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi;
Sposób realizacji
-zabawa inscenizowana ”Porządki krasnali”,
-zabawa przy ‘Marszu Raduckiego”,
Oczekiwane osiągnięcia
– chętnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach,
– uważnie słucha wskazówek i poleceń nauczyciela,

9- 10 Opracowanie wersji ruchowej i instrumentalnej
utworu „Dziadek do orzechów ”P. Czajkowskieg
Treści kształcenia:
– kształcenie umiejętności reagowania podczas akompaniamentu na zmiany dynamiczne utworu ,
– doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
– stwarzanie okazji do aktywnej zabawy z muzyką artystyczną,
Sposób realizacji
-fabularyzacja utworu.
-ilustracja ruchowa.
-akompaniament rytmiczny utworu.

Oczekiwane osiągnięcia
interpretuje ruchem utwory muzyczne,
-gra w zespole na instrumentach perkusyjnych,
-rozwija wyobraźnię muzyczną,

11. Tworzymy muzykę klasyczną
Treści kształcenia:
-rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni
-stosowanie zmian rytmu, tempa, wysokości dźwięku,
– improwizowanie melodii
Sposób realizacji
-tworzenie akompaniamentu do utworu „ Nad pięknym Dunajem”- Strauss
Oczekiwane osiągnięcia
-tworzy prosty akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
-rozwija wyobraźnię muzyczną,
-odczuwa radość z wykonanego zadania,

12-13. Najpiękniejsze kolędy.
Treści kształcenia:
– poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
– kształcenie umiejętności śpiewania w zespole,
Sposób realizacji
– nauka kolęd:
„Dzisiaj w Betlejem”
„Lulaj że Jezuniu”.
Oczekiwane osiągnięcia
– potrafi pracować w zespole,
– zna tradycje bożonarodzeniowe (śpiewanie i granie kolęd, zwyczaje wigilijne),
– zna niektóre kolędy,

14. Muzyka- najlepszy lek na duszę.
Treści kształcenia:
– redukcja napięć psychicznych i fizycznych organizmu,
-tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji grupy,
-poprawa samopoczucia uczniów,
-wyrabianie poczucia pewności siebie.
-usprawnianie techniki oddychania,
Sposób realizacji
– krąg uczuć
– zabawy integracyjne
– zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
– relaks
– wybrane ćwiczenia z metody P.Dennisona,
– tańce integracyjne „Klanzy”,
Oczekiwane osiągnięcia
-bawi się i relaksuje przy muzyce.
-pozytywnie odbiera siebie i wierzy w swój sukces,
-czuje się bezpiecznie w grupie,

15. Skąd dociera dźwięk
Treści kształcenia:
– rozwijanie słuchu
-różnicuje dźwięki
– kształtowanie cech motorycznych
Sposób realizacji
– szukanie dźwięku w różnych miejscach sali
– podążanie za dźwiękiem
Oczekiwane osiągnięcia
– bierze udział w zabawie
– porusza się za dźwiękiem

16- 17. Zabawy z nietypowym przyborem
Treści kształcenia:
-kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,
-rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy,
-kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z nietypowym przyborem,
Sposób realizacji
-zabawa ożywiająca: aerobik.
-ćwiczenia kształtujące z gazetami,
-zabawa ruchowa przy
piosence – „Rysunek”,
Oczekiwane osiągnięcia
– potrafi brać udział w zabawie zbiorowej,
– potrafi zatrzymać się na przerwę w muzyce i wznowić ruch,
-kształtuje i rozwija podstawowe cechy motoryczne,
-potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych,

18. Tworzymy muzykę
Treści kształcenia:
-rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni
-stosowanie zmian rytmu, tempa, wysokości dźwięku,
– improwizowanie rytmów i melodii do poznanego tekstu,
Sposób realizacji
-samodzielne tworzenie melodii do wierszy o zimie,
– improwizowanie rytmów i melodii do poznanego tekstu
Oczekiwane osiągnięcia
-tworzy prosty akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
-rozwija wyobraźnię muzyczną,
-odczuwa radość z wykonanego zadania,

19. Opracowanie wersji ruchowej i instrumentalnej
utworu „Dla przyjaciela”– melodia flamandzka
Treści kształcenia:
– wyrabianie poczucia rytmu i umiejętności odwzorowywania gesto dźwięków,
– doskonalenie umiejętności gry na instrumentach w zespole,
– aktywne doświadczanie muzyki artystycznej,
Sposób realizacji
-stworzenie tekstu i ruchów w celu osłuchania z rytmem i melodią,
-akompaniament rytmiczny utworu za pomocą instrumentów perkusyjnych,
Oczekiwane osiągnięcia
-reaguje ruchem na sygnały muzyczne,
-rozpoznaje nastrój w muzyce,
-gra na instrumentach perkusyjnych,

20. Opracowanie wersji ruchowej i instrumentalnej
utworu „Czardasz”
Treści kształcenia:
– zapoznanie dzieci z interpretacją prostych przebiegów rytmicznych ćwierćnutowo
– ósemkowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i akustyki własnego ciała,
– sprawianie dzieciom radości poprzez możliwość współgrania z muzyką artystyczną ,
Sposób realizacji
-zapoznanie z budową utworu,
-zabawa „Kot i mysz”,
-akompaniament rytmiczny,
-instrumentacja utworu,
Oczekiwane osiągnięcia
– realizuje partyturę w metrum 4/4 w zapisie ćwierćnutowym i ósemkowym według własnego pomysłu,
– bawi się przy muzyce poważnej,

21. Opracowanie wersji ruchowej i instrumentalnej
utworu „Marsz Radeckiego” J. Straussa
Treści kształcenia:
– kształcenie umiejętności reagowania podczas akompaniamentu na zmiany dynamiczne utworu ,
– doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
– stwarzanie okazji do aktywnej zabawy z muzyką artystyczną,
Sposób realizacji
-fabularyzacja utworu.
-ilustracja ruchowa.
-akompaniament rytmiczny utworu.
Oczekiwane osiągnięcia
-interpretuje ruchem utwory muzyczne,
-gra w zespole na instrumentach perkusyjnych,
-rozwija wyobraźnię muzyczną,

22-23. Uczymy się tańców ludowych
Treści kształcenia:
-rozwijanie umiejętności tanecznych,
-przyjmowanie określonych pozycji w zmiennym rytmie,
-poznanie podstawowych kroków i figur tanecznych polki,
Sposób realizacji
-ćwiczenia rytmiczne do muzyki
-nauka podstawowych kroków „Polki”
-doskonalenie układu tańca
Oczekiwane osiągnięcia
-zna i wykonuje podstawowe kroki polki,
-reaguje ruchem na sygnały muzyczne,
-tańczy w zespole,

24. Gra na instrumentach.
Treści kształcenia:
-wykonywanie prostych tematów rytmicznych,
-doskonalenie gry na instrumentach,
Sposób realizacji
-rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych,
-poznanie ich brzmienia ,
-opanowanie techniki gry,
Oczekiwane osiągnięcia
-gra na instrumentach,
-rozpoznaje dźwięki wysokie, niskie, długie, krótkie,
-chętnie uczestniczy w cwiczeniach i zabawach,

25-26. Spotkanie muzyki z plastyką
Treści kształcenia:
-malowanie ilustracji do utworu instrumentalnego, inspirowane nastrojem i charakterem muzyki,
-doskonalenie wrażliwości słuchowej,
Sposób realizacji
-wykonanie pracy plastycznej Wielka ucieczka. Uczniowie malują farbami plakatowymi scenę ucieczki królewicza z zamku, słuchając jednocześnie muzyki E. Griega
Oczekiwane osiągnięcia
– odzwierciedla nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej,
– tworzy formy ruchowe odpowiednie do rodzaju muzyki: rytmu, tempa, dynamiki,
– czerpie przyjemność w czasie kontaktu z dźwiękiem i kolorem,
– rozwija własną inwencję twórczą w zakresie działań muzycznych i plastycznych,

27. Opracowanie wokalne piosenek na Dzień Ziemi
Treści kształcenia:
– współdziałanie w uroczystościach szkolnych
– umiejętność współdziałania w grupie
– rozwijanie umiejętności wokalnych
Sposób realizacji
– nauka piosenek:
“Każdy kwiat to mały świat”
„Śmieciu precz.”
Oczekiwane osiągnięcia
– bawi się przy piosenkach i wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
– ćwiczy szybkość reakcji na zmianę tempa w muzyce,

28-29. Muzyka i rekwizyty.
Treści kształcenia:
– kształcenie umiejętności dłuższego skupienia uwagi,
– poznanie własnych i cudzych odczuć,
Sposób realizacji
-zabawy z chusteczkami,
-zabawy ze sznurkiem,
– zabawy ze wstążkami, pomponami
Oczekiwane osiągnięcia
– potrafi czynnie uczestniczyć w zabawie,
– rozumie wartość zabawy w zespole,
– potrafi przez dłuższy czas skupić swoją uwagę,

30-31. Ruch i rytm.
Treści kształcenia:
-rozwijanie poczucia rytmu,
-wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, nastroju,
-wyrabianie poczucia świadomego ruchu,
-rozwijanie koncentracji uwagi,
-ćwiczenie umiejętności gospodarowania oddechem,
Sposób realizacji
-zabawa ruchowo- rytmiczna „Orzeszek”
-piosenka z opuszczonymi słowami,”
-zabawa „świat wesoły – świat smutny,
-rozpoznawanie barwy dźwięku instrumentów perkusyjnych,
Oczekiwane osiągnięcia
-zrealizuje ruchem grane na instrumencie ćwierćnuty, ósemki– bez nazywania wartości rytmicznych
-prawidłowo i sprawnie reagować na polecenia nauczyciela,
-rozpoznać barwy dźwięków i podać nazwy poznanych na zajęciach instrumentów perkusyjnych,
-zaśpiewać poznane na zajęciach piosenki wraz z towarzyszącymi im ruchami,

32. Rytmicznie gram swoim ciałem
Treści kształcenia:
-kształcenie inwencji twórczej (improwizacja ruchowa),
-rozwijanie poczucia rytmu,
-rozwijanie koncentracji uwagi,
Sposób realizacji
-ćwiczenia na zmianę tempa w muzyce, np. „Wolniej – szybciej”,
-inscenizacja ruchowa do piosenki
Oczekiwane osiągnięcia
-umie uważnie słuchać piosenkę;
– wyklaskuje rytm na 2 i na 4;
– potrafi zaprezentować układ ruchowy do piosenki z uwzględnieniem
odpowiedniego rytmu;

33. Muzyczne ilustracje natury
Treści kształcenia:
– kształcenie umiejętności odbierania muzyki,
– przyzwyczajanie do słuchania krótkich utworów wokalnych i instrumentalnych
Sposób realizacji
-ćwiczenia oddechowe
-rysowanie podczas słuchania melodii różnych utworów
– rysowanie natury jaką słychać w muzyce
Oczekiwane osiągnięcia
-umie słuchać muzyczne utwory;
– potrafi w zabawach zintegrować oddech z działaniem (ruchem);

34. Zabawy muzyczno – ruchowe Klanza
Treści kształcenia:
–rozwijanie wrażliwości muzycznej,
– doskonalenie sprawności ruchowej,
-ćwiczenie uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia,
Sposób realizacji
– bierze udział w zabawie
– reaguje na zmiany tempa, natężenia
Oczekiwane osiągnięcia
– przestrzega reguły zabaw,
– odczuwa satysfakcję ze wspólnej zabawy,

35. Tworzymy muzykę- orkiestrę
Treści kształcenia:
-rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni
-stosowanie zmian rytmu, tempa, wysokości dźwięku,
– improwizowanie rytmów i melodii do poznanego tekstu,
Sposób realizacji
-samodzielne tworzenie melodii
– improwizowanie rytmów i melodii do poznanego tekstu
Oczekiwane osiągnięcia
-tworzy prosty akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
-rozwija wyobraźnię muzyczną,
-odczuwa radość z wykonanego zadania,

36. Powtarzanie rytmów.
Treści kształcenia:
– ćwiczenia poczucia rytmu, tempa i metrum
– rozwijanie percepcji słuchowej
Sposób realizacji
– stukanie, klaskanie, tupanie w różnych rytmach
– gra na instrumentach według podanych rytmów
Oczekiwane osiągnięcia
– potrafi odróżnić tempa
– rozróżnia i tworzy rytmy (Maria Cwik, 2016, edux.pl).

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s