Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

KLASA I

Ocena śródroczna

Uczennica klasy pierwszej

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Uczennica realizowała program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

OPINIA PEDAGOGICZNA

Zachowanie

„U uczennicy zdarzają się zachowania trudne, objawy apatii, zobojętnienia, znużenia. Continue reading „Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych”

Reklamy