Reklamy
Reklamy
Reklamy

books-back-to-school-pencil-notebook-notes-apple-teacher-class

Metody wykorzystywane podczas realizacji programu:

 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • elementy metody – Pedagogika zabawy
 • elementy metody Dobrego startu wg M. Bogdanowicz.
 1.  Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych:

Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy:

Ćwiczenia oddechowe:

 • ćwiczenia angażujące tylko aparat oddechowy;
 • zabawy wydłużające fazę wydechową;
 • ćwiczenia oddechowe brzuszno – przeponowe.

Ćwiczenia fonacyjne (głosowe):

 • ćwiczenia zmniejszające napięcie mięśni krtani;
 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy;
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe angażujące całe ciało;

Gimnastyka narządów mowy (ćwiczenia żuchwy, warg, policzków, języka, podniebienia miękkiego).

2. Ćwiczenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej:

Ćwiczenia słuchu niewerbalnego

 • rozróżnianie dźwięków z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja;
 • różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne;
 • wyodrębnianie i liczenie dźwięków;
 • różnicowanie natężenia i wysokości głosu, długości trwania dźwięku;
 • odtwarzanie podanego rytmu, próba tworzenia własnego;

Ćwiczenia słuchu werbalnego

 • rozróżnianie mowy prawidłowej od wadliwej (np. sanki – szanki…);
 • porównywanie długości wyrazów w zdaniach, zdań w tekście;
 • porównywanie długości wyrazów i zdań;
 • rytmiczne wypowiadanie wyrazów, zdań;
 • zapamiętywanie ciągów sylabowych, wyrazowych i ich odtwarzanie;

3. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej:

Ćwiczenia na materiale bezliterowym:

 • wykrywanie różnic i podobieństw miedzy obrazkami, przedmiotami;
 • klasyfikowanie przedmiotów, figur geometrycznych wg określonych cech;
 • układanie obrazków i kompozycji wg wzoru i z pamięci (puzzle, …);
 • wskazywanie z pamięci eksponowanych wcześniej przedmiotów, obrazków;
 • rysowanie z pamięci uprzednio widzianych figur.

Ćwiczenia na materiale literowym:

 • rozpoznawanie, porządkowanie, grupowanie liter;
 • wyszukiwanie określonych liter w sylabach, wyrazach:
 • zakreślanie w tekście wymienionych trudności;
 • przyporządkowywanie wskazanych liter (np. pierwszej) do prezentowanych obrazków, przedmiotów.

Ćwiczenia na materiale sylabowo – wyrazowo – zdaniowym

 • rozcinanie wyrazów na sylaby, zdań na wyrazy i ponowne ich składanie;
 • porządkowanie sylab, wyrazów w rozsypankach;
 • grupowanie sylab, wyrazów według podobieństw graficznych;
 • podpisywanie ilustracji wyrazami ułożonymi z sylab, zdaniami ułożonymi z wyrazów.

4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej:

 • układanie obrazków np. po lewej i prawej stronie, niżej i wyżej;
 • uzupełnianie rysunków w formie poleceń (Nad drzewem narysuj słońce);
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo – ruchowej i orientacji kierunkowej prowadzone w formie poleceń (podnieś prawą rękę, zrób krok w lewo, itp.);
 • wykonywanie ćwiczeń na określony sygnał wzrokowy lub słuchowy np. marsz ze zmianą kierunku ruchu;
 • zabawy ruchowe zręcznościowe (toczenie, rzucanie i chwytanie różnych przedmiotów);
 • skoki, podskoki, przeskoki (ćwiczenia ze skakanką, szarfą, piłką);
 • ćwiczenia równoważne (np. chodzenie po narysowanej linii);

5. Ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej:

 • ćwiczenia rozmachowe (zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn, malowanie form kolistych, falistych, rysowanie kredą po tablicy);
 • ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki (modelowanie, wydzieranie, stemplowanie, ugniatanie, wcinanie);
 • czynności manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wkładanie, wyjmowanie drobnych elementów);
 • ćwiczenia grafomotoryczne (kalkowanie, obwodzenie, wypełnianie konturów, rysowanie po śladzie);
 • poprawne odtwarzanie układów linearnych zgodnie z kierunkiem pisania;
 • pisanie ciągów sylabowych i wyrazowych bez odrywania ręki.

6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia, czytania i pisania:

 • poprawne nazywanie rzeczy, czynności, zjawisk;
 • kształtowanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się;
 • próby stawiania pytań i formułowania odpowiedzi;
 • budowanie zdań na podstawie przedmiotu, obrazka;
 • uczenie się na pamięć rymowanek, krótkich wierszy i piosenek; czytanie sylab, wyrazów, zdań, krótkich tekstów;
 • dobieranie podpisów do podanych przedmiotów, ilustracji i odczytywanie ich;
 • poprawne i kształtne pisanie liter, wyrazów i zdań z uwzględnieniem właściwych proporcji liter i odstępów miedzy wyrazami;
 • uzupełnienie luk w zdaniach i wyrazach;
 • układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej, zdań z rozsypanki wyrazowej;
 • pisanie łatwych wyrazów z pamięci i ze słuchu.

7. Doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznych:

 • utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych;
 • dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie dostosowanym do możliwości dziecka;
 • rozwiazywanie zadań tekstowych o treści związanej z sytuacjami napotkanymi w życiu codziennym;
 • ćwiczenia związane z obliczeniami praktycznymi, w tym głównie pieniędzmi;

8. Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w interakcjach z otoczeniem:

Rozwijanie umiejętności i konwersacji słownej na poziomie podstawowym.

 • wokalizacja (naśladowanie w formie zabawy dźwięków i głosów z otoczenia);
 • ekspresja przez śpiew – posługiwanie się mowa śpiewaną (imiona dzieci, nazwy przedmiotów, proste polecenia, itp.);
 • stosowanie w praktyce form grzecznościowych (proszę, dziękuje, przepraszam) oraz zwrotów typu : dzień dobry;
 • ćwiczenia stymulujące spontaniczne wypowiedzi;
 • uczenie właściwej reakcji na polecenia kierowane do większej grupy osób.

9. Rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku:

 • wycieczki do miejsc użyteczności publicznej (biblioteka szkolna, sekretariat, sklepy, poczta, itp.);
 • ulica – bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym;
 • ćwiczenia doskonalające umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

10. Rozwijanie logicznego myślenia z werbalnym i niewerbalnym uzasadnieniem:

 • klasyfikowanie obrazków, przedmiotów wg określonych cech;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego z wykorzystaniem np. historyjek obrazkowych;
 • tworzenie pojęć nadrzędnych na podstawie pojęć podrzędnych (spódnica, spodnie, bluzka – ubrania);
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, itp.

11. Rozwijanie motywacji do nauki:

 • udział w zabawach, grach dydaktycznych,
 • utwierdzanie w przekonaniu, że osiągnięcie sukcesu jest na miarę możliwości dziecka;
 • mobilizowanie do pracy, nagradzanie słowne, podkreślanie każdego osiągnięcia.

Obserwacja poziomu osiągnięć ucznia ma być dokonywana poprzez zastosowanie kwestionariusza obserwacyjnego rozwoju dziecka, obejmującego 3 okresy obserwacji:

 1. wstępna pierwsza obserwacja – przewidziana w początkowym okresie działań rewalidacyjnych,
 2. druga obserwacja – przeprowadzona w trakcie rewalidacji, będąca sprawdzianem zarówno celowości, trafności dobranych ćwiczeń, jak i osiągniętych przez dziecko umiejętności,
 3. końcowa obserwacja – przewidziana na zakończenie określonego programem etapu rewalidacji, będąca końcowym sprawdzianem poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka.

Uwagi z dokonanych obserwacji mają być prowadzone w formie opisowej. Zostaną zweryfikowane i wykorzystane do ustalenia dalszego planu pracy z dzieckiem.

źródło: Program – wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkolne – strona internetowa


Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: