ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

 1. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 2. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 3. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 4. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 5. Wdrażanie do czujności ortograficznej
 6. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 7. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 8. Praca z tekstem – kompensacja
 9. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 10. Literowanie
 11. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 12. Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych (1-3)
 13. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 14. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 15. Tempo i technika czytania – kompensacja
 16. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej

 17. Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 18. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 19. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 20. Edukacja techniczna
 21. Mnożenie na palcach /DRUK
 22. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 23. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
 24. Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych
 25. Pisanie, motoryka duża i mała
 26. Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia
 27. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 28. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
 29. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 30. Cele Programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej