DLA NAUCZYCIELI

Autyzm

Atypowy autyzm – Diagnoza zarezerwowana dla osób przejawiających cechy charakterystyczne dla autyzmu w dwóch z trzech kluczowych obszarów (rozwój języka, rozwój społeczny i rozwój zabawy), a nie przejawiających cech charakterystycznych w trzecim obszarze (S. Baron-Cohen).

AD – Autistic Disorder, zaburzenie autystyczne.

ADHD – Attention Deficcit/Hyperactivity Disorder, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Więcej w zakładce ADHD na stronie głównej.

Afazja

AS – Asperger Syndrome, zespół Aspergera

ASD – Autism Spectrum Disorder, spektrum zaburzeń autystycznych.

JA – Jont Attention, dzielenie uwagi (dzielenie wspólnego pola uwagi)

Autoagresja

Cerebrolysin – (wyciąg z mózgu świni cerebrolisiny),  lek od dawna  stosowany u  dzieci z  ADHD, autyzm,  wstrząśnienie mózgu, urazy mechaniczne  mózgu,  urazy okołoporodowe, otępienie typu alzheimerowskiego o raz naczyniowego, w udarze mózgu i depresjach poudarowych . . .

Cyberbullying

Depresja

Depresja dwubiegunowa u dzieci

Dezorientacja

Dysleksja  więcej w zakładce DYSLEKSJA na stronie głównej.

Dyspraksja

Echolalia – termin odnoszący się do powtarzania słów lub wyrażeń. Echolalia może wystąpić bezpośrednio po wypowiedzianych wyrażeniach lub z pewnym opóźnieniem (S. Baron-Cohen).

Elektroencefalogram (EEG) – Jest to technika pomiaru czynności elektrycznej mózgu. Polega ona na podłączeniu przewodów elektrycznych do skóry głowy i rejestrowaniu naturalnej aktywności mózgu (S. Baron- Cohen).

Epilepsja – grupa stanów spowodowanych anormalnymi wyładowaniami elektrycznymi w mózgu, które mogą wywoływać napady drgawkowe i zaburzenia świadomości (S. Baron-Cohen).

Fenyloketonuria – Dziedziczna nieprawidłowość biochemiczna prowadzą ca do niewłaściwego rozpadu głównych substancji we krwi. W konsekwencji w moczu pojawiają się fenyloketony (stąd nazwa fenyloketonuria) i gromadzą się substancje szkodliwe, które mogą uszkodzić mózg. Problemom tym może zapobiec stosowanie specjalnej diety.

Floortime metoda

Fobia szkolna

F84.x – to jednostki chorobowe związane z autyzmem – numer przy diagnozie przypisany danej jednostce chorobowej. X jest zmienną – inny rodzaj zaburzeń autystycznych.

GAMMALON – lek

GLIATILINlek

Glejak siatkówki –  Guz siatkówki oka, często występujący w okresie niemowlęcym.

HFAPrzyjęło się, że osoby autystyczne z przeciętnym lub wyższym niż przeciętne IQ są uważane za cierpiące na HFA – autyzm wysokofunkcjonujacy (S. Baron- Cohen)

Histydynemia – Termin określający podwyższony poziom histydyny (aminokwas) we krwi. Jest to zazwyczaj łagodna choroba, ale istnieją doniesienia o powiązaniach z autyzmem.

Integracja sensoryczna SI więcej w zakładce SENSORYKA na stronie głównej.

Iloraz IQ – Jest to pomiar intektualnych zdolności poprzez zastosowanie  testów badających różne aspekty poznawcze i językowe.

Interioryzacja – Zdolność do interioryzacji (uwewnętrzniania) czynności zewnętrznych polega na przekształcaniu ich w czynności wyobrażeniowe, umysłowe, psychiczne (np. głośne mówienie staje się mowa wewnętrzną) Proces ten jest warunkiem internalizacji norm społecznych, w wyniku którego normy heteronomiczne (narzucone z zewnątrz) przekształcają się w normy autonomiczne (ich przestrzeganie nie wymaga już kontroli zewnętrznej).

IPET – Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

koherencja

Komputerowa Tomografia Osiowa (CAT) – Jest to zaawansowana technika badań rentgenowskich w szczególności użyteczna do otrzymywania zdjęć mózgu.

Łaknienie spaczone – Spożywanie i przeżuwanie substancji niejadalnych.

Mutyzm wybiórczy – Zaburzenie charakteryzujące się niemotą w pewnych sytuacjach (tj. dziecko mówi tylko w pewnych okolicznościach). Często jest dowodem na ogromną nieśmiałość i wrażliwość.

Metoda Wczesnego Startu (ESDM)

Monotropizm – nietypowa w ZA/ASD strategia alokacji uwagi, fragmentaryczne widzenie świata – w związku z czym duże obszary potencjalnych nie są rejestrowane poznawczo (Murray, Lesser i Lawson, 2005).

Nadpobudliwość – Termin stosowany do określenia zespołu nadmiernej aktywności, braku koncentracji uwagi i impulsywności. Nadpobudliwość pojawiająca się w wielu różnych sytuacjach wskazuje na wyraźną nieprawidłowość.

Nadwrażliwość

Neologizmy – Wyrazy utworzone, nie należące do konwencjonalnego słownictwa, lecz nie pozbawione sensu.

Neurony lustrzane

Nerwica natręctw

NLD – Nonverbal learning Disability

Nieprawidłowość metabolizmu purynowego – Droga metaboliczna, w wyniku której powstaje kwas moczowy jest określana mianem drogi przemian purynowych. Niedobory enzymów biorących udział w tych przemianach mogą doprowadzić do zaburzeń rozwojowych, którym towarzyszą symptomy autyzmu. Owe mechanizmy nie są dobrze poznane.

NT (Neuro Typowy) – osoba poza spektrum, tzw. normalna (K. Schrodinger „Koci Świat” – czyli świat osoby ze spektrum autyzmu).

Obsesja – Powtarzająca się, niechciana irracjonalna myśl często prowadząca do kompulsywnego zachowania.

OCD – Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Odwrócenie zaimka – Nieprawidłowość używania słów takich jak „ty”.

Opioidy – to klasa związków, których głównym zadaniem jest łagodzenie bólu (zmniejszenie odczuwania bólu) i wywołanie snu.

Partykuła diektyczna – Element komunikacji, w którym znaczenie słowa lub gestu zależy od poszczególnego kontekstu w danym momencie (np. słowa „tu” lub „tam”).

Perseweracja –  (łac. perseveratio – obstawanie przy czymś) – objaw niektórych zaburzeń psychicznych, polegający na uporczywym powtarzaniu tej samej czynności (mogą być słowa, zdania, skojarzenia, ale również fragmenty melodii lub omyłki), mimo zaniku wywołującej ją przyczyny. Występuje m.in schizofrenii, katatonii, otępieniu, upośledzeniu umysłowym, autyźmie…

Pień mózgu – Termin odnoszący się do części mózgu pomiędzy rdzeniem kręgowym a śródmózgowiem; obejmuje rdzeń przedłużony.

Płaty czołowe – Przednie partie półkul mózgowych odpowiedzialne za wiele wyższych funkcji poznawczych (złożone rozumowanie, planowanie, itp.).

Sawant

Każda grupa chorób posiada określony symbol (kod) niepełnosprawności.

Symbole te są zawarte w orzeczeniu, orzecznik może przyznać maksymalnie trzy symbole spośród poniższych:
•    01-U – upośledzenie umysłowe,
•    02-P – choroby psychiczne,
•    03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
•    04-O – choroby narządu wzroku,
•    05-R – upośledzenie narządu ruchu,
•    06-E – epilepsja,
•    07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,
•    08-T – choroby układu pokarmowego,
•    09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
•    10-N – choroby neurologiczne,
•    11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
•    12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe (np. autyzm).

Sensoryka – w zakładce SENSORYKA na stronie głównej.

Specyficzne opóźnienie języka https://autyzmwszkole.wordpress.com/2015/05/19/trudnosci-jezykowe-u-osob-z-autyzmem/– Stan, w którym opóźniony jest rozwój języka.

Stereotypia – Powtarzające się zachowanie, często dotyczące rąk lub palców.

SUO – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Symulacyjny potencjał wywołany – Odnosi się do dającej się zmierzyć aktywności elektrycznej w mózgu po zastosowaniu symulacji.

Synestezja

Ślepota Lebera – Forma ślepoty.

Technika Rezonansu Magnetycznego (MRI) – Technika polegająca na pomiarze cząstek emitowanych przez ciało, które poddano wcześniej działaniu zmiennej siły magnetycznej o dużej wartości.

Techniki PET i SPET – PET to Tomografia Emisji Pozytonów. Technika ta polega na zastosowaniu substancji radioaktywnych (wdychanie specjalnych gazów, wstrzyknięcia itp.), które są preferencyjne wchłaniane przez pewne obszary mózgu lub ciała, a następnie emitują promieniowanie radioaktywne z tych obszarów. Sygnały te są mierzone, a uzyskane informacje służą do stworzenia obrazu badanego obszaru. Technika ta jest podobna do SPET (Tomografia Emisji Pojedynczego Fotonu), lecz daje bardziej dokładny obraz.

Teoria umysłu Teoria umysłu to system pojęć, dzięki któremu możemy wnioskować o stanach mentalnych innych ludzi. Nie jesteśmy w stanie bezpośrednio obserwować tego, co się dzieje w ich głowach, ale możemy zdobywać wiedzę na ten temat, interpretując ich zachowania, mimikę czy gestykulację. Prawidłowo rozwinięta teoria umysłu pozwala rozumieć i przewidywać zachowania innych ludzi; bez niej mielibyśmy duże trudności w nawiązywaniu relacji z innymi. Osoby autystyczne nie potrafią funkcjonować w świecie społecznym właśnie z powodu takich deficytów (K. Moskal)

Terapia behawioralna – Stare metody oparte na podstawach naukowych –  podejście do modyfikacji i kształtowania zachowania poprzez identyfikację i manipulowanie elementami wywołującymi i wzmacniającymi poszczególne rodzaje zachowań. Tak często krytykowana przez twórców innych metod (np. Floortime) – jak często stosowana w praktyce przez terapeutów.

Terapia Holding – Kontrowersyjna metoda zalecana w autyzmie (dawno temu). Polega ona na fizycznym przytrzymywaniu dziecka i zmuszaniu go do patrzenia na rodziców. – Brawo dla twórców i terapeutów – proponowałabym wykorzystać dyby chłostę i  łamanie kołem.

Tiki, ruchy mimowolne…

Trening umiejętności społecznych (TUS)

PDD – Pervasive Developmental Disorder – całościowe zaburzenie rozwoju.

Program TEACCH

Prozopagnozja – Trudności w rozpoznawaniu twarzy. Współwystępuje  m. in. w autyźmie.

Układ limbiczny – Grupa wzajemnie ze sobą powiązanych struktur mózgowych odpowiedzialnych za zachowanie emocjonalne, seksualne i związane z jedzeniem.

Upośledzenie umysłowe – Zespół obejmujący upośledzoną inteligencję i trudności w uczeniu się. Termin sam w sobie nie określa przyczyny tych problemów. Istnieją różne podgrupy upośledzenia umysłowego spowodowanego różnymi czynnikami. Upośledzenie umysłowe może występować wraz z autyzmem.

Zaburzenie dezintegracyjne – Stan, w którym regres i utrata umiejętności następują po okresie prawidłowego rozwoju. Początkowo może wystąpić okres niepokoju i dezorientacji, a następnie spadek poziomu intelektualnego i poziomu zachowania. Może również mieć miejsce utrata kontroli nad pęcherzem i jelitami. Czasami „dezintegracja” jest spowodowana rzadkimi chorobami neurologicznymi.

Zaburzenie hiperkinetyczne ze stereotypiami – Ekstremalna nadpobudliwość sprzężona ze stereotypowym i powtarzającym się zachowaniem.

Zaburzenie przywiązania – Podczas prawidłowego rozwoju dziecka pojawia się ( w wieku około dziewięciu miesięcy) zespół „zachowań przywiązania”, będącym najwcześniejszym przejawem więzi uczuciowej pomiędzy dzieckiem i rodzicem lub opiekunem. Zachowania te obejmują smutek z powodu rozłąki, a radość przy ponownym widzeniu się. W zaburzeniach przywiązania kształtowanie się tej wczesnej więzi jest przerwane lub zakłócone. Jest to szczególnie widoczne w przypadkach dzieci wykorzystywanych lub zaniedbanych (tak jak powyżej –  S. Baron-Cohen)

Zaburzenia analizatora słuchowego

Zaburzenia dwubiegunowe u dzieci

Zaburzenia integracji sensorycznej (SI)

Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia snu

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Zerowy poziom empatii

Zespół Taurette’a

Zespół przewlekłego zmęczenia

 

Reklamy