Reklamy
Reklamy
kingfisher.page
Reklamy

Dzień Drzewa – scenariusze zajęć

Drzewo

Drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym – pniu albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny. Do drzew zaliczają się największe rośliny lądowe.

Dzień Drzewa jest obchodzony 10 października. To okazja do przekazania uczniom wiedzy dotyczącej niezwykłej roli, jaką odgrywają drzewa w przyrodzie, zapoznania z ich gatunkami oraz nazwami, a także do wielu aktywności plastycznych i nie tylko. Działania z okazji Dnia Drzewa nie muszą skupiać się tylko na zespole klasowym, ale mogą wyjść poza klasę czy świetlicę szkolną i zaangażować w nie całą społeczność szkolną. Przedstawię kilka propozycji na ciekawą formę spędzenia tego dnia, 
aby – oprócz przyjemności – przekazać dzieciom istotną wiedzę i nauczyć, że drzewa są płucami Ziemi. 

Scenariusze na Dzień Drzewa pdf

Przebieg zajęć:

Część pierwsza – aktywność w klasie
Część wstępna

1. Przedstawienie uczniom NaCoBeZU – cele lekcji oraz to, na co będziemy zwracać uwagę. 
2. Zapisanie tematu zajęć w zeszycie. 

Część właściwa

1. Zaprezentowanie uczniom filmu lub wcześniej przygotowanej prezentacji pt. „Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew?” (http://youtu.be/jZItk9VTk78) oraz „Pan Ekolog –
bajka edukacyjna” (http://youtu.be/tNP2yAKFfmk).
2. Omówienie filmów edukacyjnych bądź prezentacji.

3. Zapisanie w zeszycie hasła lub, w przypadku młodszych dzieci, rozdanie wklejki do zeszytu z hasłem bądź rysunkiem: „Drzewa to płuca Ziemi” (załącznik nr 1).
4. Zaprezentowanie uczniom filmu bądź wcześniej przygotowanej prezentacji pt.  „11 najpopularniejszych gatunków drzew w Polsce” (http://youtu.be/3Y7E82n0k5w). 
5. Pogadanka na temat tego, jakie znamy gatunki drzew oraz jakie występują w Polsce.
6. Zaprezentowanie uczniom filmu bądź wcześniej przygotowanej prezentacji pt. „Budowa drzewa” (http://youtu.be/jZEjR-Onc6s). Dzieci po zapoznaniu się z budową drzewa rysują w zeszytach drzewo oraz opisują jego budowę.  
7. Zabawa „Połącz w pary”. Odnalezienie w internecie, wydrukowanie oraz rozdanie dzieciom wklejek do zeszytu (drzewo – liść – owoc). Dzieci dopasowują liście i owoce do drzew, a następnie wklejają wszystko do zeszytu i wspólnie z nauczycielem zapisują nazwy w zeszycie (załącznik nr 2).
8. Zabawa „Kto ma? Ja mam!”. Przeprowadzenie zabawy utrwalającej nazwy drzew, ich liści oraz owoców (wykorzystujemy obrazki liści i owoców z poprzedniego punktu lub inne, według uznania). Każde dziecko otrzymuje dwa kartoniki z wizerunkiem liści, owoców i nazw drzew. Uczniowie zadają pytanie, np.  „Kto ma liść kasztanowca?”, a osoba, która trzyma obrazek z liściem kasztanowca w dłoni podchodzi i dzieci łączą w pary posiadane obrazki. 
9. „Matematyczne zmagania” – wspólne rozwiązywanie zadań z treścią (załącznik nr 3).
10. „Stwórzmy coś razem” – wspólne tworzenie opowiadania o drzewach. Rozdanie dzieciom pojedynczych wyrazów, które rozpoczynają zdanie. Zadaniem dzieci jest ułożyć dalszą część zdania. Nauczyciel zapisuje każde zdanie na tablicy. W przypadku podziału na grupy każda grupa otrzymuje jeden wyraz, od którego rozpoczyna się opowiadanie, następnie układa dalszą jego część i zapisuje. Na zakończenie każda grupa prezentuje swoje opowiadanie na forum klasy (załącznik nr 4).

Część końcowa

1. Praca plastyczna – drzewo z masy solnej. Uczniowie wykonują płaskorzeźbę drzewa z masy solnej. Czekając, aż masa wyschnie, wykonują zadanie nr 2.
2. Wspólne wykonanie plakatu zachęcającego i zapraszającego społeczność szkolną do wspólnej zabawy z okazji Dnia Drzewa.
3. Malowanie drzew oraz prezentacja prac.

Część druga – aktywność szkolna

1. Umieszczenie plakatu informującego o obchodach Dnia Drzewa w widocznym miejscu oraz poinformowanie wszystkich klas o organizowanej akcji.
2. Zorganizowanie spotkania z leśnikiem.
3. Zaproszenie dzieci do udziału w zabawach podczas przerw lub w wyznaczonym przez wychowawców czasie.
4. Ogłoszenie konkursu szkolnego na najciekawsze jesienne drzewo. Format przestrzenny. Określenie terminu składania prac. Ogłoszenie, wyłonienie oraz nagrodzenie zwycięzców (konkurs można ogłosić wcześniej lub rozstrzygnąć go po święcie drzewa).
5. Zorganizowanie fotobudki „Wśród drzew” dla uczniów, którzy podczas przerw będą mogli z niej skorzystać i zrobić zdjęcie z drzewami.
6. Przygotowanie nagród i dyplomów za udział w zabawie oraz konkursie. Generator darmowych dyplomów: http://eduzabawy.com/generatory/dyplomy-online
7. Przeprowadzenie aktywności „Zawody klasowe”. Nauczyciel wyznacza czas i miejsce. Zawody można przeprowadzić między wszystkimi klasami lub tylko między wybranymi, a jeżeli warunki na to nie pozwolą – w klasie lub świetlicy szkolnej.

Adriana Kloskowska

źródło: zycieszkoly.com.pl

Święto Drzewa

Scenariusz zajęć w przedszkolu w grupie 5-6-latków 

CELE OGÓLNE:

 • uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka
 • kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej
 • rozwijanie postaw proekologicznych
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci
 • pobudzanie wyobraźni dziecięcej przez muzykę, słowo, ruch, działalność plastyczną
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespołach

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • zna rolę drzew i lasu w ekosystemie
 • rozwija pozytywny stosunek do przyrody
 • rozumie konieczność jej chronienia
 • zna warunki konieczne do rozwoju roślin
 • zna nazwy wybranych roślin i zwierząt
 • swobodnie wypowiada się na określony temat
 • wie, jakie drzewa rosną w Polsce
 • wyróżnia drzewa liściaste i iglaste
 • rozpoznaje drzewa na obrazkach
 • wie, jakie jest znaczenie drzew w przyrodzie
 • dostrzega piękno i potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego
 •  reaguje na polecenia słowne
 • odgaduje zagadki
 • ilustruje muzykę ruchem
 • układa wyrazy z liter alfabetu ruchomego
 • poszerza własne doświadczenia plastyczne
 • aktywnie uczestniczy we wspólnej zabawie

Formy pracy: grupowa, zespołowa i indywidualna

Metody pracy: słowna, oglądowa, działalności praktycznej

Miejsce: sala zajęć i plac przedszkolny

Środki dydaktyczne: gazetka informacyjna „Święto Drzewa”, ekran, projektor, komputer, prezentacja multimedialna genially,  wiersz D. Gellner „Las”, płyty CD, muzyka relaksacyjna – odgłosy lasu, zagadki o drzewach, karty pracy, magnetofon, materiały plastyczne, ilustracje drzew i zwierząt, puzzle z liści, kasztany, przybory sportowe, nagrania muzyki i odgłosów lasu.

Szumiący las
Dorota Gellner
Kiedyś z tatą
szłam przez las,
a las szumiał
cały czas!
Szumiał,
szumiał,
szumiał,
nic innego las nie umiał.
Powiedziałam mu
do ucha:
– Przestań szumieć!
Nie posłuchał.
Nie posłuchał.
Nie zrozumiał.
Skąd wiem?
No bo dalej
szumiał!

Przebieg

 1. Nawiązanie do tematu zajęć: rozwiązywanie krzyżówki – układanie wyrazów z liter (hasło: las): ♦ Kradnie kury wprost z kurnika, potem chyłkiem się przemyka, zagonkami, polną drogą, czasem mignie rudy ogon. (lis) ♦ To popasie się pod lasem, to przebiegnie drogą czasem, sierść ma płową, duże oczy, na kopytkach czterech kroczy, a jej małe śliczne dziecię jasne plamki ma na grzbiecie. (sarna) ♦ Ma okrągłe oczy, świetnie widzi w nocy, widzi i słyszy, poluje na myszy.(sowa)
 2. Powitanie przy ilustracjach lasów i różnych gatunków drzew.

                                Witamy dzieci w pięknym lesie –
                                Już nowinę echo niesie,
                                że Dzień Drzewa dzisiaj mamy,
                                więc świętować zaczynamy!

 1. Rozmowa z dziećmi. Co można robić w lesie? (odpowiedzi dzieci: można odpoczywać, zbierać grzyby, jagody, można spacerować itp).
 2. Zabawa ruchowa „Szumiące drzewa” do wierszyka:

                              Kółka małe, kółka duże,

                              Ręce z przodu, ręce w górze,

                              Ręka w prawo, ręka w lewo,

                              tak szumiało stare drzewo.

 1. Co możemy zobaczyć w lesie? 
 • nazywają zwierzęta żyjące w lesie;
 • nazywają rośliny, które rosną w lesie;
 1. Zabawa dydaktyczna „Czy znasz drzewa?”
 • 5 latki – oddzielają zdjęcia drzew iglastych od liściastych;
 • 6-latki – dopasowują liście i nasiona do poszczególnych drzew.
 1. Zabawy z wykorzystaniem prezentacji w programie genially:

            – odgłosy lasu- zagadki słuchowe

            – budowa drzewa- połącz i dopasuj

            – co nam dają drzewa- plakat informacyjny

            – co to za drzewo- ułóż nazwę

            – drzewo- dopasuj owoce i liście

 1. Wyjście na podwórko- Zabawy dydaktyczno – badawcze w ogrodzie przedszkolnym:
 • Poszukaj wśród drzew swojego przyjaciela – każde dziecko wybiera sobie drzewo, zapoznaje się z nim za pomocą dotyku, węchu i wzroku (Przytula się, obejmuje, wącha korę, przygląda się gałązkom i pąkom. Zwraca uwagę na barwy, odszukuje takich samych kolorów na własnym ubraniu. Wypowiada się. Do obserwacji można wykorzystać lupy.
 • Co mówi moje drzewo? – każde dziecko zapoznaje się z drzewem za pomocą słuchu. Przykłada do pnia najpierw ucho, a potem rolkę po papierze toaletowym, wypowiada się.
 • Moje drzewo nazywa się… – każde dziecko po obserwacji nadaje własne imię drzewu, opowiada o swoim drzewie. Po zakończeniu wypowiedzi nauczyciel fotografuje dzieci na tle drzew
 • Spacer z lusterkiem – zabawa badawcza: Proponujemy dzieciom, aby obeszły swoje drzewo dookoła ze spuszczoną głową, patrząc w lusterko, w którym będzie odbijać się korona drzewa. Pozwoli to dostrzec drzewo z nieznanej dotychczas perspektywy. Później proponujemy, aby powtórzyły okrążenia wokół drzewa z głową zadartą do góry i porównały to, co widzą w obu przypadkach.
 • Poszukaj wśród drzew swojego przyjaciela – zabawa badawcza. Dzieci wybierają sobie drzewa. Do obserwacji wykorzystują lupy i lornetki. Stojąc blisko swojego drzewa opowiadają co widzą, co czują, co słyszą. Nauczyciel wplata w ich wypowiedzi terminy takie jak: pień, kora, konary, gałęzie, pąki, korona drzewa, sklepienie liści.
 • Zdrowe drzewo – chore drzewo – pantomima. Na hasło Zdrowe drzewo – dzieci wymachują rękami nad głowami, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Na hasło Chore drzewo – dzieci nachylają się i opuszczają bezwładnie ręce do przodu.
 • Zabawa dydaktyczno-ruchowa Stań według wskazań, kształtująca pojęcia matematyczne. Zabawa według poleceń nauczyciela: • stań obok drzewa • przykucnij pod (konarem, gałęzią) • schowaj się za drzewo • stań przy drzewie • stań między dwoma najbliższymi drzewami, itp.
  • wymyślamy ukłony dla drzew w podziękowaniu za wspólna zabawę.

Zabawy sprawnościowe :

 • dzieci biegną z kasztanem na krążku. Bieg kończy się wrzuceniem kasztana do kosza.

Dzieci składają przyrzeczenie (Po każdym zdaniu dzieci głośno odpowiadają) – Przyrzekamy!:

 • Będę kochać i chronić zwierzęta i rośliny, aby cieszyły nas swoim pięknem;
 • Nie będę śmiecić w lesie i parku;
 • W lesie będę zachowywać spokój i ciszę;
 • Nie będę niszczył drzew.

Popołudniowa relaksacja:

Znajdź sobie wygodną pozycję – upewnij się czy jest to pozycja, która ci odpowiada, jeśli tak – zamknij oczy, jeszcze raz sprawdź, czy jest to najwygodniejsze ułożenie gdyż nasze ćwiczenie będzie trwało dłużej. Wyobraź sobie, że jesteś drzewem – dokładniej rozejrzyj się, – jakie to jest drzewo – przyglądaj mu się od korony po miejsce, gdzie pień styka się  z podłożem. Oglądnij go ze wszystkich stron, – jaką ma koronę, jaki pień, czy ma korzenie, jakie one są, jakie jest podłoże – zobacz, jakie ma kolory, poczuj zapach drzewa. Pozwól myślom toczyć się wolno, własnym biegiem. Spójrz gdzie stoi to drzewo, kto tam zagląda, przychodzi (ptaki, ludzie, zwierzęta). Pomyśl o tym, co chce to drzewo, jeszcze raz starannie go oglądnij – miejsce po miejscu – spróbuj zauważyć jego charakterystyczne: znaczki” – załamania, sęki płynąć, przerwij swoje oglądanie., Kiedy poczujesz, że masz na to ochotę, otwórz oczy, rozejrzyj się dookoła – a teraz zaczynając od słów „jestem drzewem” opisz swoje drzewo?

Drzewo- zabawa plastyczno- techniczna- wykonanie dużego modeli drzewa (praca w grupach) – dzieci oklejają pień drzewa, wkładają gałęzie, wycinają i doklejają liście.

                      opracowała: Ilona Maras

źródło: publiczneprzedszkole14.pila.pl

Drzewko do wyklejania kropek z plasteliny

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: