DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 2. Ogólne zasady postępowania z dysleksją rozwojową
 3. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 4. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, – ana i dysartria/wskazówki
 5. Zaburzenia zdolności matematycznych
 6. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki
 7. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 8. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 9. Uczeń z autyzmem
 10. Ocenianie
 11. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 12. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 13. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 14. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 15. Autyzm – instrukcje grupowe
 16. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 17. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 18. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 19. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 20. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 21. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 22. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 23. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 24. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 25. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 26. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 27. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 28. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 29. Wychowanie fizyczne- autyzm
 30. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 31. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 32. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 33. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 34. Nauczanie indywidualne
 35. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 36. Jakie strategie można zastosować w klasie
 37. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 38. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 39. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 40. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 41. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 42. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 43. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 44. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 45. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 46. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 47. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 48. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 49. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 50. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 51. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 52. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 53. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 54. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 55. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 56. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 57. Początek nauczania – ASD
 58. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 59. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 60. Współpraca między nauczycielami 
 61. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 62. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 63. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 64. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 65. Samodzielna praca i zabawa
 66. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 67. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 68. Edukacja techniczna
 69. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 70. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 71. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 72. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 73. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 74. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 75. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 76. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 77. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 78. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 79. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 80. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 81. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 82. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 83. Terapia ręki
 84. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 85. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 86. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 87. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 88. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 89. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 90. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 91. Kroje pisma – sposoby
 92. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 93. Budowanie zdań – ćwiczenia
 94. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 95. Techniki relaksacyjne
 96. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 97. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 98. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 99. Zabawa „Tu jestem”
 100. Zabawa „Przyimki i ja”
 101. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 102. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 103. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 104. Mapy myśli – rewalidacja
 105. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 106. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 107. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 108. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 109. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 110. Autyzm – nauka w grupie
 111. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 112. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 113. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 114. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 115. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 116. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 117. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 118. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 119. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 120. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 121. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 122. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 123. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 124. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 125. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 126. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 127. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 128. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 129. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 130. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 131. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 132. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 133. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 134. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 135. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 136. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 137. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 138. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 139. Zabawy integracyjne
 140. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 141. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 142. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 143. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 144. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 145. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 146. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 147. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 148. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 149. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 150. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 151. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 152. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 153. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 154. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 155. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 156. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 157. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 158. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 159. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 160. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 161. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 162. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 163. Ruszył autyzmschemat.life
 164. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 165. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 166. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 167. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 168. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 169. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 170. Edukacja włączająca
 171. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 172. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 173. Stanowisko pracy ucznia
 174. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 175. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 176. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 177. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 178. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 179. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 180. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 181. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 182. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 183. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 184. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 185. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 186. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 187. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 188. Przerwa
 189. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 190. Odosobnienie – autyzm
 191. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 192. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 193. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 194. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 195. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 196. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 197. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 198. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 199. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 200. Schemat nowej szkoły
 201. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 202. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 203. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 204. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 205. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 206. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 207. WF
 208. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 209. Nauczyciel na zastępstwie
 210. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 211. Sprawdziany/testy
 212. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 213. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 214. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 215. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 216. ASD – wsparcie edukacyjne
 217. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 218. Zadanie domowe – rewalidacja
Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: