Reklamy
Reklamy
Reklamy

Scenariusz zajęć świetlicowych
TRADYCJA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Cele ogólne:
Rozbudzanie zainteresowań tradycjami Świąt Bożego Narodzenia
Utrwalenie wiadomości na temat zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami
Bożego w Polsce i niektórych krajach europejskich.
Uświadomienie tożsamości narodowej młodych Polaków i wytwarzanie poczucia zachowania jej po wejściu do Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe:
Uczeń
zna polskie tradycje świąteczne.
wie czym jest tradycja i jaką rolę odgrywa w życiu każdego człowieka, ma szacunek do tradycji,
zna typowe dla Świąt Bożego Narodzenia znaki, symbole, zwyczaje,
zna tradycje Świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach Europy.
Potrafi zaśpiewać kolędy i pastorałki w języku polskim i angielskim

Formy i metody pracy:
Metody: oglądowe – pokaz, obserwacja
czynne – praktyczno-techniczna , ozdabianie choinek charakterystycznymi dla danego kraju symbolami i dominantami,
słowne – śpiew, rozmowa, opowiadanie,
Formy : indywidualna , zbiorowa i zespołowa

Środki dydaktyczne:
ilustracje przedstawiające tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, papierowe bombki z informacjami dotyczącymi obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w krajach europejskich , 3 duże tekturowe choinki + zestawy do ich ozdobienia , kolędy i pastorałki karaoke w języku polskim, kolędy i pastorałki karaoke w języku angielskim, Aplikacja na telefon „Heads Up„ – christmas words.

Czas: 90 min

PRZEBIEG ZAJĘĆ :
Wyjaśnienie słownictwa: zwyczaj i tradycja
Rozmowa kierowana na temat tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w Polsce
Ubieranie choinki
Przygotowanie stołu wigilijnego
Położenie sianka pod obrus
Zostawianie jednego wolnego miejsca
Przygotowanie 12 potraw
Dzielenie się opłatkiem
Składanie życzeń
Wieczerza wigilijna
Obdarowywanie się prezentami
Śpiewanie kolęd

Pokazanie zwyczajów i tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w wybranych krajach Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Anglia)
Prezentacja multimedialna

Praca w grupach (3 gr)
Wybór ,,bombki ” z informacją o danym państwie
Ozdabianie choinek ozdobami charakterystycznymi dla danego kraju oraz dominantami np. flagi, barwy narodowe, symbole charakterystyczne dla państw należących do Unii Europejskiej.

Śpiewanie kolęd i pastorałek w formie karaoke.

QUIZ BOŻONARODZENIOWY – podsumowanie
Podział na dwa zespoły i zabawa w Heads Up – christmas words (dzieci używają języka angielskiego i języka polskiego)

Ewa Wolanin

Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia


Tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne. Nim zdefiniowano pojęcie świadomości narodowej i narodu, istotnym kryterium określającym pochodzenie była obrzędowość. Przywiązanie naszych przodków do własnych wartości kulturowych pozwoliło zachować im tożsamość narodową mimo burzliwych losów naszego państwa.


Obrzędowe świętowanie doroczne w Polsce zostało ściśle związane z rokiem
kalendarzowym, zmianami pór roku oraz z liturgią i rytuałem chrześcijańskim. Głównym celem tych obrzędów było zapewnienie sobie szczęścia w życiu, powodzenia w pracach rolniczych i hodowlanych dzięki wezwaniu na pomoc sił nadprzyrodzonych, potężniejszych od człowieka. Najważniejszą wartością wszystkich zwyczajów stała się chęć wspólnego przeżywania z grupą ważnych wydarzeń. Wspólnota zaspakajała więc potrzebę więzi, która jest podstawową potrzebą psychospołeczną.


Kiedy brak wspólnoty w wykonywaniu i przeżywaniu obrzędów, obrzęd ginie.
Uważa się, że o wartości i trwałości tradycji decyduje ich sens nadprzyrodzony,
który pozwala nam w znakach i symbolach dostrzec głębsze treści – sens człowieczeństwa.
Jednym z największych i najbardziej uroczyście obchodzonym świętem osadzonym w tradycji chrześcijańskiej jest przepełnione symboliką Boże Narodzenie.Główne miejsce w izbie zajmował stół nakryty białym obrusem, pod który wkładano siano na pamiątkę narodzin Jezusa w żłobku. Dekorację pomieszczeń stanowiły zielone gałązki podłaźniczek, choinki, lśniące i kolorowe ozdoby. Przedmioty te uznawano za symbol życia, szczęścia i nadziei. Miały przynieść dobrobyt gospodarzom i chronić przed urokami. Pozostawiając przy wigilijnym stole wolne miejsce dla nieobecnych wyrażano serdeczną pamięć i życzliwość dla ludzi.

Pierwsza gwiazdka na niebie (na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej) obwieszczała czas zasiadania do stołu. Przełamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń było gestem
przyjaźni i darowania sobie win i krzywd. Zestaw potraw wigilijnych uwzględniał
wszystkie płody rolne i leśne, lecz wyglądał różnie w poszczególnych regionach
Polski. Po wieczerzy przychodził czas na oglądanie prezentów i rodzinne śpiewa
nie kolęd. Okres Bożego Narodzenia to czas wędrowania kolędników – przebierańców z szopkami, z gwiazdami. Podczas kolędowania przedstawiano historię
narodzenia Jezusa oraz składano życzenia w odwiedzanych domach.


W związku z burzliwymi dyskusjami o miejsce i rolę Polski i Polaków w integrującej się Europie należy pamiętać o bogatej tradycji i ugruntować poczucie tożsamości narodowej. Dla każdego człowieka najbliższe otoczenie stanowi naturalną przestrzeń kształtowania charakteru i osobowości oraz wrażliwości. Poczucie zakorzenienia ma istotne znaczenia dla bycia sobą w stronach rodzinnych i ojczystych, stąd moje zainteresowanie obrzędami i zwyczajami.

Działania edukacyjne zmierzające do umocnienia własnych tradycji kulturowych zapobiegną poczuciu zagubienia w kulturze masowej i zunifikowanej. Dzieci nie będą miały problemu,
by poczuć się pełnowartościowymi obywatelami Unii Europejskiej, a co za tym idzie, odnajdą swoje miejsce w dzisiejszym świecie. Będą potrafiły również akceptować odmienności oraz nauczą się tolerancji dla różnorodnych zachowań, obyczajów i kultur.

Reklamy

Scenariusz zajęć – klasa I


Temat bloku: Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż
Temat dnia: Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia
Cele ogólne:
❖ kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
❖ doskonalenie cichego czytania ze zrozumieniem
❖ zapoznanie ze strukturą życzeń
❖ usprawnianie techniki dodawania i odejmowania
❖ wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
Cele operacyjne:
Uczeń:
❖ zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
❖ potrafi ułożyć życzenia
❖ wykonuje kartkę świąteczną
❖ potrafi liczyć pieniądze, dodaje i odejmuje w zakresie 10
Metody:
❖ słowna – rozmowa, praca z tekstem
❖ oglądowa – pokaz,
❖ działania praktycznego

Formy pracy:
•t* zbiorowa jednolita
♦î* indywidualna jednolita
·> grupowa jednolita
Środki dydaktyczne
Kartki świąteczne z życzeniami, rozsypanki, układanka z hasłem, szablony kar
tek świątecznych, zestaw przedmiotów do sklepiku wraz z cenami, tekst „Jak co
roku” z podręcznika „Wesoła szkoła” cz. 2, karty pracy, monety z wyprawki, kase
ta z kolędami.


Przebieg zajęć:


1. Wprowadzenie do tematu zajęć – ułożenie układanki z hasłem (zał. nr 1). Uczniowie po poprawnym ułożeniu podają hasło „Już wkrótce święta” i dochodzą downiosku, że nadchodzące święta to Boże Narodzenie.
2. Swobodne wypowiedzi uczniów na (podstawie własnych doświadczeń) na te
mat zbliżających się świąt, przygotowań do nich, zwyczajów Bożego Narodzenia.
3. Obserwacja ilustracji w podręczniku. Udzielanie odpowiedzi na pytania:
Jakie zwyczaje świąteczne zilustrowano?
Które z nich pielęgnujecie w waszych rodzinach?
Czy w waszych domach macie jakieś inne zwyczaj?
4. Czytanie ciche ze zrozumieniem tekstu „Jak co roku”. Podkreślenie fragmentów tekstu, które zostały zilustrowane. Indywidualne odczytywanie zaznaczonych fragmentów i dopasowywanie ich do ilustracji (wyjaśnienie słowa tradycja)
5. Zabawa – przedstawienie ruchem czynności związanych z przygotowaniem do
świąt (np.: sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, ubieranie choinki, pako
wanie prezentów).
6. Wykonanie kartek świątecznych (zał. nr 2). Uczniowie na zagiętych paskach
papieru odrysowują wybrane wzory. Wycinają niepotrzebne części i ozdabiają
według własnych pomysłów dowolną techniką plastyczną.
7. Wspólne odczytywanie życzeń z kartek świątecznych – omówienie ich treści
ukierunkowane pytaniem: Czego sobie ludzie życzą z okazji Świąt Bożego Na
rodzenia?
8. Układanie życzeń z rozsypanki (zał. nr 3), wklejenie ich na kartki świąteczne.
9. Śpiewanie wybranej kolędy

10. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10. Liczenie pieniędzy.
Rachunek pamięciowy
❖ Nauczyciel wskazuje liczbę, a uczniowie podają sumę jej dwóch składników.
❖ Nauczyciel wskazuje liczbę, a uczniowie podają różnicę jej dwóch liczb.
Ćwiczenia manipulacyjne z wykorzystaniem monet.
❖ Jakimi monetami można wypłacić: 3 zł, 6 zł, 4 zł ……..
❖ Praca w zespołach dwuosobowych. Zabawa w wypłacanie pieniędzy,
np.: wypłać monetami 7 zł (5 + 2 lub 2 + 2 + 2 + 1). Po wypłaceniu danej
sumy, dzieci zapisują w zeszycie 7 zł = 5 zł + 2 zł
Układanie zadań o oszczędzaniu pieniędzy (karty pracy K.67, zad. 1).
11. Sklep z prezentami gwiazdkowymi.
Na tablicy są zawieszone przedmioty z cenami umownymi. Uczniowie mając do
dyspozycji 10 zł dokonują zakupów. Podkreślając zagadnienie oszczędności nauczyciel poleca kupować tak, aby każdy otrzymał resztę.
Zestaw przedmiotów: naklejka za 1 zł, notes za 4 zł, ołówek za 2 zł, lizak za 1 zł,
cukierki za 2 zł, książka za 8 zł, bombka za 3 zł, gwiazdka za 3 zł, wazon za 5 zł.
Ciche, a następnie głośne czytanie treści zadania i próby samodzielnego rozwiązania (K.67, zad. 2) (źródło: pdf)

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklama

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: