Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych KLASA I Ocena śródroczna Uczennica klasy pierwszej Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Uczennica realizowała program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej OPINIA PEDAGOGICZNA Zachowanie "U uczennicy zdarzają się zachowania trudne, objawy apatii, zobojętnienia, znużenia. Potrzebuje wówczas wzmocnienia, nagrody połączonej z gestem, uśmiechem, uściskiem. … Czytaj dalej Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych