Reklamy
Reklamy
Reklamy

ZAŁĄCZNIK 1 – Karty oceny opisowej ucznia klasy I

Załącznik 1

Klasa I – śródroczna analiza  postępów w nauczaniu

Uczeń/uczennica……………………………………………………
Klasa I…. I semestr roku szkolnego………………………..

Religia……………………………………………………………………………………………………….

Język angielski ……………………………………………………………………

 EDUKACJA POLONISTYCZNA

1. CZYTANIE

Technika czytania: czyta płynnie w tempie: dobrym, wolnym; wyrazami, sylabami, głoskuje; popełnia błędy przy czytaniu: opuszcza, dodaje, zniekształca głoski, sylaby, wyrazy; nie opanował/a techniki czytania.

Słuchanie ze zrozumieniem: w pełni rozumie wysłuchany tekst, nie zawsze rozumie treść wysłuchanego tekstu, ma poważne trudności ze zrozumieniem tekstu, nie rozumie treści wysłuchanego tekstu.

2. PISANIE

Przepisywanie tekstów: odwzorowuje tekst przepisywany, przepisuje poprawnie, myli się przy przepisywaniu, odwzorowując tekst popełnia błędy; dba/ nie dba o estetykę i poprawność graficzną pisma; przestrzega/ nie przestrzega zasad kaligrafii.

Pisanie z pamięci: poprawnie zapisuje pojedyncze wyrazy, grupy wyrazów; popełnia błędy: przestawia, opuszcza lub dodaje litery, sylaby, myli litery o podobnym kształcie; nie potrafi pisać z pamięci.

3. MÓWIENIE

Wypowiada się: wyrazami, krótkimi zdaniami, zdaniami złożonymi, stosuje wypowiedzi kilkuzdaniowe; nie wykazuje chęci wypowiadania się, wypowiada się wyłącznie na polecenie nauczyciela.

Odtwarza/ nie odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, wiersze, fragmenty prozy.

Wypowiedzi cechuje: logiczność, umiejętność selekcji, oryginalność wypowiedzi, duży zasób słownictwa, poprawność językowa; ubogie słownictwo, brak poprawności językowej, nie potrafi logicznie formułować wypowiedzi ustnych.

4. GRAMATYKA

Rozpoznaje w wyrazie: Głóski, litery, sylaby: poprawnie, myli się, nie rozpoznaje. Posługuje się / nie posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.

Zasady gramatyczne: stosowanie wielkiej litery oraz kropki i znaku zapytania na końcu zdania: zna i stosuje je: zawsze, zazwyczaj, czasami, rzadko, nie stosuje.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Rachunek pamięciowy w zakresie 8: liczy biegle, radzi sobie wystarczająco, działa na konkretach, nie liczy w zakresie 8.

Opanowanie podstawowych działań matematycznych: rozumie i wykonuje dodawanie oraz odejmowanie; ma problemy w liczeniu w zakresie dwóch działań matematycznych, nie opanował liczenia w zakresie dwóch działań matematycznych.

Zadania tekstowe: rozwiązuje proste zadania: samodzielnie, z pomocą, nie rozwiązuje.

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Zna/ nie zna zagrożenia ze strony ludzi; wie/ nie wie do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc; wie/ nie wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy. Zna/ nie zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy).

Posiada wiedzę o otaczającym środowisku: rozległą, ogólną, wycinkową;

Stosuje ją w praktyce: zawsze, często, sporadycznie; nie przejawia zainteresowania otaczającym środowiskiem przyrodniczym.

EDUKACJA MUZYCZNA

Opanował/a umiejętności muzyczne: śpiew, grą na instrumentach perkusyjnych; wykazuje poczucie rytmu, ma trudności z ćwiczeniami rytmicznymi; wykazuje zainteresowania muzyczne; niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Opanował/a podstawowe techniki plastyczne; prace zawierają: bogactwo treści, są ubogie pod względem treści, są schematyczne; wykazuje inwencję twórczą; wykazuje niechęć do zajęć plastycznych.

Przygotowanie do zajęć: zawsze, czasami, sporadycznie.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Stosuje się do wskazówek: zawsze, czasem, nie stosuje się. Potrafi bezpiecznie korzystać z narzędzi i przyborów/ nie potrafi; dba/ nie dba o estetyczne wykończenie pracy.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Zasady bhp zna i przestrzega: zawsze, czasem, nie zna i nie przestrzega.

Polecenia i ćwiczenia: wykonuje starannie i samodzielnie, z pomocą nauczyciela, tylko łatwiejsze zadania, nie jest zainteresowany/a pracą.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wykazuje/ nie wykazuje: ogólną sprawność motoryczną.

Współdziała/ nie współdziała w zespołowych formach aktywności sportowej.

Wykonywanie ćwiczeń: wkłada odpowiedni wysiłek, nie wkłada odpowiedniego wysiłku.

Przygotowanie do zajęć: zawsze, czasem, sporadycznie.

WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJU DZIECKA

Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami/ nie nawiązuje kontaktów; często popada w konflikty z innymi; jest wzorem godnym naśladowania; cechuje go/ ja zdyscyplinowanie, koleżeńskość, uczynność; wykazuje: samodzielność, zaradność, inicjatywę.

Odpowiedzialność: przyjęte na siebie zadania i obowiązki wykonuje: wzorowo, chętnie, wymagają większej dokładności i staranności; niechętnie podejmuje działania szkolne.

Przestrzeganie norm społecznych: zawsze, zazwyczaj, czasem, nie przestrzega.

Klasa I – oceny roczne

Edukacja polonistyczna:

Czytanie :

Celujący (6)  – Uczeń celująco opanował umiejętność czytania

Bardzo dobry (5) – Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność czytania

Dobry (4) –  Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność czytania

Dostateczny (3) – Uczeń w dostatecznym stopniu opanował umiejętność czytania.

Dopuszczający (2) – Uczeń w wystarczającym stopniu opanował umiejętność czytania

Niedostateczny (1) – Uczeń nie opanował umiejętności czytania.

Cechy czytania

Poprawne – prawidłowo odczytuje ,nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia.

Płynne – czyta wolno, ale całymi wyrazami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub częściami, nie ”bierze oddechu” w połowie wyrazu. Czytanie może być powolne ale równomierne.

Biegle – polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi oraz tych, które są ważne dla rozumienia tekstu. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.

Wyraziste – polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji i tempa. Uczeń powinien wydobyć walory uczuciowe tekstu, umie odzwierciedlić barwą głosu uczucia i nastroje jakie autor chce obudzić w związku z czytanym tekstem. Czytanie to również polega na oddaniu głosem cech indywidualnych bohaterów oraz stosunku czytającego do bohaterów.

Pisanie :

Celujący (6) – Uczeń w celującym stopniu opanował umiejętność pisania z pamięci

Bardzo dobry (5) –– Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność pisania z pamięci

Dobry (4) –  – Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność pisania z pamięci

Dostateczny (3) – – Uczeń w dostatecznym stopniu opanował umiejętność pisania z pamięci

Dopuszczający (2) –– Uczeń  w wystarczającym stopniu opanował umiejętność pisania z pamięci

Niedostateczny (1) –– Uczeń nie opanował umiejętność pisania z pamięci

Ortografia i gramatyka :

Celujący (6) – Uczeń w celującym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki

Bardzo dobry (5) – Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki

Dobry (4) –  Uczeń w dobrym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki

Dostateczny (3) – Uczeń w dostatecznym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki

Dopuszczający (2) – Uczeń w wystarczającym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki

Niedostateczny (1) – Uczeń nie opanował wiadomości z ortografii i gramatyki

Mówienie :

Celujący (6)  – Uczeń swobodnie wypowiada się na zadany temat

Bardzo dobry (5) –– Uczeń bardzo dobrze  wypowiada się na zadany temat

Dobry (4) –  – Uczeń dobrze wypowiada się na zadany temat

Dostateczny (3) – – Uczeń dostatecznie wypowiada się na zadany temat

Dopuszczający (2) –– Uczeń  wypowiada się niechętnie

Niedostateczny (1) –– Uczeń  nie potrafi sformułować myśli w zdaniu mówionym

Edukacja matematyczna:

Celujący (6)  – Uczeń biegle opanował działania matematyczne w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe

Bardzo dobry (5) – Uczeń bardzo dobrze opanował działania matematyczne w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje  zadania tekstowe

Dobry (4) –  Uczeń dobrze opanował działania matematyczne w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje  zadania tekstowe

Dostateczny (3) – Uczeń w dostatecznym stopniu opanował działania matematyczne w zakresie 20. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania tekstowe

Dopuszczający (2) –Uczeń działając na konkretach dokonuje obliczeń matematycznych w zakresie 20. Ma problemy z rozwiązywaniem zadań tekstowych.

Niedostateczny (1) – Uczeń działając na konkretach dokonuje obliczeń matematycznych. Nie umie rozwiązywać zadań tekstowych

Niedostateczny (1) – Uczeń nie posiada wiedzy na temat obowiązujących zasad społecznych.

Edukacja społeczno – przyrodnicza:

Celujący (6) – Uczeń posiada rozległą wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych i o otaczającym środowisku, zawsze stosuje ją w praktyce.

Bardzo dobry (5) – Uczeń posiada ogólną wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz rozległą  o otaczającym środowisku, często stosuje ją w praktyce.

 Dobry (4) –  Uczeń posiada podstawową wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz ogólną o otaczającym środowisku, stosuje ją w praktyce.

Dostateczny (3) – Uczeń posiada wycinkową wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz podstawową  o najbliższym środowisku, stosuje ją w praktyce.

Dopuszczający (2) – Uczeń posiada znikomą wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz wycinkową  o otaczającym środowisku, czasami stosuje ją w praktyce.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie posiada wiedzy na temat obowiązujących zasad społecznych, nie wykazuje zainteresowania otaczającym środowiskiem.

Zajęcia techniczne:

Celujący (6) –  Uczeń posiada rozległą wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Prace techniczne cechuje staranność i dokładność wykonania.

Bardzo dobry (5) – Uczeń posiada ogólną wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Prace techniczne cechuje staranność i dokładność wykonania.

Dobry (4) –  Uczeń posiada podstawową wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Prace techniczne nie są wykonywane starannie i dokładnie.

Dostateczny (3) – Uczeń  posiada wycinkową wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Prace techniczne wykonuje niedbale.

Dopuszczający (2) – uczeń posiada znikomą wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Niechętnie i niedbale wykonuje prace techniczne.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie posiada wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Nie angażuje się w wykonanie prac technicznych.

Edukacja plastyczna:

Celujący (6) – Prace plastyczne świadczą o talencie ucznia i wyróżniają się inwencją twórczą.

Bardzo dobry (5) – Prace plastyczne cechuje staranność i oryginalność wykonania.

Dobry (4) –  Uczeń dobrze opanował techniki plastyczne.

Dostateczny (3) – Prace plastyczne są schematyczne i ubogie w treść.

Dopuszczający (2) – Uczeń słabo opanował podstawowe techniki plastyczne.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie opanował podstawowych technik plastycznych.                      

Edukacja muzyczna:

Celujący (6) – Uczeń jest uzdolniony muzycznie, czysto śpiewa, gra na instrumentach perkusyjnych, rozumie zapis nutowy.

Bardzo dobry (5) – Uczeń wykazuje duże poczucie rytmu, chętnie śpiewa, gra na instrumentach perkusyjnych, rozróżnia poznane nuty i dźwięki.

Dobry (4) –  Uczeń ma poczucie rytmu, chętnie śpiewa, gra na instrumentach perkusyjnych, myli niektóre nuty i dźwięki.

Dostateczny (3) – Uczeń wykazuje poczucie rytmu, niechętnie śpiewa, odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, myli  nuty i dźwięki.

Dopuszczający (2) – Uczeń nie wykazuje  poczucia rytmu, niechętnie śpiewa, ma trudności z odtworzeniem prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych, ma duże trudności z rozróżnianiem nut.

Niedostateczny (1) – Uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych,  nie rozróżnia  nut.

Reklamy

Wychowanie fizyczne:

Celujący (6)  – Ćwiczenia sprawnościowe cechuje perfekcjonizm i wielkie zaangażowanie.

Bardzo dobry (5) – Ćwiczenia sprawnościowe wykonuje z dużym zaangażowaniem.

Dobry (4) –  Uczeń wykazuje ogólną sprawność ruchową.

Dostateczny (3) –Uczeń jest sprawny fizycznie lecz ćwiczenia ruchowe wykonuje niedbale.

Dopuszczający (2) –Ćwiczenia sprawnościowe uczeń wykonuje niedokładnie i niechętnie, stosuje się do reguł zabaw i gier.

Niedostateczny (1) – Uczeń  bardzo niechętnie i bez zaangażowania wykonuje ćwiczenia ruchowe.

Zajęcia komputerowe:

Celujący (6) – Uczeń doskonale posługuje się narzędziami poznanych programów komputerowych.

Bardzo dobry (5) – Uczeń bardzo dobrze posługuje się narzędziami poznanych programów komputerowych.

Dobry (4) –  Uczeń dobrze posługuje się narzędziami poznanych programów komputerowych.

Dostateczny (3) – Uczeń z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziami poznanych programów komputerowych.

Dopuszczający (2) – Uczeń niechętnie posługuje się narzędziami poznanych programów komputerowych.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie posługuje się narzędziami poznanych programów komputerowych.

Język angielski:

Celujący (6) – Uczeń swobodnie posługuje się elementami języka angielskiego wykraczającymi poza program nauczania  i swobodnie wypowiada się w języku angielskim. Jest aktywny. Uczeń bierze udział w konkursach o zasięgu międzyszkolnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim osiągając wysokie lokaty.

Bardzo dobry (5) – Uczeń rozumie  proste  i bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie  na nie reaguje. Uczeń opanował w bardzo dobrym stopniu wyrazy, zwroty
i struktury gramatyczne z języka angielskiego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nie popełniając  błędów. Jest aktywny.

Dobry (4) – Uczeń rozumie  proste polecenia nauczyciela i właściwie  na nie reaguje. Uczeń opanował w dobrym stopniu wyrazy, zwroty i struktury gramatyczne z języka angielskiego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, popełniając niewielkie błędy.

Dostateczny (3) – Uczeń rozumie  proste polecenia nauczyciela i próbuje  na nie reagować. Uczeń opanował podstawowe wyrazy, zwroty i struktury gramatyczne z języka angielskiego. Uczeń częściowo rozumie słuchane teksty nagrań.

Dopuszczający (2) – Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela, ale rzadko na nie reaguje. Uczeń opanował niektóre podstawowe wyrazy, zwroty i struktury gramatyczne
 z języka angielskiego umożliwiające mu dalsze kontynuowanie nauki.

Niedostateczny (1) –  Uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela. Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.

Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania – klasa I

Wzorowe  – Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole. Kulturalnie odnosi się do innych uczniów i osób dorosłych. Szanuje mienie szkolne, swoją i cudzą własność. Prezentuje postawę godną naśladowania.

Bardzo dobre  – Uczeń bardzo dobrze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach. Podejmuje dodatkowe działania szkolne. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole. Kulturalnie odnosi się do innych uczniów i osób dorosłych. Dba o mienie szkolne, swoją i cudzą własność.

Dobre  – Uczeń dobrze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych. Czasami spóźnia się do szkoły, wymaga motywacji do podejmowania dodatkowych działań szkolnych. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole. Okazuje szacunek osobom dorosłym. Dba o  mienie szkolne, swoją i cudzą własność.

Poprawne  – Przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych i wynikających z nich obowiązków wymaga większej dokładności i staranności. Uczeń spóźnia się do szkoły, pracuje niesystematycznie. Nie zawsze przestrzega reguł oraz zasad dotyczących norm współżycia w szkole. Zapomina o stosowaniu zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innymi uczniami oraz osobami dorosłymi. Nie szanuje mienia szkolnego, swojej i cudzej własności.

Nieodpowiednie  – Uczeń jest niesystematyczny, często nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. Nie podejmuje działań szkolnych. Zazwyczaj nie przestrzega reguł oraz zasad dotyczących norm współżycia w szkole. Często popada w konflikty z innymi uczniami oraz  osobami dorosłymi. Nie szanuje mienia szkolnego, swojej i cudzej własności. Cechuje go niska kultura osobista.

Naganne  – Uczeń lekceważy obowiązki szkolne. Jest agresywny i konfliktowy. Używa wulgarnych słów, dostarcza innym negatywnych wzorców zachowania. Niszczy mienie szkolne, swoją i cudzą własność. Cechuje go bardzo niska kultura osobista.

źródło: psp28radom.szkolnastrona.pl

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: