DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zakładka dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Treści zawarte w zakładce mogą być wykorzystane w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów i psychologów w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Z zakładką DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH powiązane są także inne zakładki na autyzmwszkole.com:

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 2. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 3. Uczeń z autyzmem
 4. Ocenianie
 5. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 6. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją
 7. Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 8. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 9. Autyzm – instrukcje grupowe
 10. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 11. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 12. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 13. Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 14. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 15. Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera
 16. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 17. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 18. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 19. Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 20. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 21. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 22. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 23. Wychowanie fizyczne- autyzm
 24. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 
 25. Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych
 26. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 27. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 28. Nauczanie indywidualne
 29. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 30. Jakie strategie można zastosować w klasie
 31. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 32. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 33. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 34. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 35. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 36. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 37. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 38. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 39. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 40. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 41. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 42. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 43. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 44. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 45. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 46. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 47. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 48. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 49. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 50. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 51. Początek nauczania – ASD
 52. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 53. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 54. Współpraca między nauczycielami 
 55. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 56. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 57. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 58. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 59. Samodzielna praca i zabawa
 60. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 61. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 62. Edukacja techniczna
 63. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 64. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 65. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 66. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 67. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 68. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 69. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 70. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 71. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 72. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 73. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 74. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 75. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 76. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 77. Terapia ręki
 78. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 79. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 80. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 81. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 82. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 83. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 84. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 85. Kroje pisma – sposoby
 86. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 87. Budowanie zdań – ćwiczenia
 88. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 89. Techniki relaksacyjne
 90. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 91. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 92. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 93. Zabawa „Tu jestem”
 94. Zabawa „Przyimki i ja”
 95. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 96. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 97. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 98. Mapy myśli – rewalidacja
 99. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 100. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 101. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia – rewalidacja
 102. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 103. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 104. Autyzm – nauka w grupie
 105. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 106. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 107. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 108. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 109. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 110. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 111. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 112. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 113. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 114. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 115. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 116. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 117. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 118. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 119. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 120. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 121. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 122. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 123. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 124. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 125. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 126. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności
 127. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 128. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 129. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 130. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 131. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 132. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 133. Zabawy integracyjne
 134. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 135. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 136. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 137. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 138. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 139. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 140. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 141. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 142. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 143. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 144. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 145. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 146. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum –
 147. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 148. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 149. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 150. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 151. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 152. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 153. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 154. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 155. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 156. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 157. Ruszył autyzmschemat.life
 158. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 159. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 160. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 161. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacji
 162. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 163. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 164. Edukacja włączająca
 165. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 166. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 167. Stanowisko pracy ucznia
 168. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 169. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 170. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 171. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 172. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 173. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 174. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 175. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 176. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 177. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 178. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 179. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 180. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 181. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 182. Przerwa
 183. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 184. Odosobnienie – autyzm
 185. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 186. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 187. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 188. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 189. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 190. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 191. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 192. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 193. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 194. Schemat nowej szkoły
 195. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 196. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 197. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 198. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 199. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 200. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 201. WF
 202. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 203. Nauczyciel na zastępstwie
 204. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 205. Sprawdziany/testy
 206. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 207. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 208. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 209. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 210. ASD – wsparcie edukacyjne
 211. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 212. Zadanie domowe – rewalidacja
Reklamy