Zajęcia skierowane do autystycznych dzieci prowadzone indywidualnie - obejmują wszystkie funkcje językowe: postrzeganie, różnicowanie i kojarzenie wzorów słuchowych, wzrokowych, kinestetycznych, wrażliwość na rytm i koordynację wzrokową, słuchowo - ruchową oraz ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, fonacyjny i oddechowy. Ich efekt zależy... Continue Reading →

Reklamy