Reklamy

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład
 2. 8 najczęstszych błędów przy tworzeniu IPET – ów
 3. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły
 4. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 5. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 7. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 8. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 9. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 10. IPET – mutyzm wybiórczy
 11. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 12. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 13. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 14. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 15. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 16. IPET – najczęstsze pytania
 17. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 18. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 19. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 20. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 21. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 22. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 23. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 24. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 25. Plan uczestnictwa
 26. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 27. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 28. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 29. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 30. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 31. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 32. Ocenianie
 33. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 34. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 35. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 36. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 37. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 38. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 39. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 40. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 41. Autyzm – instrukcje grupowe
 42. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 43. Książeczki wspomagania społecznego
 44. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 45. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 46. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 47. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 48. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 49. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 50. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 51. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 52. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 53. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 54. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 55. Edukacja techniczna
 56. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 57. Ewaluacja i procedury celów
 58. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 59. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 60. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 61. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 62. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 63. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 64. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 65. Zabawa rozpoznaj twarz
 66. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 67. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 68. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 69. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 70. Ruszył autyzm.life
 71. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 72. IPET 2017
 73. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 74. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 75. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 76. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 77. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 78. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 79. Diagnoza interakcyjna
 80. Ocenianie
 81. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 82. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 83. Ramowy plan IPET-u
 84. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 85. Początek nauczania – ASD
 86. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 87. Czym jest IPET
 88. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 89. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 90. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com