Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklamy

PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH


Część A


1. Rodzaj planu (właściwe proszę podkreślić)
• Dla jednego ucznia
• Dla grupy uczniów

2. Dane ucznia
Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Rok szkolny
1. Paweł………….. IV 20132014

Część B

1.Obszar wsparcia
Trudności w uczeniu się – dysleksja, dysortografia
Analiza orzeczenia PPP
Diagnoza: możliwości i ograniczenia
Nieharmonijny rozwój poszczególnych funkcji inteligencji. Sprawność intelektualna na poziomie przeciętnym. Diagnoza: dysleksja rozwojowa pod postacią dysleksji i dysortografii
Uczniowie z zaburzeniami dyslektycznymi. Stwierdzono specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu pod postacią dysleksji i dysortografii na tle wybiórczych deficytów percepcji wzrokowej i słuchowej.

Mocne strony ucznia
o łatwo nawiązuje kontakty, niekonfliktowy, chętnie uczestniczy w pracach grupowych,
o dobra sprawność ruchowa,
o zadowalający zasób wiedzy ogólnej
o dobre rozumienie wydawanych poleceń;
o odpowiednia znajomość i zrozumienie norm i zasad społecznego postępowania;
Słabe strony ucznia
o obniżona funkcja analizy słuchowej
o niekształtne pismo , litery nierówne o różnym nachyleniu
o zdolności manipulacyjne obniżone w stosunku do wieku życia uczenia
o błędy w pracach pisemnych: myli litery odpowiadające głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszcza litery bądź je dodaje, nie uwzględnia dużych i małych liter
o trudności w uczeniu się języków obcych
o wolne tempo czytania i pisania;
o czytanie wyrazów z głosowaniem
o tendencja do przekręceń czytanych wyrazów;

2. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

Cele edukacyjne Cele terapeutyczne
Cele edukacyjne są tożsame z celami zawartymi w programach nauczania realizowanych przez ucznia na poszczególnych zajęciach oraz ze wskazaniami zawartymi w opinii psychologiczno – pedagogicznej

Cele terapeutyczne
Podnosić poziom umiejętności czytania w zakresie rozumienia tekstu
Podnosić poziom pisania pod względem poprawności ortograficznej, eliminować błędy specyficzne i usprawniać poziom graficzny pisma.
Usprawniać zaburzone funkcje percepcyjno – motoryczne
Wzmacniać poczucie własnej wartości
Stymulować ogólną sprawność intelektualną , pobudzanie aktywnego, twórczego myślenia

3. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
• Usprawnianie funkcji słuchowych (pamięć, synteza, analiza i różnicowanie struktury fonemowej słów oraz tworzenie świadomości fonologicznej)
• Usprawnianie percepcji wzrokowej (uwaga, pamięć, spostrzeganie na materiale graficznym i wyrazowo-zdaniowym),
• Praktyczne stosowanie zasad poprawnej pisowni
• Prawidłowe budowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny
• Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

4.Dostosowanie treści nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
• Stosowanie tolerancji w ocenie poprawności ortograficznej i estetycznej prac pisemnych
• Umożliwienie kilkakrotnego czytania tekstów w celu lepszego zrozumienia
• Wydłużenie czasu na zadania wymagające dłuższego pisania oraz samodzielnej pracy z tekstem
• Umożliwienie pisania dłuższych prac na komputerze
• Uwzględnianie trudności ucznia na wszystkich przedmiotach nauczania szczególnie na lekcjach języków obcych i matematyki
• Powtarzanie złożonych poleceń ustnych i sprawdzanie czy uczeń je zapamiętał
• W miarę możliwości udzielanie czasu na przygotowanie odpowiedzi ustnej, nie żądanie natychmiastowej odpowiedzi
• W sytuacjach trudnych udzielanie wsparcia zewnętrznego w postaci zachęty, powtórzenia polecenia lub dodatkowych wskazówek
• Systematyczną kontrolę zeszytów w celu eliminowania błędów
• W ocenianiu branie pod uwagę chęć i wysiłek włożony przez uczenia w wykonywanie zadań
• Aktywizowanie i motywowanie ucznia w procesie edukacyjnym poprzez wzmocnienia pozytywne
• W procesie dydaktycznym stwarzanie okazji do wykorzystania mocnych stron ucznia i budować na nich osiągnięcia edukacyjne

Język Polski


Praca ze słownikiem ortograficznych podczas prac sprawdzianów i prac klasowych. Podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej. Systematyczna kontrola zeszytu w celu wyeliminowania błędów oraz zniekształcenia informacji. Wydłużony czas podczas prac pisemnych, lub zmniejszona liczba zadań. Więcej czasu przeznaczone na czytanie tekstów, instrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem pracy samodzielnej.


Język angielski


Zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów. Większa ilość czasu na opanowanie nowego słownictwa. Nowe słówka wyjaśniać w firmie opisowej. Liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma, stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie.
Matematyka
Przypominać wzory i definicje, utrwalać poprawność toku rozumowania. Sprawdzać czy uczeń po przeczytaniu treści zadania, zrozumiał je. Prace domowe przez nauczyciela powinny być podobne, do tych rozwiązywanych na lekcji. Uwzględnić trudności związane z myleniem znaków.

5. Dostosowanie otoczenia: na każdej lekcji uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, mieć dostęp do słownika ortograficznego

6.Metody pracy z uczniem.

• Ćwiczenia funkcji słuchowo – językowych,
• Usprawnianie funkcji słuchowych (pamięć, synteza, analiza i różnicowanie struktury fonemowej słów oraz tworzenie świadomości fonologicznej)
• Usprawnianie percepcji wzrokowej (uwaga, pamięć, spostrzeganie na materiale graficznym i wyrazowo-zdaniowym),
• Ćwiczenie grafomotoryki
• Ćwiczenia praktycznego stosowania zasad poprawnej pisowni
• Ćwiczenia w prawidłowym budowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych

7. Formy pomocy.
Wskazany jest udział w:
• Zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych-
• Zajęciach wyrównawczych- wyrównywanie ewentualnych braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych w zakresie przedmiotów na których uczennica może mieć trudności wynikające z dysleksji rozwojowej zgodnie z programem nauczania

8. Działania wspierające rodziców ucznia:
• Wypracowanie wzajemnego zaufania pomiędzy wychowawcą i rodzicami.
• Wdrażanie rodziców do pracy w domu z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Motywowanie do współpracy ze szkołą oraz zespołem.
• Kontakt z wychowawcą, nauczycielami i specjalistami w celu pokonywania ewentualnych trudności.
• Dzielenie się spostrzeżeniami, pomysłami.
• Porady i konsultacje.

9. Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym – poradniami specjalistycznymi ,placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży( w zależności od potrzeb

Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu zespołu:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
4. ………………………………….
5. ………………………………….
6. ………………………………….
7. ………………………………….
8. ………………………………….
9. ………………………………….
10. ………………………………….
11. ………………………………….

Szyszków …………………………………
………………………………….
Podpis dyrektora

Opracowała: Monika Bucior

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: